Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/523

Brüssel, 25. aprill 2006

[ ]

E-valitsus: komisjon püstitab 2010. aastaks ambitsioonikaid eesmärke

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu e-valitsuse tegevuskava, mis võimaldab haldussüsteemi moderniseerimisega säästa Euroopa maksumaksjatele igal aastal sadu miljardeid eurosid. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on valitsussektori teenuste moderniseerimisel võtmetähtsusega, muutes neid tõhusamaks ja aidates paremini vastata kasutajate vajadustele. Prognoosi kohaselt aitaks elektrooniliste arvete ja riigihangete 100% kasutuselevõtt säästa igal aastal 300 miljardit eurot. Möödunud aastal Manchesteris nõustusid kõik liikmesriigid ambitsioonika kavaga nende eesmärkide saavutamiseks (vt MEMO/05/446). Täna vastu võetud tegevuskavas tehakse ettepanekud konkreetsete meetmete kohta.

“Viimase paari aasta jooksul oleme hakanud mõistma, millist kasu toovad Euroopa investeeringud e-valitsuse edendamiseks, ent meil tuleb veelgi aktiivsemalt üksteiselt õppida ja mastaabieelise saavutamiseks võtta kasutusele ühiseid meetodeid," ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. “E-valitsus ei ole enam lihtsalt poliitiline mängukann, vaid peamine vahend Euroopa haldusasutuste moderniseerimiseks.”

E-valitsusega seotud algatused Euroopas on mõnedes liikmesriikides juba aidanud säästa märkimisväärselt aega ja raha. Elektrooniliste riigihangete kasutuselevõtuga säästeti Itaalias 2003. aasta seisuga 3,2 miljardit eurot (nt arvutite pealt hoiti kokku keskmiselt 34%). Portugal on seoses elektrooniliste riigihangetega teatanud 30protsendisest kokkuhoiust. E-hangete täieliku kasutuselevõtuga kogu ELis võib hankekulusid vähendada kuni 80 miljardi euro võrra aastas.

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu uue e-valitsuse tegevuskava; see keskendub viiele prioriteetsele eesmärgile, mis tuleb saavutada aastaks 2010, ning rõhutab Euroopa Komisjoni soovi tuua koostöös liikmesriikidega kõigile eurooplastele ilmset kasu.

  • Kedagi ei tohi kõrvale jätta. E-valitsusest on kasu ainult siis, kui kõik seda kasutada saavad. Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega, et 2010. aastaks saavad kõik kodanikud, sõltumata soost, vanusest, rahvusest, sissetulekust või puudest, kasutada mitmesuguseid tehnoloogilisi võimalusi, nagu digitaalne televisioon, arvutid ja mobiiltelefonid.
  • Tõhususe suurendamine. Avalikud teenused on olulised nii 470 miljoni ELi kodaniku, 20 miljoni ettevõtte kui ka kümnete tuhandete haldusasutuste jaoks. Valitsussektori kulud, mis kaetakse maksudest, ulatuvad 45%ni Euroopa Liidu SKTst. Suurbritannia pensionisüsteemi muutmise tulemusena saab 50% ametnikest nüüd tegeleda klientide aitamisega või teiste tööülesannetega. Kõik liikmesriigid on lubanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil 2010. aastaks märkimisväärselt suurendada tõhusust ja vähendada halduskoormat. Uue tegevuskava raames loovad komisjon ja liikmesriigid süsteemi e-valitsuse mõju jälgimiseks, et sellele protsessile kaasa aidata.
  • E-hangete kasutuselevõtt. Valitsussektori hanked ulatuvad 15%ni SKTst ehk umbes 1500 miljardi euroni aastas. Liikmesriigid on lubanud jõuda selleni, et 2010. aastaks on võimalik kõiki riigihankeid teostada ka elektrooniliselt ning et vähemalt pooltel juhtudel seda võimalust ka kasutatakse; aastaseks kokkuhoiuks prognoositakse 40 miljardit eurot. Tegevuskavaga nähakse ette suunised nende eesmärkide saavutamiseks ning praktilised meetmed, mida on vaja hangetega seotud suuremahuliste piiriüleste pilootprojektide elluviimiseks ja ettevõtete dokumentatsiooni täielikuks elektrooniliseks haldamiseks (Electronic Company Dossier).
  • Turvaline juurdepääs teenustele kogu ELis. Reisides või kolides soovivad inimesed, et teenuseid oleks lihtne kasutada. ELi valitsused soovivad seda protsessi edendada turvaliste süsteemide loomisega elektrooniliste isikut tõendavate dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks avaliku sektori veebilehtedel ja avalike teenuste pakkumisel. Tegevuskava näeb ette täielikku tunnustamist aastaks 2010. Komisjon aitab sellele kaasa, toetades piiriüleseid esitlusi, kehtestades 2007. aastal ühised spetsifikaadid elektrooniliste isikutunnistuste haldamiseks ning vaadates 2009. aastal läbi elektroonilisi allkirju käsitlevad eeskirjad.
  • Osaluse suurendamine ja demokraatliku otsustamisprotsessi tugevdamine. Komisjoni korraldatud avaliku arutelu käigus ütles 65% vastanutest, et e-demokraatia võib muuta Euroopa demokraatlikumaks. Tegevuskavas tehakse ettepanek toetada algatusi, mille eesmärk on kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kodanike osaluse suurendamiseks poliitikakujundamises.

Täpsemat teavet vt:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/index_en.htm


Side Bar