Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI EL CS ET LV PL

IP/06/430

Briuselis, 2006 m. balandžio 4 d.

Europos Komisija imasi griežtų priemonių prieš energetikos rinkų tinkamai neatvėrusias valstybes nares

Šiandien Komisija 17-ai valstybių narių išsiuntė 28 oficialius įspėjimo laiškus ir tuo ryžtingai ėmėsi energetikos vidaus rinką reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo priežiūros ir visų, perkeliant dujų ir elektros direktyvą, valstybių narių priimtų pagrindų įstatymų analizės. Oficialūs įspėjimai dėl netinkamo teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę buvo išsiųsti Austrijai, Belgijai, Čekijai, Vokietijai, Estijai, Suomijai, Prancūzijai, Graikijai, Airijai, Italijai, Lietuvai, Latvijai, Lenkijai, Švedijai, Slovakijai ir Didžiajai Britanijai, o dėl netinkamo jų taikymo – Ispanijai. Be to, Komisija nepateikusių nacionalinių įgyvendinimo priemonių valstybių narių (t.y. Ispanijos ir Liuksemburgo) atžvilgiu tęsia pradėtą procedūrą Teisingumo Teisme. Ji taip pat toliau nagrinėja Portugalijos ir Vengrijos tesės aktų atitiktį.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgs primygtinai pareiškė, kad „valstybės narės dujų ir elektros energijos direktyvas privalo įgyvendinti greitai ir visapusiškai ir ne tik formos, bet ir turinio požiūriu. Atlikusi išsamią analizę, Komisija nusprendė pradėti nemažai pažeidimų nagrinėjimo procedūrų valstybėms narėms, nepritaikiusioms taisyklių ir kitų priemonių, būtinų aukštesniam ekonomikos augimui ir konkurencingumo lygiui Europoje pasiekti“.

Norint Europoje sukurti tikrą konkurencingą energetikos vidaus rinką, dujų ir elektros energijos rinkos sukūrimo direktyvos yra labai svarbios. Tam, kad tos rinkos galėtų veikti ir kad realus jų atvėrimas visiems vartotojams būtų užtikrintas iki 2007 m. liepos, nepaprastai svarbu, kad Europos teisės aktai į nacionalinę teisę būtų perkelti tinkamai.

2006 m. priimtoje tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategijoje Komisija elektros energijos ir dujų vidaus rinkų sukūrimą įvardijo, kaip vieną iš šešių prioritetinių sričių. Jos nuomone, nesukūrus atviros ir konkurencingos energetikos rinkos, kuri leistų Europos įmonėms konkuruoti Europos mastu užuot užėmus dominuojančią padėtį valstybių narių rinkose, užtikrinti saugesnio ir konkurencingesnio energijos tiekimo neįmanoma.

Pasak Komisijos, tokios energetikos rinkos sukūrimas leis sumažinti energijos kainas, padidins jos tiekimo saugumą ir konkurencingumą. Tačiau valstybių narių taikomi rinkos atvėrimo metodai tebėra labai skirtingi, o tai trukdo sukurti iš tikrųjų konkurencingą europinę rinką.

Dar 2005 metų lapkritį ataskaitoje dėl elektros energijos ir dujų vidaus rinkos sukūrimo Komisija nurodė, kad direktyvų įgyvendinimas jai bus svarbiausias prioritetas. Komisija atidžiai prižiūri, kad būtų perkelta ne tik direktyvos „raidė“, bet ir „dvasia“.

Veiksmų imtasi todėl, kad valstybių narių teisės aktai neatitinka kai kurių direktyvų aspektų, o Ispanijos atveju – dėl dviejų gautų skundų.

Nagrinėjant atitiktį ypatingas dėmesys buvo skirtas tiems aspektams, kurie atspindi šiuolaikiško rinkos reguliavimo principus ir užtikrina konkurencingumą, t.y. rinkos atvėrimo lygis, reali galimybė pasirinkti kitą tiekėją, nauji rinkos dalyviai, kuriems turi būti sudarytos nediskriminacinės patekimo į rinką sąlygos, užtikrinamos stiprių ir nepriklausomų reguliavimo institucijų, taip pat vartotojų apsaugos užtikrinimas ir teisės į energiją įvedimas (elektros energijos atveju).

Atsižvelgiant į tai, buvo nustatytos tokios pagrindinės direktyvų perkėlimo problemos:

  • Išlikęs kainų reguliavimas, ypač tam tikrus kriterijus atitinkantiems klientams, dėl kurio į rinką sunku patekti naujiems dalyviams;
  • Teisiškai neatskirti, o valdymo požiūriu nepakankamai atskirti elektros ir dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų operatoriai, siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą;
  • Trečiąsias šalis diskriminuojanti prieiga prie tinklo ir nepakankamas tarifų skaidrumas;
  • Laisvas tiekėjo pasirinkimas;
  • Reguliavimo institucijų kompetencija, nustatant prieigos prie tinklų tarifus;
  • Palankesnės prieigos sąlygos, taikomos tam tikroms elektros ir dujų sektoriuje seniau sudarytoms sutartims;
  • Nepranešimas apie su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus ir trūkumai nurodant elektros kilmę.

Austrijos atveju federalinis įstatymas buvo priimtas laiku, tačiau jis neturi tiesioginio teisinio poveikio, o tam reikalingi regioniniai įstatymai nepriimti.


Side Bar