Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT FI

IP/06/560

Bryssel den 3 maj 2006

Konkurrens: Kommissionen ålägger sju företag böter om 388,128 miljoner euro för blekmedelskartell

Europeiska kommissionen har funnit att nio företag har deltagit i karteller på marknaderna för hydrogenperoxid och perborat i strid med EU-fördragets bestämmelser om konkurrensbegränsande beteende (artikel 81). Sju av företagen (Akzo Nobel, Edison, FMC/Foret, Kemira, Snia, Solvay och Total/Elf Aquitaine/Arkema) har därför ålagts böter om sammanlagt 388,128 miljoner euro. Kommission höjde böterna för Arkema (tidigare Atofina), Solvay och Edison, eftersom de har begått upprepade överträdelser. Degussa, som också har begått upprepade överträdelser, befriades från böter, eftersom företaget lämnade uppgifter om kartellen till kommissionen. L’Air Liquide (och dess dotterbolag Chemoxal) omfattas av beslutet om förbud, men kommissionen har inte längre behörighet att ålägga detta företag böter, eftersom det lämnade marknaden 1998. De nio företagen utbytte hemliga och kommersiellt viktiga uppgifter, begränsade produktionen, fördelade marknadsandelar och fastställde och övervakade (mål)priserna på hydrogenperoxid och perborat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) mellan 1994 och 2000.

Kommissionsledamot Neelie Kroes med ansvar för konkurrensfrågor gav följande kommentar: ”Karteller är ett oacceptabelt beteende från företagens sida, som tar ifrån konsumenterna fördelarna med den inre marknaden. De höga böterna har ålagts med hänsyn till att vissa företag har begått upprepade överträdelser. Både direktörer och aktieägare bör fråga sig varför detta beteende tilläts fortgå”.

Hydrogenperoxid är ett oxidationsmedel som används i massa- och pappersindustrin för textilblekning, desinficering och andra miljöändamål, till exempel avloppsrening. Hydrogenperoxid är också råmaterial för tillverkning av peroxidprodukter i efterföljande led, till exempel persalter (bland annat perborat). Perborat används främst som aktiv substans i syntetiska rengöringsmedel och tvättmedel. Redan 1984 förbjöd kommissionen hydrogenperoxid- och perboratkarteller, som Degussa, Solvay, Atochem (nu Arkema) och L’Air Liquide hade deltagit i. År 2000 uppgick det sammanlagda värdet av marknaden för hydrogenperioxid och perborat inom EES till omkring 470 miljoner euro.

I december 2002 ansökte Degussa om befrielse från böter. I mars 2003 genomförde kommissionen inspektioner hos Atofina (idag Arkema) och Solvay, vilket ledde till att flera företag ansökte om nedsättning av böter.

Klara bevis

Det huvudsakliga innehållet i överträdelsen framgår av protokollet från ett möte mellan konkurrenter i början av 1995, där det hänvisas till ”en modell för fördelning mellan tillverkare”.

Vid ett möte på en restaurang i Bryssel den 26 november 1997 diskuterade deltagarna genomförandet av de prishöjningar som man kommit överens vid ett möte på hög nivå i augusti 1997. Man lade också upp en tidsplan för ytterligare prishöjningar.

Av protokollet från ett annat möte på hög nivå i början av 1998 framgår att deltagarna var mycket nöjda med genomförandet av prishöjningarna i oktober/november 1997 och kontrollerade att alla hade hållit sig till de riktlinjer för genomförandet som man fastställt vid detta och tidigare möten.

Böter

Kartellen utgör en mycket allvarlig överträdelse. När kommissionen fastställde böterna tog den hänsyn till EES-marknadens storlek, kartellens varaktighet och de deltagande företagens storlek. För de företag som redan tidigare deltagit i karteller höjde kommissionen böterna med 50 %.

Vissa företag samarbetade med kommissionen och lämnade värdefulla upplysningar som hjälpte till att avslöja överträdelsen, vilket belönades i enlighet med kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling (se IP/02/247 och MEMO/02/23). Degussa befriades helt från de böter som annars skulle ha uppgått till 129,938 miljoner euro. Akzo/EKA, Total/Elf AquitaineArkema och Solvay fick sänkta böter på grund av den information de bidrog med. När kommissionen sänker ett företags böter tar den inte bara hänsyn till värdet av de uppgifter företaget lämnar, utan också när uppgifterna lämnas. I detta fall gjordes flera ansökningar inom ramen för några dagar eller rentav timmar.

När det gäller Air Liquide/Chemoxal hade den femåriga preskriptionstiden för att ålägga böter löpt ut (företaget lämnade hydrogenperoxidmarknaden 1998) när kommissionen inledde sin undersökning, men kommissionen antog ändå ett beslut mot Air Liquide, eftersom företaget deltog i den tidigare kartellen i samma sektor. Det finns också klara bevis för att Air Liquide deltog i överträdelsen tills företaget lämnade marknaden 1998 och att det hade samma roll som de andra parterna. Kommissionens beslut kan hjälpa de parter som lidit skada att framställa anspråk på ersättning hos nationella domstolar mot alla kartelldeltagarna.

Anspråk på ersättning

Alla personer eller företag som påverkas av ett konkurrensbegränsande beteende som det som beskrivs i detta ärende kan framföra anspråk på ersättning hos nationella domstolar och därvid bifoga utdrag ur kommissionens offentliggjorda beslut som bevis för att beteendet har ägt rum och att det var olagligt. De böter som kommissionen ålagt påverkar inte ersättningens storlek.

För närmare uppgifter om kommissionens åtgärder mot karteller, se MEMO/06/184.

Böter som kommissionen ålagt och nedsättningar av dessa böter:


Namn
Nedsättning av böterna
%
Böter
(miljoner euro)
(*) De motsvarande rättssubjekten är gemensamt och solidariskt ansvariga för hela eller delar av bötesbeloppet.
1.
Degussa
100
0
2.
Solvay
10
167.062
3.
Total/Elf Aquitaine/Arkema *
30
78.663
4.
Akzo Nobel/Akzo Nobel Chemicals Holding/EKA Chemicals AB *

40

25.2
5.
FMC Corporation/FMC Foret *
--
25
6.
Kemira
--
33
7.
Edison/ex-Ausimont (now Solvay Solexis) *
--
58.125
8.
Snia/Caffaro *
--
1.078

TOTAL

388.128


Side Bar