Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL IT SV

IP/06/560

Bryssel 3. toukokuuta 2006

Kilpailu: komissio määrää valkaisukemikaalikartellista 388,128 miljoonaa euroa sakkoja seitsemälle yhtiölle

Euroopan komissio katsoo yhdeksän yhtiön osallistuneen kartelliin vetyperoksidi- ja perboraattimarkkinoilla. Kartelli oli selkeästi EY:n perustamissopimukseen (81 artikla) sisältyvien, kilpailua rajoittavia liiketapoja koskevien sääntöjen vastainen. Näin ollen yhtiöistä seitsemälle (Akzo Nobel, Edison, FMC/Foret, Kemira, Snia, Solvay ja Total/Elf Aquitaine/Arkema) määrättiin yhteensä 388,128 miljoonan euron sakot. Arkeman (entinen Atofina), Solvayn ja Edisonin osalta kyse oli rikkomisen uusimisesta, joten niiden sakkoja korotettiin. Myös Degussa oli rikkomisen uusija. Sille olisi määrätty sakkoja, ellei se olisi toimittanut tietoja kartellista ja näin saanut täyttä vapautusta sakoista. L’Air Liquiden (ja sen tytäryhtiön Chemoxalin) osalta tehtiin kieltopäätös, mutta komission oikeus määrätä sakkoja on vanhentunut, sillä yhtiö poistui markkinoilta vuonna 1998. Kyseiset yhdeksän yhtiötä vaihtoivat liiketoiminnallisesti merkittäviä ja luottamuksellisia tietoja, rajoittivat tuotantoa, jakoivat markkinaosuuksia ja asiakkaita sekä sopivat vetyperoksidin ja perboraatin (tavoite-) hinnoista ja valvoivat niitä Euroopan talousalueella vuosina 1994–2000.

”Kartellit eivät ole hyväksyttävää yritysten toimintaa, sillä niiden vuoksi asiakkaat menettävät yhtenäismarkkinoiden etuja. Sakkojen suuruus johtuu siitä, että eräät yhtiöistä ovat osallistuneet kartelleihin aikaisemminkin. Sekä johtajien että osakkeenomistajien olisi pohdittava, miksi näiden käytänteiden annettiin jatkua”, kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes toteaa.

Vetyperoksidi on hapettava aine, jota käytetään massa- ja paperiteollisuudessa tekstiilien valkaisuun, desinfiointiin ja ympäristösovelluksiin kuten jätevedenkäsittelyyn. Vetyperoksidi on myös myöhemmän tuotantovaiheen peroksigeenituotteiden kuten per-suolien (mm. perboraatti) valmistuksessa käytettävä raaka-aine. Perboraattia käytetään pääasiassa synteettisten pesuaineiden ja pesujauheiden tehoaineena. Vetyperoksidin ja perboraatin kartellit, joissa Degussa, Solvay, Atochem (nykyisin Arkema) ja L’Air Liquide olivat mukana, kiellettiin jo vuonna 1984 tehdyssä komission päätöksessä. Vetyperoksidin ja perboraatin yhteenlaskettu ETA-alueen markkina-arvo vuonna 2000 oli noin 470 miljoonaa euroa.

Degussa haki joulukuussa 2002 komissiolta vapautusta sakoista. Tämän jälkeen komissio teki maaliskuussa 2003 tarkastuksia Atofinassa (nykyisin Arkema) ja Solvayssa, mikä johti useiden yritysten esittämiin sakkojen lieventämishakemuksiin.

Selkeät todisteet

Rikkomisen olennainen sisältö on todettavissa kilpailijoiden alkuvuodesta 1995 pitämän kokouksen asiakirjoista, joissa viitataan keskusteluun ”jakamismallista tuottajien välillä”.

Brysseliläisessä ravintolassa 26. marraskuuta 1997 järjestetyssä tapaamisessa kartellin osapuolet keskustelivat hinnankorotusten toteutuksesta ja arvioinnista, joista oli sovittu elokuussa 1997 pidetyssä korkean tason kokouksessa, ja laativat aikataulua uusille hinnankorotuksille.

Toisen, alkuvuonna 1998 pidetyn korkean tason kokouksen pöytäkirjoista käy ilmi, että osanottajat olivat tyytyväisiä loka-/marraskuun 1997 hinnankorotuksen onnistuneeseen toteutukseen. Ne myös tarkistivat, olivatko kaikki osanottajat noudattaneet tuolloin ja aikaisemmissa kokouksissa määriteltyjä toteutusohjeita.

Sakot

Paljastetut käytänteet muodostavat erittäin vakavan rikkomisen. Sakkoja määrätessään komissio otti huomioon ETA-alueen markkinoiden laajuuden, kartellin keston sekä kartelliin osallistuneiden yritysten koon. Komissio korotti kartellirikkomukseen toistamiseen syyllistyneiden yritysten sakkoa 50 prosentilla.

Eräät yhtiöt tarjoutuivat yhteistyöhön ja toimittivat tärkeitä tietoja rikkomisen paljastamiseksi, mikä otettiin huomioon sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä annetun komission tiedonannon mukaisesti (ks. IP/02/247 ja MEMO/02/23). Degussa vapautettiin kokonaan sakoista, joiden suuruus olisi muussa tapauksessa ollut 129,938 miljoonaa euroa. Akzo/EKAn, Total/Elf Aquitaine/Arkeman ja Solvayn sakkoja lievennettiin puolestaan vastineeksi toimitetuista tiedoista. Sakkojen lieventäminen riippuu annettujen tietojen arvon lisäksi niiden toimittamisen ajankohdasta. Tässä asiassa yritykset tekivät hakemuksia muutaman päivän ja jopa muutaman tunnin välein toisistaan.

Viiden vuoden vanhentumisaika oli Air Liquide/Chemoxalin osalta jo kulunut umpeen komission aloittaessa tutkimuksensa (yritys poistui vetyperoksidimarkkinoilta vuonna 1998). Komissio teki kuitenkin Air Liquidea koskevan kieltopäätöksen, koska yritys oli osallistunut alan edelliseen kartelliin, sen osallistumisesta rikkomiseen markkinoilta poistumiseensa asti vuonna 1998 oli olemassa seikkaperäiset todisteet ja sillä oli kartellissa samantapainen rooli kuin muillakin osapuolilla. Lisäksi päätös voi auttaa vahinkoa kärsineitä nostamaan kanteita kaikkia kartellin osapuolia vastaan kansallisissa tuomioistuimissa.

Vahingonkorvauskanne

Henkilöt tai yritykset, joille on aiheutunut haittaa tässä asiassa kuvatusta kilpailunvastaisesta toiminnasta, voivat hakea vahingonkorvauksia jäsenvaltioiden tuomioistuimista. Julkaistun komission päätöksen osia voi esittää todisteena siitä, että kyseinen toiminta on toteutettu ja oli sääntöjenvastaista. Vahingonkorvausta voidaan myöntää ilman että sitä alennetaan komission määräämän sakon vuoksi.

Lisätietoja komission kartellienvastaisista toimista, ks. MEMO/06/184.

Komission määräämät sakot ja myöntämät sakkojen lievennykset:


Nimi
Sakon lievennys
%
Sakko
(milj. euroa)
(*) kyseisiä oikeushenkilöitä voidaan pitää yhteisvastuussa koko määrätystä sakosta tai sen osasta
1.
Degussa
100
0
2.
Solvay
10
167.062
3.
Total/Elf Aquitaine/Arkema *
30
78.663
4.
Akzo Nobel/Akzo Nobel Chemicals Holding/EKA Chemicals AB *

40

25.2
5.
FMC Corporation/FMC Foret *
--
25
6.
Kemira
--
33
7.
Edison/ex-Ausimont (now Solvay Solexis) *
--
58.125
8.
Snia/Caffaro *
--
1.078

TOTAL

388.128


Side Bar