Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL CS ET LT LV PL

IP/06/430

Bryssel 4. huhtikuuta 2006

Komissio vaatii jäsenvaltioita vauhdittamaan energiamarkkinoidensa avaamista

Komissio on 17 jäsenvaltiolle tänään lähettämänsä 28 virallisen ilmoituksen myötä osoittanut sitoutuneensa seuraamaan energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja selvittämään tarkoin, noudattavatko jäsenvaltioiden kaasu- ja sähködirektiivien täytäntöönpanoa varten antamat keskeiset lait kyseistä yhteisön lainsäädäntöä. Direktiivien puutteellista täytäntöönpanoa tai virheellistä soveltamista (Espanjan tapaus) koskevat viralliset ilmoitukset on lähetetty Itävallalle, Belgialle, Tšekille, Saksalle, Virolle, Espanjalle, Suomelle, Ranskalle, Kreikalle, Irlannille, Italialle, Liettualle, Latvialle, Puolalle, Ruotsille, Slovakialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Tämän lisäksi komissio jatkaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa vireille panemaansa menettelyä niitä maita vastaan, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet kansallisista täytäntöönpanotoimistaan (Espanja ja Luxemburg). Komissio jatkaa myös Portugalin ja Unkarin lakien säännöstenmukaisuuden tarkastelua.

Energia-asioista vastaava komissaari Andris Piebalgs painotti seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on pantava kaasu- ja sähködirektiivit nopeasti ja kokonaisuudessaan täytäntöön niin muodollisesti kuin sisällöllisestikin. Komissio on asiaa perusteellisesti tarkasteltuaan päättänyt aloittaa suuren joukon rikkomismenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole soveltaneet kyseisiä sääntöjä tai muita toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä voimakkaamman kasvun ja kilpailukyvyn saavuttamiseksi Euroopassa.”

Kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden luomisesta annettujen direktiivien täytäntöönpano on olennaisen tärkeää todellisten kilpailuun perustuvien energiamarkkinoiden toteuttamiselle Euroopassa. EU:n säädökset on saatettava asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta markkinat pystyvät toimimaan ja jotta voidaan taata markkinoiden todellinen avautuminen kaikille kuluttajille 1. heinäkuuta 2007.

Euroopan komissio on määritellyt sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden toteuttamisen yhdeksi maaliskuussa 2006 hyväksytyn kestävää, kilpailukykyistä ja varmaa energiahuoltoa koskevan strategiansa kuudesta painopistealasta. Strategiassa todetaan, että kestävää, kilpailukykyistä ja varmaa energiahuoltoa ei saada aikaan ilman avoimia ja kilpailtuja energiamarkkinoita, joilla kilpailevat yritykset pyrkivät Euroopan laajuisiksi toimijoiksi sen sijaan, että niiden tavoitteena olisi määräävä markkina-asema kansallisilla markkinoilla.

Komissio katsoo, että tällaisten eurooppalaisten energiamarkkinoiden luominen on ratkaisevan tärkeää energian hintojen alentamiseksi, energiavarmuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Jäsenvaltioiden suhtautumisessa markkinoiden avaamiseen on kuitenkin edelleen paljon eroja, mikä estää todellisten eurooppalaisten kilpailumarkkinoiden kehittymisen.

Komissio ilmoitti marraskuussa 2005 antamassaan sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden toteuttamista käsittelevässä kertomuksessa asettavansa direktiivien täytäntöönpanon ensisijaiseksi tavoitteekseen. Komissio valvoo hyvin tarkoin, että direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä niiden kirjaimen ja hengen mukaisesti.

Komission toteuttamat toimet liittyvät direktiivien useiden säännösten noudattamatta jättämiseen ja Espanjan tapauksessa kahden kanteen käsittelyyn.

Säännöstenmukaisuuden tarkastelussa erityistä huomiota on kiinnitetty seikkoihin, jotka muodostavat modernin markkinasääntelyn periaatteet ja varmistavat kilpailun. Nämä seikat ovat markkinoiden avaamisaste, todellinen mahdollisuus toimittajan vaihtamiseen ja uusien toimijoiden syrjimätön pääsy markkinoille, joka varmistetaan vahvojen ja riippumattomien sääntelyviranomaisten avulla. Samalla taataan kuluttajansuoja ja vahvistetaan oikeus sähkön saantiin.

Suurimmat direktiivien täytäntöönpanossa todetut ongelmat ovat seuraavat:

  • säänneltyjen hintojen soveltamisen jatkaminen, mikä suosii erityisesti vaatimukset täyttäviä asiakkaita ja estää uusien toimijoiden pääsyn markkinoille;
  • sähkön ja kaasun siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden riippumattomuuden takaavan oikeudellisen eriyttämisen puute ja hallinnollisen eriyttämisen riittämättömyys;
  • kolmannen osapuolen verkkoonpääsyssä esiintyvä syrjintä ja hinnoittelun riittämätön avoimuus;
  • toimittajan vapaa valinta;
  • sääntelyviranomaisten valtuudet erityisesti verkkoihin pääsystä perittävien maksujen vahvistamisen suhteen;
  • eräille vanhoille sopimuksille annettu etusija sähkö- ja kaasuverkkoihin pääsyssä;
  • julkisen palvelun velvoitteiden ilmoittamatta jättäminen ja sähkön alkuperän riittämätön ilmoittaminen.

Itävallan tapauksessa ongelmana on alueellisten lakien puuttuminen, sillä vaikka liittovaltion laki on annettu määräajassa, sillä ei ole välitöntä oikeusvaikutusta.


Side Bar