Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

Bryssel den 5 maj 2006

EU-institutionerna firar Europadagen den 9 maj med en ny webbidentitet

På Europadagen den 9 maj kommer toppdomänen för EU-institutionernas webbplatser att ändras till ”.eu”. Det innebär att de nu kan använda denna domän som sin egen webbidentitet, något som EU-medborgarna har kunnat göra sedan den 7 april 2006. Institutionernas Internetadresser kommer att ändras och få ändelsen ”.eu” från och med den 9 maj 2006.

"Institutionernas webbidentitet har stort symbolvärde. EU bör fokusera mindre på “.institutioner” och mer på ”.européerna”. Domänen “.eu” kommer att göra EU mer synligt på Internet, också för EU:s medborgare” preciserade Margot Wallström, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för kontakterna mellan institutionerna och kommunikationsstrategi.

EUROPA.eu kommer att bli enda ingångssida till alla EU:s institutioner och organ och därmed EU:s enda Internet-”profil”. Alla EU:s institutioner och organ kommer att flytta till EUROPA, och deras adresser kommer att bli en del av “europa.eu”-familjen (se bilagan).

Institutionernas nuvarande “.eu.int”-adresser kommer att fungera under en övergångsperiod på minst ett år.

Den nya Internetdomänen “.eu”, som lanserades av Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och medier, har sedan den 7 april 2006 varit tillgänglig för alla (se IP/06/476), och den har blivit mycket populär. Hittills har över en miljon namn registrerats. Det är Generaldirektoratet för informationsteknik under vice ordförande Siim Kallas ansvar, som står för ändringarna av infrastrukturen.

Mer information om .eu, EU:s egen Internetdomän finns här: MEMO/06/159

Nya adresser till EU:s institutioner, byråer och andra organ i och med införandet av den nya toppdomänen .eu

Gamla och nya URL-adresser
Gamla URL-adresser
Nya URL-adresser
Alla institutionerna
Parlamentet
Rådet
Kommissionen
Domstolen
Revisionsrätten
Ombudsmannen
Datatillsynsmannen
Ekonomiska och social kommittén
Regionkommittén
Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsfonden
Europeiska miljöbyrån
Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning
Europeiska byrån för återuppbyggnad (Kosovo)
Europeiska läkemedelsbyrån
Europeiska arbetsmiljöbyrån
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Europeiska unionens satellitcentrum
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier
Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Gemenskapens växtsortsmyndighet
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
Europeiska polisbyrån
Europeiska enheten för rättsligt samarbete
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Europeiska försvarsbyrån
Publikationsbyrån
Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal
Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament
Europeiska järnvägsbyrån
Europeiska kemikaliemyndigheten
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (FRONTEX)
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC)


Side Bar