Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI EL CS LT LV PL

IP/06/430

Brüssel, 4. aprill 2006

Euroopa Komisjon võtab meetmed liikmesriikide vastu, kes ei ole oma energiaturgu nõuetekohaselt avanud

Täna alustas komisjon 17 liikmesriigile saadetud 28 meeldetuletusega resoluutset tegevust, mille eesmärk on energia siseturgu käsitleva seadusandluse rakendamise jälgimine ning gaasi- ja elektridirektiivide ülevõtmiseks kõikides liikmesriikides vastuvõetud baasseaduste vastavuse üksikasjalik kontroll. Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Slovakkia ja Ühendkuningriik saavad meeldetuletuse seoses direktiivide mittenõuetekohase ülevõtmise või ebaõige kohaldamisega (Hispaania). Lisaks on komisjon esitanud Euroopa Kohtule kaebuse nende riikide vastu, kes ei ole riiklikest rakendusmeetmetest veel teavitanud (Hispaania ja Luksemburg). Komisjon jätkab Portugali ja Ungari õigusaktide vastavuse kontrollimist.

Energeetikavolinik Andris Piebalgs kinnitas selgesõnalisel, „et liikmesriigid peavad gaasi- ja elektridirektiive kiiremini ja täielikumalt rakendama mitte ainult vormiliselt, vaid ka tegelikult. Pärast põhjalikku uurimist otsustas komisjon algatada mitmeid rikkumismenetlusi nende liikmesriikide vastu, kes ei ole nimetatud eeskirju rakendanud, sealhulgas ka neid, mis on vajalikud Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime tõstmiseks“.

Gaasi- ja elektrienergia siseturu loomist käsitlevad direktiivid on olulised toimiva ja konkurentsivõimelise energiaturu loomiseks Euroopas. Selleks, et turg toimiks ja oleks alates 1. juulist 2007 kõikidele tarbijatele ka tegelikult avatud, on elutähtis, et Euroopa õigusaktid võetaks riigi seadusandlusesse üle nõuetekohaselt.

Gaasi ja elektrienergia siseturu loomine on Euroopa Komisjoni 2006. aasta märtsis vastu võetud energiatõhususe strateegia üks kuuest prioriteedist. Komisjoni arvamuse kohaselt on jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja tõhus energiavarustus võimalik ainult siis, kui avatud ja konkurentsivõimelised energiaturud võimaldavad Euroopa ettevõtjatel Euroopa tasandil konkureerida, selle asemel, et olla riigis monopoolses olukorras.

Komisjoni arvates on Euroopa energiaturu loomine oluline energia hinna langetamiseks, energiavarustuse turvalisuse suurendamiseks ja konkurentsivõime edendamiseks. Samas on liikmesriikide vahel palju turu avamisega seotud erimeelsusi, mis takistavad tõeliselt konkurentsivõimelise Euroopa turu tekkimist.

2005. aasta novembris märkis komisjon oma aruandes gaasi- ja elektrienergia siseturu kohta, et direktiivide rakendamine on üleüldine prioriteet. Komisjon jälgib hoolikalt nii direktiivide ülevõtmise vormilist kui rakenduslikku poolt.

Võetud meetmed on seotud riiklike õigusaktide mittevastavusega direktiivi teatavatele aspektidele või, nagu Hispaania puhul, kahe kaebusega.

Vastavuse kontrollimisel pööratakse erilist tähelepanu asjaoludele, mis on seotud kaasaegse turureguleerimisega ja mis tagavad konkurentsi. Need on näiteks turu avatuse tase, tegelik võimalus tarnijat vahetada aga ka uute tulijate turule sisenemisel mittediskrimineerivate tingimuste tagamine tugevate ja sõltumatute reguleerijate poolt, kes kaitsevad tarbijate huve ja õigust elektrienergiat kasutada.

Selles kontekstis on peamised ülevõtmisega seotud probleemid:

  • hindu reguleeritakse jätkuvalt vabatarbijate kasuks ja see takistab uutel ettevõtjatel turule sisenemist;
  • elektri ja gaasi ülekande ja jaotusvõrgud ei ole õiguslikult eraldatud ning halduslik eraldatus ei ole piisav nende sõltumatuse tagamiseks;
  • kolmandate isikute juurdepääs jaotusvõrkudele on diskrimineeriv ning tariifid ei ole piisavalt läbipaistvad;
  • tarnijat ei saa vabalt valida;
  • turu reguleerijad ei ole pädevad, eriti võrkudele juurdepääsu tariifide määramisel;
  • elektri- ja gaasiturul eelistatakse teatavaid ajalooliselt väljakujunenud lepingupartnereid;
  • avalik-õiguslike asutuste kohustused ei ole kindlaks määratud ja elektrienergia päritolu märkimine ei ole piisav.

Austria puhul puuduvad teatavad kohaliku tasandi õigusaktid. Riigi õigusaktid on vastu võetud õigeaegselt, kuid neil ei ole otsest õiguslikku mõju.


Side Bar