Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT FI HU

IP/06/436

Bryssel den 4 april 2006

Fri rörlighet för tjänster: kommissionen undersöker restriktioner för sportvadslagning i Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna och Sverige

Europeiska kommissionen har beslutat att officiellt be sju medlemsstater (Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna och Sverige) om information om nationell lagstiftning om restriktioner mot sportspeltjänster. Kommissionen tänker kontrollera om restriktionerna överensstämmer med artikel 49 i EG-fördraget, där den fria rörligheten för tjänster garanteras. Kommissionens undersökning rör endast om de nationella restriktionerna är förenliga med befintlig EU-lagstiftning och endast sportvadslagning. Den handlar inte om spelmonopol som sådana eller om nationella lotterier. Den påverkar inte heller liberaliseringen av marknaden för speltjänster i allmänhet eller för medlemsstaternas rätt att skydda allmänintressen, förutsatt att detta sker på ett sätt som överensstämmer med EU-lagstiftningen, dvs. att alla åtgärder är nödvändiga, proportionella och icke-diskriminerande. De formella underrättelserna är det första steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226 i EG-fördraget. De aktuella medlemsstaterna har två månader på sig att svara. Kommissionen hoppas att deras svar kommer att leda till att ärendet kan avslutas tidigt och tillfredsställande.

Ledamoten av kommissionen med ansvar för den inre marknaden Charlie McCreevy sade: ”Kommissionen är enligt fördraget skyldig att se till att medlemsstaternas lagstiftning överensstämmer med EU-rätten. Detta är ett viktigt ansvar som den tar allvarligt på. Kommissionen har fått ett antal klagomål från företagare i sportspelbranschen och känner sig skyldig att reagera. Den har därför beslutat att inhämta information från de aktuella medlemsstaterna. Jag underskattar inte hur känslig spelfrågan är i många medlemsstater. Att vi skickar de här underrättelserna innebär inte att vi försöker liberalisera marknaden på något sätt. Vi försöker tvärtom försäkra oss om att de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit är eller har gjorts helt förenliga med befintlig EU-rätt. Jag hoppas att svaren vi får är tillfredsställande, och i så fall är ärendet avslutat. Jag kommer självfallet att göra vad jag kan för att lösa frågan så snabbt som möjligt, och jag hoppas att alla andra inblandade gör sin del.”

Kommissionens beslut att undersöka de aktuella åtgärderna bygger på klagomål från flera företagare och på information som kommissionen samlat in. Klagomålen rör restriktioner mot tillhandahållande av sportvadslagning, bl.a. krav på att företagaren måste ha en statlig koncession eller licens (även om företagaren redan är lagligen godkänd i en annan medlemsstat). I några fall omfattar restriktionerna även marknadsföring av (eller reklam för) tjänsterna eller deltagande i spel av medborgare från den aktuella medlemsstaten.

Europeiska gemenskapernas domstol har tidigare funnit att restriktioner som är avsedda att skydda allmänintressen, såsom konsumentskyddet, måste begränsa spelandet på ett ”konsekvent och systematiskt sätt”. Särskilt säger domstolen att en medlemsstat inte kan hänvisa till behovet att begränsa medborgarnas tillgång till speltjänster om den samtidigt uppmanar och uppmuntrar dem att delta i statliga lotterier, spel och vadslagning som gynnar statskassan.
Den senaste informationen om överträdelseförfaranden mot alla medlemsstater finns på:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar