Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

Brüssel, 5. mai 2006

Euroopa institutsioonide uus veebi-identiteet tähistamaks Euroopa päeva 9. mail

9. mail 2006 – Euroopa päeval – hakkavad Euroopa institutsioonide internetileheküljed töötama „.eu“ tipptaseme domeenis. See tähendab, et institutsioonid saavad nüüd kasutada nimetatud domeeni oma veebi-identiteedi kavandamisel, nii nagu ELi kodanikud on saanud seda teha alates 7. aprillist 2006. 9. maist 2006 muutuvad institutsioonide internetiaadressid – neile lisandub järelliide „.eu“.

Euroopa Komisjoni asepresident ja institutsiooniliste suhete ja kommunikatsioonistrateegia volinik Margot Wallström on öelnud järgmist: „Institutsioonide uus veebi-identiteet on sümboolne. EL peaks keskenduma vähem „.institutsioonidele“ ja rohkem „.eurooplastele“. Domeeni „.eu“ abil muutub EL nähtavamaks internetis ja seega ka oma kodanike jaoks.“

EUROPA.eu muutub kõikide ELi institutsioonide ja ametite ainsaks interneti-„kaubamärgiks“ ja ühtseks võrku sisenemise kohaks. Kõik ELi institutsioonid peale Euroopa Keskpanga hakkavad kuuluma EUROPAsse ja saavad endale „europa.eu“-aadressid (vt lisa).

Institutsioonide praegused „.eu.int“-aadressid on juurdepääsetavad vähemalt aastase üleminekuperioodi jooksul.

Uus „.eu“ internetidomeen, mis võeti kasutusele infoühiskonna ja meedia voliniku Viviane Redingu vastutusalas, avati kõigile ligipääsuks 7. aprillil 2006 (vt IP/06/476) ja on osutunud äärmiselt populaarseks – praeguseks on registreeritud üle miljoni nime. Infrastruktuurimuutuste rakendamise tagab informaatika peadirektoraat asepresident Kallase vastutusalas.

Lisateavet saab Euroopa oma internetidomeenist .eu: MEMO/06/159

Institutsioonide, ametite ja muude organite uued aadressid tipptaseme domeeni kuuluvas kolmanda taseme domeenis .eu

Vastavus endiste ja uute internetiaadresside vahel
Endised internetiaadressid
Uued internetiaadressid
Kõik institutsioonid
Parlament
Nõukogu
Komisjon
Euroopa Ühenduste Kohus
Euroopa Kontrollikoda
Ombudsman
Euroopa andmekaitseinspektor
Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Regioonide Komitee
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Investeerimisfond
Euroopa Keskkonnaagentuur
Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk
Euroopa Ülesehitusamet (Kosovo)
Euroopa Ravimiamet
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Euroopa Lennundusohutusamet
Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Euroopa Toiduohutusamet
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Euroopa Liidu Satelliidikeskus
Euroopa Koolitusfond
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Julgeoleku-uuringute Instituut
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Ühenduse Sordiamet
Siseturu Ühtlustamise Amet
Euroopa Politseiamet
Eurojust
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Euroopa Kaitseagentuur
Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus
Euroopa Personalivaliku Amet
ELi parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonid
Euroopa Raudteeagentuur
Euroopa Kemikaaliamet
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX)
Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus (EUMC)


Side Bar