Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI CS ET LT LV PL

IP/06/430

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2006

Η Επιτροπή στρέφεται εναντίον των κρατών μελών που δεν άνοιξαν ορθώς τις ενεργειακές τους αγορές

Με 28 προειδοποιητικές επιστολές που έστειλε σήμερα σε 17 κράτη μέλη, η Επιτροπή ανέλαβε αποφασιστικά συγκεκριμένη δράση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας και την αναλυτική εξέταση της συμμόρφωσης όλων των βασικών νόμων που εξέδωσαν τα κράτη μέλη για να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβουν προειδοποιητικές επιστολές για εσφαλμένη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο ή κακή εφαρμογή (περίπτωση της Ισπανίας). Εξάλλου, η Επιτροπή συνεχίζει τις ενέργειές της, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εναντίον των χωρών οι οποίες δεν της έχουν ακόμη ανακοινώσει τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα (Ισπανία και Λουξεμβούργο). Τέλος, εξακολουθεί να εξετάζει τη συμμόρφωση των νομοθεσιών της Πορτογαλίας και της Ουγγαρίας.

Ο κ. Andris Piebalgs, επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια, δήλωσε μετ’ επιμονής τα εξής: «Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν ταχέως και στο ακέραιο τις οδηγίες σχετικά με το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, όχι μόνο ως προς τον τύπο, αλλά και ως προς την ουσία. Η Επιτροπή, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη, αποφάσισε να κινήσει έναν σημαντικό αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει εναντίον των κρατών μελών που δεν έχουν εφαρμόσει τους υπόψη κανόνες, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη».

Οι οδηγίες με τις οποίες δημιουργείται μια εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι ουσιαστικής σημασίας για την υλοποίηση μιας πραγματικής ανταγωνιστικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει σωστά η μεταφορά των ευρωπαϊκών κειμένων στους εθνικούς νόμους, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι αγορές και να κατοχυρωθεί το πραγματικό άνοιγμα των αγορών για όλους τους καταναλωτές, την 1η Ιουλίου 2007.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει την υλοποίηση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στους έξι κατά προτεραιότητα τομείς της στρατηγικής της για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, την οποία θέσπισε τον Μάρτιο του 2006. Κατά την άποψη της Επιτροπής, ένας βιώσιμος, ανταγωνιστικός και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός δεν θα καταστεί δυνατός αν δεν υφίστανται ανοικτές και ανταγωνιστικές ενεργειακές αγορές που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστές σε ευρωπαϊκή κλίμακα, παρά δεσπόζοντες παράγοντες σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημιουργία μιας τέτοιας ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς θα αποτελέσει παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού μας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Παρά ταύτα, υφίστανται ακόμη πολλές διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών μελών σε θέματα ανοίγματος της αγοράς, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας πραγματικά ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς.

Από τον Νοέμβριο του 2005 και μετά, η Επιτροπή δήλωσε, στην έκθεσή της σχετικά με την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ότι θα έδινε απόλυτη προτεραιότητα στην εφαρμογή των οδηγιών. Η Επιτροπή παρακολουθεί από πολύ κοντά το θέμα της μεταφοράς των οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο, τόσο ως προς το γράμμα όσο και ως προς το πνεύμα του νόμου.

Οι αναληφθείσες δράσεις συνδέονται με τη μη συμμόρφωση πολλών πτυχών των οδηγιών και, στην περίπτωση της Ισπανίας, στο χειρισμό δύο καταγγελιών.

Όταν εξετάστηκε η συμμόρφωση, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές οι οποίες χαρακτηρίζουν τις αρχές μιας σύγχρονης κανονιστικής ρύθμισης της αγοράς και εγγυώνται τον ανταγωνισμό. Οι πτυχές αυτές είναι οι εξής: βαθμός ανοίγματος της αγοράς, πραγματική δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή, ανάδυση νεοεισερχομένων στην αγορά οι οποίοι οφείλουν να τυγχάνουν αμερόληπτης πρόσβασης, εγγυημένης από ρυθμιστικές αρχές ισχυρές και ανεξάρτητες, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και προβλέπεται το δικαίωμα στην ενέργεια όσον αφορά τον ηλεκτρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκαν τα εξής κυριότερα προβλήματα στη μεταφορά της νομοθεσίας:

  • τιμές που εξακολουθούν να υπάγονται σε κανονιστικές ρυθμίσεις, ιδίως προς όφελος των επιλέξιμων πελατών, οι οποίες εμποδίζουν την άφιξη νεοεισερχόμενων·
  • απουσία νομικού διαχωρισμού και ανεπάρκεια του διαχειριστικού διαχωρισμού των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού και αερίου για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας τους·
  • μεροληπτική πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο και ανεπάρκεια ως προς τη διαφάνεια των τιμολογίων·
  • ελεύθερη επιλογή προμηθευτή·
  • αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών, ιδίως για τον καθορισμό των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα·
  • προτιμησιακή πρόσβαση για ορισμένες προϋπάρχουσες συμβάσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού ή του αερίου·
  • απουσία κοινοποίησης των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και ανεπάρκεια ένδειξης της προέλευσης της ηλεκτροπαραγωγής.

Στην περίπτωση της Αυστρίας λείπουν ορισμένοι περιφερειακοί νόμοι, ενώ ο ομοσπονδιακός νόμος εκδόθηκε μεν εντός της προθεσμίας, χωρίς όμως να παράγει άμεσα νομικά αποτελέσματα.


Side Bar