Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/06/490

Briselē, 2006. 11 gada aprīlī

Komisija piešķir turpat 9,5 miljonus euro, lai palīdzētu Latvijai novērst 2005. gada postošās vētras sekas

Eiropas komisāre Danuta Hübner, kuras atbildībā ir reģionālā politika un Solidaritātes fonds, parakstīja nolīgumu, kas paredz EUR 9 487 180 piešķīrumu Latvijai, lai segtu ārkārtas izdevumus, ko šai valstij radījusi postoša vētra 2005. gada janvārī. Šis piešķīrums tiks finansēts no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) līdzekļiem. Pateicoties tam, tiks kompensēti valsts līdzekļi, kas tika atvēlēti tūlītējai rīcībai, jo īpaši glābšanas un sakopšanas darbībām skartajos rajonos un pamata infrastruktūru darbības atjaunošanai.

„Postošā vētra pagājušā gada sākumā jo īpaši ir skāra Latviju, paziņoja Solidaritātes fonda vadītāja Danuta Hübner. Pateicoties šodien parakstītajam nolīgumam, mēs varam sniegt finansiālu atbalstu un daļēji kompensēt bezprecedenta izmaksas, ar kurām tai bija jāsaskaras, kā arī uzlabot dzīves apstākļus iedzīvotājiem, kurus smagi skārusi šī dabas katastrofa.”

Ziemeļeiropā 2005. gada 8. un 9. janvārī bija stipra vētra, kas radīja lielus postījumus visā reģionā. Atsaucoties uz lūgumu, ko iesniegušas Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iestādes, Eiropas Komisija ierosinājusi izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) četriem piešķīrumiem, kuru kopējā summa sasniedz turpat 93 miljonus euro, lai palīdzētu attiecīgajām valstīm novērst vētras radītos postījumus.

No Baltijas valstīm vissmagāk cieta Latvija, jo īpaši piekrastes zona, kur plūdi radīja papildu postījumus. Latvijas iestādes ir novērtējušas, ka postījumi, kurus radīja vētra, kas jo īpaši skāra mežsaimniecību (meži kopumā cietuši 6,9 miljonu kubikmetru apjomā), elektroapgādes, transporta un telekomunikāciju tīklus, sasniedz vairāk nekā 192 miljonus euro. Iedzīvotāji jo īpaši cieta no traucējumiem elektroapgādē, telefona sakaros, ūdens apgādē un kanalizācijas sistēmu darbībā.

Fakti

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds, ko izveidoja 2002. gadā, piešķir atbalstu dalībvalstīm un kandidātvalstīm katastrofu gadījumā. Tā ikgadējie piešķīrumi sasniedz 1 miljardu euro. Lai varētu saņemt atbalstu no Solidaritātes fonda līdzekļiem, skartajām valstīm ir jāsniedz sīks novērtējums attiecīgajiem postījumiem; to savukārt izvērtē Komisija pēc specifiskiem kritērijiem, kas paredzēti tam, lai garantētu, ka Kopienas resursi tiek izmantoti vajadzībām, kuras nav atliekamas.

Noteikumi, pēc kuriem atbalsta saņēmēja valsts īsteno šo atbalstu, definējami nolīgumā, kas noslēgts starp šo valsti un Komisiju.

Komisija 2005. gada 6. aprīlī pieņēma priekšlikumu attiecībā uz jauno ES Solidaritātes fondu (laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam). Tas aptvers katastrofas, kas nav dabas katastrofas, un tiks paredzēti uzlaboti atbilstības kritēriji un izpildes mehānismi (skatīt atjaunoto MEMO/06/153).

Papildu informācijai par Solidaritātes fondu skatīt turpmāk norādīto tīmekļa vietni.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_de.htm


Side Bar