Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/06/563

Brussel, 03 mei 2006

De Europese Commissie krijgt erkenning voor het milieuvriendelijker maken van haar activiteiten

De succesvolle inspanningen van de Europese Commissie om haar eigen werkzaamheden milieuvriendelijker te maken, zijn bekroond met de toekenning van een 'EMAS-registratie' aan vier van haar departementen. Sinds 2002 waren deze departementen als eerste betrokken bij de proeffase van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) van de EU. Daarbij hebben zij hun milieuprestaties verbeterd en hebben zij ertoe bijgedragen om ook in de andere Commissiediensten goede milieupraktijken te verspreiden. Het resultaat is dat het energie- en papierverbruik terugloopt, dat de Commissie actiever recycleert en dat het personeel steeds meer van het openbaar vervoer gebruik maakt om naar het werk te komen. In 2004 heeft de Commissie alleen al op toner en papier ongeveer 500 000 euro bespaard. Later dit jaar zal de Commissie beslissen hoe zij EMAS gaat uitbreiden tot al haar departementen.

"Ik voel mij aangemoedigd door het positieve resultaat van ons EMAS-proefproject en wil onze personeelsleden daarvoor bedanken", aldus Siim Kallas, vice-voorzitter van de Commissie belast met administratieve zaken, audit en fraudebestrijding. "Dit bewijst dat de Commissie actief kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling, niet alleen via haar beleidsvoorstellen, maar ook bij haar dagelijkse werkzaamheden."

"Het is belangrijk dat wij in de praktijk brengen wat wij bepleiten", zei commissaris voor milieuzaken Stavros Dimas. "Met een personeelsbestand van meer dan 25 000 mensen kan de Commissie echt het verschil maken en een voorbeeld stellen. Ik ben heel blij met wat wij hebben bereikt, maar we kunnen nog altijd verder gaan."

Catherine Day, secretaris-generaal van de Commissie, merkte ten slotte op: "Duurzame ontwikkeling gaat over het veranderen van attitudes en gedrag. EMAS helpt ons de negatieve milieueffecten van onze acties te onderkennen en methoden te vinden om die effecten te verminderen. Ik ben heel blij met het enthousiasme dat onze stafleden hebben getoond bij de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen."

EMAS in de Commissie

De bij het EMAS-proefproject betrokken diensten zijn het Secretariaat-generaal, de Directoraten-generaal (DG) Personeelszaken & administratie en Milieu en het Bureau voor infrastructuur en logistiek - Brussel (OIB), die samen ongeveer 3500 personeelsleden tellen. Aangezien het OIB verantwoordelijk is voor kwesties als het gebouwenbeleid en het onderhoud, de aankoop van kantoorbenodigdheden en diensten, het afvalbeheer en het personeelsvervoer, zijn vele EMAS-acties binnen het geheel van de Commissie ten uitvoer gelegd. DG Informatica heeft zich sinds 2004 bij het EMAS-stelsel aangesloten en voert de desbetreffende maatregelen uit.

De aan EMAS deelnemende organisaties moeten de milieueffecten van hun activiteiten beoordelen en strategieën ten uitvoer leggen om die effecten te verminderen. Zij moeten hun personeelsleden daarbij betrekken, een milieubeheersysteem invoeren, permanent hun milieuprestaties verbeteren en daarover rapporteren, dit alles steeds onder het toezicht van onafhankelijke auditors.

De 3500 personeelsleden van de bij het proefproject betrokken diensten zijn er onder meer toe aangespoord minder documenten af te drukken, het licht uit te doen wanneer dat niet nodig is, 's nachts hun computer uit te zetten, videoconferencing te gebruiken in plaats van naar vergaderingen af te reizen en het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken wanneer zij naar hun werkplaats pendelen of van het ene Commissiegebouw naar het andere gaan. Er waren ook talrijke horizontale acties, zoals de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten en het verantwoord omspringen met producten die chemicaliën bevatten. Dit alles, en nog veel meer, is te vinden in de door de betrokken diensten uitgegeven Milieuverklaring 2002-2004 op basis waarvan zij van de Brusselse bevoegde instanties hun EMAS-registratie hebben ontvangen.

Resultaten

In zeven van de belangrijkste gebouwen van de vier bij het project betrokken diensten is het energieverbruik teruggedrongen. In die gebouwen was er tussen 2003 en 2004 ook een reductie van de CO2-uitstoot met 4% (een vermindering van 5852 tot 5626 ton). Ook het waterverbruik toonde een licht neerwaartse trend.

Dankzij de verspreiding van goede praktijken en de horizontale acties van het OIB zijn er ook opmerkelijke resultaten geboekt in de Commissie als geheel. De invoering van het dubbelzijdig afdrukken als default-stand van printers en de individuele inspanningen van personeelsleden hebben de hoeveelheid papier die per werkdag en per personeelslid wordt gebruikt tussen 2003 en 2004 teruggebracht met 12%. Bovendien gebruikt de Commissie sinds 2001 nog uitsluitend gerecycleerd en 100% chloorvrij papier. Groene inkooppraktijken hebben er ook voor gezorgd dat 80% van de gebruikte kantoorbenodigdheden (700 artikelen) recycleerbaar is. Ten slotte zijn in het contract met betrekking tot de dienstverlening voor 14 kantines en 34 cafetaria's milieueisen opgenomen.

Het gebruik van privé-auto's om naar het werk te pendelen is teruggelopen van 50% in 1998 tot 44% in 2004, terwijl het gebruik van het openbaar vervoer in diezelfde periode is gestegen van 32% tot 38%. Het personeel wordt ertoe aangespoord om voor met het werk verband houdende verplaatsingen gebruik te maken van het openbaar vervoer, de "Eurobus"-lijnen (die de meeste gebouwen van de Europese instellingen met elkaar verbinden en die gratis zijn voor de personeelsleden van de Commissie) en de beschikbare personeelsfietsen, en dit heeft ertoe bijgedragen dat de auto van de personeelsleden steeds meer thuis blijft staan. Ten slotte is dankzij de bevordering van videoconferenties het aantal dienstreizen, bv. naar Luxemburg, aanzienlijk verminderd.

Het volume geproduceerd afval is in de periode 2003-2004 weliswaar lichtjes (met 1,3%) gestegen tot 6358 ton, parallel met de toename van het personeelsbestand, maar de recycling van materiaal is gemaximaliseerd en de afvalverwijdering is geoptimaliseerd. Het aandeel van niet-gescheiden afval in het totale afvalvolume is bijvoorbeeld in dezelfde periode teruggebracht van 51% (3220 ton) tot 46% (2928 ton).

De volgende stappen

Later dit jaar zal het Directoraat-generaal Informatica het vijfde departement van de Commissie worden dat de EMAS-registratie ontvangt. De Commissie zal ook beslissen hoe zij EMAS gaat uitbreiden tot haar 36 overige departementen.

Achtergrond

EMAS is een stelsel dat functioneert op basis van vrijwilligheid. Het is in 1991 van start gegaan en in 2001 herzien met het oog op de toepassing ervan in zowel de particuliere als de openbare sector. Vandaag zijn er in de EU ongeveer 3300 organisaties met een EMAS-registratie. De Commissie is momenteel de derde organisatie die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregistreerd.

EMAS in de Commissie is voortgekomen uit het programma 'Green housekeeping', een milieuactieprogramma dat sinds 1997 ertoe heeft bijgedragen de milieu-impact van de Commissieactiviteiten te verminderen. EMAS biedt een meer systematische en grondige aanpak die nog strenger is dan de ISO 14001-norm.
De milieuverklaring van de Commissie:
ec.europa.eu/environment/emas/pdf/es_library/99en_eu05_en.pdf

Meer informatie over EMAS:
ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


Side Bar