Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Brusel, 4. mája 2006

Ochranné opaľovacie prípravky: Komisia vyvíja iniciatívu na zlepšenie ich označovania

Leto, pláž, slnko ... milióny Európanov čoskoro vyrazia za slnkom na svoju každoročnú letnú dovolenku. A milióny občanov budú riešiť otázku, aký opaľovací prípravok zvoliť, aby boli dostatočne chránení. Súčasný spôsob označovania opaľovacích prípravkov má však nedostatky. Jeden z dôležitých aspektov sa týka dvoch odlišných druhov nebezpečného ultrafialového (UV) žiarenia. Následkom žiarenia UVB dochádza k „spáleniu kože pri slnení“. Žiarenie UVA spôsobuje predčasné starnutie kože, narušenie ľudského imunitného systému a významným spôsobom prispieva k riziku vzniku rakoviny kože. Takzvaný „ochranný slnečný faktor (SPF)“ však zabezpečuje ochranu len pred spálením (žiarenie UVB). Vzhľadom na túto skutočnosť začala Európska komisia iniciatívu na zlepšenie systému označovania. Po verejných konzultáciách, ktoré sa začali dnes, vydá Komisia odporúčanie, prostredníctvom ktorého sa má zabezpečiť, aby sa vo výrobnom odvetví uplatňovalo od roku 2007 štandardizované, jednoduché a zrozumiteľné označovanie opaľovacích prípravkov. Ďalšie informácie môžete nájsť v MEMO/06/185.

Podpredseda Komisie Günter Verheugen, ktorý je zodpovedný za politiku v oblasti podnikania a priemyslu, uviedol: „Súčasná situácia je neudržateľná. Najlepším krokom vpred je vydať odporúčanie, ktorým sa výrobné odvetvie zaviaže riadne označovať opaľovacie prípravky. Takto sa spotrebiteľovi poskytnú jasné a súvislé informácie bez toho, aby došlo k zbytočnému byrokratickému zaťaženiu výrobného odvetvia.“

Komisár Markos Kyprianou, ktorý je zodpovedný za rezort zdravia a ochrany spotrebiteľa, povedal: „Spotrebitelia si musia byť plne vedomí toho, že žiadny opaľovací prípravok nezabezpečuje 100 % ochranu pred nebezpečným UV žiarením. S nedostatočnou ochranou pred slnkom sa spájajú závažné zdravotné riziká ako napr. rakovina kože. Občania EÚ musia byť riadne informovaní o tom, aké účinky môžu od opaľovacích prípravkov očakávať a aké nie. ”

Iniciatíva Komisie na zlepšenie označovania

V záujme zlepšenia súčasnej situácie podniká Komisia kroky na zlepšenie spôsobu označovania opaľovacích prípravkov.

  • Aby spotrebitelia mohli porovnávať prípravky, ochrana pred žiarením UVA by sa mala uvádzať jednotným spôsobom na základe štandardizovaných metód testovania.
  • Mali by sa odstrániť údaje, ktoré navodzujú dojem úplnej ochrany ako napr. „slnečný blokátor“.
  • Etikety by mali obsahovať jasné a zrozumiteľné varovania a návody na použitie, ktorými sa spotrebiteľovi vysvetlí, ako správne používať opaľovací prípravok.

Na tento účel vydá Komisia odporúčanie, ktorým poskytne výrobnému odvetviu usmernenie o účinnosti opaľovacích prípravkov a údajoch uvedených na nich. Tieto usmernenia sa budú uplatňovať na všetky opaľovacie prípravky nachádzajúce sa na trhu EÚ vrátane dovezených výrobkov. Týmto sa zabezpečí rýchla implementácia v rámci výrobného odvetvia bez toho, aby došlo k jeho ďalšiemu byrokratickému zaťaženiu.

Nedostatky súčasného označovania opaľovacích prípravkov

Dobre známy „ochranný slnečný faktor“ účinkuje hlavne proti žiareniu UVB (ktoré spôsobuje „spálenie kože pri opaľovaní“), nie však proti žiareniu UVA (ktoré významne prispieva k riziku vzniku rakoviny kože a k starnutiu kože). Okrem toho ešte nie sú vyvinuté jednotné metódy testovania na porovnanie účinnosti ochrany pred žiarením UVA. Každý výrobca má vlastný spôsob merania ochrany a jej uvádzania ako napr.:

širokospektrálna ochrana


extra široké absorbčné spektrum UVA, UVB


100 % ochrana pred UVA/UVB/IR


odráža krátkovlnné žiarenie UVA

UVA 30A


posilnená ochrana pred žiarením UVA


absorpčné spektrum UVB 30/UVA 3025B 7A

„Slnečné blokátory“ a „úplná ochrana“? Nič také neexistuje. Napriek častým údajom typu „slnečný blokátor“ a „úplná ochrana“ žiadny opaľovací prípravok nedokáže zabezpečiť úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením.

Údaje o úplnej ochrane kojencov a malých detí? V súvislosti s opaľovacími prípravkami by sa nemal vytvárať zavádzajúci dojem, že zabezpečujú dostatočnú ochranu kojencov a malých detí.

Správne používanie prípravku je rovnako dôležité ako samotný výber prípravku. Napríklad na zabezpečenie stupňa ochrany uvedeného prostredníctvom „ochranného slnečného faktora“ sa vyžaduje aplikovať množstvo 2mg/cm². Množstvo potrebné na pokrytie celého tela môže tvoriť tretinu menšej nádobky. Okrem toho sa toto množstvo musí často opätovne nanášať.

Na čo by spotrebitelia mali toto leto pamätať?

Spotrebitelia by mali v každom prípade používať opaľovacie prípravky. Komisia však radí vyberať si opaľovacie prípravky, ktoré poskytujú ochranu pred žiarením UVA a UVB.

Je dôležité, aby si spotrebitelia uvedomili, že opaľovacie prípravky by mali byť len jedným z mnohých opatrení na ochranu pred slnečným ultrafialovým žiarením. V záujme ochrany pred slnkom je taktiež dôležité:

  • vyvarovať sa nadmernému slneniu v čase, keď je slnko najsilnejšie;
  • nosiť ochranné oblečenie, pokrývky hlavy a slnečné okuliare;
  • vôbec nevystavovať kojencov a malé deti priamemu slnečnému žiareniu.

Fakty o kozmetickom odvetví výroby opaľovacích prípravkov

Pokiaľ ide o odvetvie výroby opaľovacích prípravkov, EÚ predstavuje veľmi dôležitý a nepretržite rastúci trh. V roku 2004 dosiahla odhadovaná hodnota maloobchodného predaja (maloobchodné predajné ceny) opaľovacích prípravkov v Európe okolo 1,3 miliardy EUR. V roku 2005 predaj v EÚ vzrástol o 4 %.

Na trhu EÚ s opaľovacími prípravkami dominujú európske spoločnosti: medzi desiatimi hlavnými dodávateľmi v EÚ sú len tri neeurópske spoločnosti, ktorých podiel na trhu predstavuje zhruba 12 %.

Na účely verejných konzultácií je znenie návrhu odporúčania k dispozícii na pripomienkovanie na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar