Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV FI HU

IP/06/436

Bruxelles, den 4. april 2006

Fri udveksling af tjenesteydelser: Kommissionen undersøger restriktioner for spilletjenesteudbydere i Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Italien, Nederlandene og Sverige

Europa-Kommissionen har besluttet at sende en officiel anmodning om oplysninger om national lovgivning, der begrænser udbud af sportsspil til syv medlemsstater (Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Italien, Nederlandene og Sverige). Kommissionen ønsker at klarlægge, om foranstaltningerne i de pågældende lande er forenelige med EF-traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser. Beslutningen angår kun foranstaltningernes forenelighed med gældende fællesskabsret og drejer sig kun om sportsspil. Eventuelt forekommende monopoler eller nationale lotterier er således ikke berørt. Beslutningen har heller ingen betydning for liberaliseringen af markedet for spil generelt eller for medlemsstaternes ret til at beskytte almenvellet, for så vidt dette sker i overensstemmelse med fællesskabsretten, hvilket vil sige, at foranstaltningerne skal være nødvendige og stå i rimeligt forhold til det ønskede mål, samtidig med at de ikke må være diskriminerende. En åbningsskrivelse er første fase i en overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226. De berørte medlemsstater har fået en frist på to måneder til at fremsætte bemærkninger. Det er Kommissionens håb, at det på baggrund af de redegørelser, den modtager, vil være muligt at finde en hurtig og tilfredsstillende løsning på sagen.

Charlie McCreevy, medlem af Kommissionen med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Kommissionen er i henhold til traktaterne forpligtet til at sikre, at medlemsstaternes lovgivning er i fuld overensstemmelse med fællesskabsretten. Dette er et vigtigt ansvar, som Kommissionen tager meget alvorligt. Vi har modtaget adskillige klager fra operatører på området for sportsspil, og finder det nødvendigt at reagere. Kommissionen har derfor besluttet at indhente oplysninger fra de berørte medlemsstater om spørgsmålet. Jeg undervurderer ikke de følelser, der findes i mange medlemsstater, når det drejer sig om spil. De fremsendte åbningsskrivelser er ikke et tegn på, at vi ønsker at liberalisere markedet på nogen måde. Derimod ønsker vi at forvisse os om, at medlemsstaternes foranstaltninger er forenelige med fællesskabsretten eller er blevet bragt i overensstemmelse hermed. Jeg håber, at de redegørelser, vi modtager, vil give os tilstrækkelig vished. I givet fald vil sagen være afsluttet. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at fremme en hurtig løsning, og jeg opfordrer alle involverede parter til at gøre det samme."

Kommissionens beslutning om at undersøge de pågældende foranstaltningers forenelighed med fællesskabsretten beror på en række klager fra tjenesteudbydere og på oplysninger indsamlet af Kommissionen. Klagerne drejer sig om begrænsninger for udbud af sportsspil, herunder krav om statslig tilladelse eller bevilling (også i tilfælde hvor en udbyder har retmæssig bevilling i en anden medlemsstat). I nogle tilfælde omfatter restriktionerne også promotion (f.eks. reklame) af sportsspil og de pågældende medlemsstaters borgeres ret til at deltage i disse spil.

EF-Domstolen har tidligere fastslået, at restriktioner, der har til formål at beskytte almenvellet, f.eks. beskyttelse af forbrugerne, skal virke på en sådan måde, at de begrænser væddemålsvirksomhed på en sammenhængende og systematisk måde. En medlemsstat kan ikke påberåbe sig behovet for at begrænse borgernes adgang til spil, hvis den samtidig tilskynder og opfordrer dem til at deltage i statslotterier, hasardspil eller væddemål til fordel for statens finanser.
De seneste oplysninger om overtrædelsesprocedurer findes på:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar