Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT FI EL CS ET LT LV PL

IP/06/430

Bryssel den 4 april 2006

Kommissionen tar itu med de medlemsstater som inte öppnat sina energimarknader i enlighet med lagstiftningen

I dag sände kommissionen 28 formella underrättelser till 17 medlemsstater. Kommissionen är fast besluten att vidta resoluta åtgärder för att övervaka genomförandet av den lagstiftning som rör den inre marknaden för energi och avser att noggrant kontrollera överensstämmelsen för alla centrala lagar som medlemsstaterna antagit för att införliva gas- och eldirektiven. Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Litauen, Lettland, Polen, Sverige, Slovakien och Storbritannien kommer att få brev med formella underrättelser för felaktigt införlivande eller bristfällig tillämpning (i Spaniens fall). Kommissionen kommer att fortsätta sin talan i EG-domstolen mot de länder som fortfarande inte meddelat någon nationell lagstiftning (Spanien och Luxemburg). Slutligen fortsätter kommissionen att undersöka den portugisiska och ungerska lagstiftningens överensstämmelse med direktiven.

Kommissionären för energifrågor, Andris Piebalgs, förklarade med eftertryck att ”medlemsstaterna snabbt måste genomföra alla delar av el- och gasdirektiven, både till form och till innehåll. Kommissionen har efter en ingående granskning beslutat att inleda ett stort antal överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte tillämpat dessa regler, inbegripet andra åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en ökad tillväxt och konkurrenskraft i Europa.”

Direktiven, som skapar en inre marknad för gas och el, är av central betydelse för en verkligt konkurrensutsatt energimarknad i Europa. EU-lagstiftningen måste införlivas med nationell lagstiftning på ett korrekt sätt för att man ska kunna skapa fungerande marknader och garantera att marknaderna i praktiken är öppna för alla konsumenter från och med den 1 juli 2007.

Europeiska kommissionen har satt upp genomförandet av inre marknader för el och gas som ett av de sex prioriterade områdena i sin strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning, som antogs i mars 2006. Där slås det fast att en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning inte är möjlig utan öppna och konkurrensutsatta energimarknader som gör att de europeiska företagen kan börja konkurrera på europeisk nivå i stället för att vara dominerande aktörer på nationell nivå.

Kommissionen anser att en sådan europeisk energimarknad kommer att sänka energipriserna, öka försörjningstryggheten och stärka konkurrenskraften. Skillnaderna är fortfarande stora mellan olika medlemsstaters sätt att hantera öppningen av marknaderna, vilket förhindrar framväxten av en helt konkurrensutsatt europeisk marknad.

Redan i november 2005 angav kommissionen i sin rapport om skapandet av en inre marknad för el och gas att den skulle högprioritera frågan om genomförandet av direktiven. Kommissionen övervakar att direktiven införlivas både bokstavligen och i sak.

De inledda förfarandena grundas på den bristande överensstämmelsen när det gäller flera aspekter av direktivet och, i Spaniens fall, hanteringen av två klagomål.

När överensstämmelsen kontrollerades undersöktes särskilt de aspekter som är principiellt viktiga för en modern marknadslagstiftning och som garanterar konkurrensen. Det handlade framför allt om graden av öppnande av marknaden, de reella möjligheterna att byta leverantör och förekomsten av nya aktörer på marknaden, som måste ges tillträde och inte får diskrimineras. Detta ska garanteras av starka och oberoende tillsynsmyndigheter. Samtidigt måste konsumentskyddet garanteras och en rätt till energi införas för elektricitet.

De viktigaste problem som konstaterats i samband med införlivandet är följande:

  • Den fortsatta förekomsten av reglerade priser, vilket framför allt gagnar berättigade kunder och blockerar nya aktörers inträde.
  • Bristfällig åtskillnad i rättsligt hänseende och otillräcklig åtskillnad i administrativt hänseende hos de systemansvariga för överförings- och distributionsnät för el och gas. Denna åtskillnad ska garantera deras oberoende.
  • Diskriminering av aktörer när det gäller tillträde till nät och bristande öppenhet och insyn i samband med prissättningen.
  • Fritt val av leverantör.
  • Tillsynsmyndigheternas behörighet, framför allt när det gäller fastställandet av avgifterna för tillträde till nät.
  • Förmånstillträde för vissa historiska el- och gasavtal.
  • Ingen anmälan av skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster och otillräcklig redovisning av elektricitetens ursprung.

När det gäller Österrike saknas viss regional lagstiftning. Den federala lagen antogs i tid, men den har inga direkta juridiska effekter.


Side Bar