Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL HU MT

IP/06/469

Bruksela, dnia 06 kwietnia 2006 r.

Polityka UE dotycząca zmian klimatycznych: Komisja skierowała do państw członkowskich prośbę o wywiązanie się z podjętych zobowiązań

Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie wobec kilku państw członkowskich z uwagi na naruszenie przez nie przepisów czterech aktów prawnych UE dotyczących zmian klimatycznych. Działanie to ma na celu zapewnienie, że UE i jej państwa członkowskie wywiążą się ze wszystkich spoczywających na nich zobowiązań sprawozdawczych wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokołu z Kioto. Podjęcie przez Komisję działań prawnych ma również na celu zagwarantowanie pełnej operacyjności unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Pięć państw członkowskich nie włączyło się jeszcze do unijnego systemu rejestrów elektronicznych umożliwiających handel uprawnieniami do emisji, pomimo iż wyznaczony termin upłynął w grudniu 2004 r.

„UE jest zaangażowana na arenie międzynarodowej w działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w związku z tym musimy wywiązywać się z naszych zobowiązań sprawozdawczych," – oświadczył Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska. „Jest to szczególnie ważne teraz, gdy na forum światowym rozpoczynają się rozmowy na temat przyszłych działań. Nasz system handlu uprawnieniami do emisji powinien działać sprawnie, aby ograniczanie emisji odbywało się na terenie UE w sposób oszczędny. Kilka państw członkowskich w dalszym ciągu pozostaje poza unijnym systemem rejestrów, a to oznacza, że przedsiębiorstwa z tych krajów nie mogą w pełni uczestniczyć w handlu uprawnieniami do emisji. Wzywam te państwa do jak najszybszej zmiany tej sytuacji.”

Niedopełnienie wymogu włączenia krajowych rejestrów do ogólnounijnego systemu

Przydziały w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, w którym bierze udział 11 500 przedsiębiorstw, nie są przyznawane w formie wydruku, lecz w formie rachunków wpisanych do elektronicznych rejestrów, utworzonych przez państwa członkowskie. Rejestry te są połączone w taki sposób, aby przedsiębiorstwa mogły handlować bezpośrednio między sobą. System rejestrów śledzi handel przydziałami w podobny sposób jak system bankowy śledzi transakcje pieniężne. Wszystkie transakcje przechodzą również przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty, co umożliwia centralnemu administratorowi UE sprawdzenie każdej transakcji pod względem nieprawidłowości.

Aby umożliwić włączenie do systemu rejestrów, każde państwo członkowskie musi utworzyć krajowy rejestr w postaci standaryzowanej elektronicznej bazy danych i łącze komunikacji. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym system rejestrów[1].powinno to nastąpić do dnia 31 grudnia 2004 r. Na skutek opóźnień w przygotowaniu i ocenie krajowych planów rozdziału uprawnień, Komisja dopiero teraz zdecydowała się na wszczęcie postępowania w sprawie niedopełnienia tego obowiązku. Przesłała ona pierwsze pisemne ostrzeżenia do Cypru, Grecji, Luksemburga, Malty i Polski. Przedsiębiorstwa te mogą handlować przyszłymi przydziałami, jednak dopóki nie zostanie utworzone łącze komunikacyjne nie mają one dostępu do transakcji natychmiastowych.

Niedopełnienie wymogu przekazania informacji na temat polityk i środków oraz prognoz dotyczących emisji

Na mocy postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokołu z Kioto państwa członkowskie są zobowiązane do regularnego przedstawiania sprawozdań na temat emisji gazów cieplarnianych oraz polityk i środków podejmowanych w celu ich ograniczenia, aby umożliwić monitorowanie postępów. Zobowiązania sprawozdawcze określone są w decyzji 280/2004/WE. Komisja wysłała ostatnio do Austrii, Cypru, Luksemburga, Malty i Polski drugie i ostateczne pisemne ostrzeżenie, ponieważ do dnia 15 marca 2005 r. państwa te nie przedstawiły ani zastosowanych polityk oraz środków i wpływu jaki one wywarły, ani prognoz dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze ostrzeżenie zostało wysłane w październiku 2005 r.

Niedopełnienie wymogu przekazania informacji na temat emisji gazów cieplarnianych

Ta sama decyzja zobowiązuje państwa członkowskie do przedstawiania do dnia 15 stycznia każdego roku sprawozdań dotyczących emisji gazów cieplarnianych na ich terytorium w ciągu roku przed rokiem ubiegłym. Cypr, Włochy, Malta i Hiszpania nie przedstawiły wymaganych informacji za rok 2004. Z tego względu Komisja wysłała do nich pierwsze pisemne ostrzeżenie.

Niedopełnienie wymogu przygotowania do prowadzenia międzynarodowego handlu uprawnieniami do emisji w ramach Protokołu z Kioto

Podczas pierwszego okresu zobowiązań podjętych w ramach Protokołu z Kioto od 2008 do 2012 r., zostanie utworzony międzynarodowy system handlu uprawnieniami do emisji, który umożliwi uczestniczącym w nim krajom dokonywanie zakupu i sprzedaży kredytów emisyjnych między nimi. Celem takiego działania jest ograniczenie kosztów redukcji emisji.

Na mocy decyzji 2005/166/WE państwa członkowskie UE-15 były zobowiązane dostarczyć Komisji do dnia 15 stycznia 2006 r. informacji niezbędnych do określenia całkowitej ilości emisji, które mogłyby wyemitować zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w Kioto w okresie 2008-2012, tzw. „ilości przyznanej”. (Ostateczny termin dla państw członkowskich, które wstąpiły do Unii w 2004 r. upływa z dniem 15 czerwca 2006 r.). „Ilość przyznana” jest określana przez Narody Zjednoczone na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie.

W momencie ustalenia ilości przyznanej, zostaje wydana i wpisana do rejestru danego państwa członkowskiego odpowiednia liczba jednostek przyznanej emisji (AAU), tak aby mogło ono uczestniczyć w międzynarodowym handlu uprawnieniami do emisji poczynając od 2008 r. Każda jednostka przyznanej emisji (AAU) odpowiada 1 tonie równoważnika CO2. Ustalenie ilości przyznanej jest również warunkiem, który państwo członkowskie musi spełnić, aby móc korzystać z innych elastycznych mechanizmów przewidzianych w protokole z Kioto: Mechanizmu Czystego Rozwoju oraz Wspólnego Wdrażania, które umożliwiają przeprowadzanie inwestycji w zakresie projektów ograniczających emisje w państwach trzecich, co z kolei przyczynia się do powstawania kredytów emisyjnych.

Niemcy, Włochy, Luksemburg i Hiszpania nie dostarczyły informacji koniecznych do ustalenia ilości przyznanych i z tego powodu Komisja wystosowała teraz do nich pierwsze pisemne ostrzeżenie.

Postępowanie prawne

Artykuł 266 Traktatu daje Komisji prawo do wniesienia sprawy przeciwko Państwu Członkowskiemu, które nie przestrzega swoich zobowiązań.

Jeżeli Komisja uzna, że nastąpiło naruszenie prawa UE, które stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia, wysyła danemu państwu członkowskiemu „wezwanie do usunięcia uchybienia” (pierwsze pisemne ostrzeżenie), w którym zwraca się o przedstawienie uwag w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.

W świetle odpowiedzi ze strony państwa członkowskiego lub w przypadku jej braku, Komisja może podjąć decyzję o wydaniu „uzasadnionej opinii” (drugiego i zarazem ostatecznego pisemnego ostrzeżenia) wobec państwa członkowskiego. Opinia wyraźnie i ostatecznie przedstawia przyczyny, dla których Komisja uważa, że nastąpiło naruszenie prawa UE i wzywa państwo członkowskie do zastosowania się do niej w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.

Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do uzasadnionej opinii, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Traktatu, Państwo Członkowskie, które naruszyło przepisy, jest zobowiązane podjąć środki w celu ich przestrzegania.

Artykuł 228 Traktatu daje Komisji prawo do podjęcia działań wobec państwa członkowskiego, które nie zastosowało się do wcześniejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Artykuł ten upoważnia Komisję również do wystąpienia do Trybunału o nałożenie na państwo członkowskie kary pieniężnej.
Dodatkowe informacje o polityce przeciwdziałania zmianom klimatycznym dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
Informacje na temat aktualnych statystyk dotyczących naruszenia przepisów:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions


[1] Rozporządzenie nr 2216/2004


Side Bar