Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

IP/06/490

Bruksela, dnia 11 kwietnia 2006 r.

Komisja wypłaci prawie 9,5 mln EUR na pomoc Łotwie w usuwaniu skutków huraganu z 2005 r.

Europejska komisarz ds. polityki regionalnej i Funduszu Solidarności Danuta Hübner podpisała dziś umowę w sprawie wypłaty Łotwie kwoty 9 487 180 EUR w celu zrekompensowania kosztów działań kryzysowych podjętych po gwałtownej wichurze, która dotknęła ten kraj w styczniu 2005 r. Dotacja ta zostanie udostępniona za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Umożliwi ona rekompensatę wydatków publicznych poniesionych na doraźne działania kryzysowe, zwłaszcza na akcję ratowniczą, porządkowanie terenów dotkniętych klęską żywiołową oraz ponowne uruchomienie podstawowej infrastruktury.

Komisarz Hübner, która odpowiada za Fundusz Solidarności, powiedziała: „Na początku zeszłego roku Łotwa została w sposób szczególny poszkodowana przez klęskę huraganu. Dzisiejsza umowa umożliwia nam udzielenie wsparcia finansowego, które zrekompensuje część z poniesionych przez Łotwę bezprecedensowych kosztów i przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców tego kraju, poważnie dotkniętych tą klęską żywiołową”.

W dniach 8 i 9 stycznia 2005 r. nad północną Europą przeszła gwałtowna wichura, która spowodowała znaczne szkody. W odpowiedzi na wnioski władz Szwecji, Estonii, Łotwy i Litwy Komisja Europejska zaproponowała cztery dotacje z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na łączną kwotę blisko 93 mln EUR, przeznaczone na pomoc w usuwaniu skutków huraganu.

Spośród trzech państw bałtyckich Łotwa została w największym stopniu dotknięta wichurą, szczególnie w rejonie wybrzeża, gdzie dodatkowe szkody spowodowała powódź. Szkody spowodowane huraganem, szczególnie w leśnictwie (powalonych zostało ok. 6,9 mln metrów sześciennych drzew), sieciach energetycznych, transporcie i komunikacji, zostały oszacowane przez władze łotewskie na ponad 192 mln EUR. Ludność ucierpiała głównie z powodu znacznych zakłóceń działania sieci energetycznych, telefonicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kontekst

Z Funduszu Solidarności UE, utworzonego w 2002 r., udziela się dotacji państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE dotkniętym poważną klęską żywiołową. Rocznie fundusz ten zasila kwota 1 mld EUR. Aby zakwalifikować się do pomocy z Funduszu Solidarności, zainteresowane kraje muszą przedstawić udokumentowaną szacunkową wycenę szkód, która następnie jest analizowana przez Komisję z zastosowaniem określonych kryteriów; chodzi o zagwarantowanie, że fundusze UE zostaną spożytkowane na najpilniejsze potrzeby.

Warunki wykorzystania pomocy przez jej beneficjenta muszą zostać określone w umowie zawartej między Komisją a krajem będącym beneficjentem pomocy.

Dnia 6 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego, udoskonalonego Funduszu Solidarności UE (na lata 2007-2013), który obejmie także klęski inne niż żywiołowe i będzie się opierać na ulepszonych kryteriach kwalifikowania do pomocy i mechanizmach wykorzystania pomocy (por. zaktualizowany dokument MEMO/06/153)

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar