Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI EL ET LT LV PL

IP/06/430

V Bruselu dne 4. dubna 2006

Komise podniká kroky proti členským státům, které neotevřely správně energetické trhy

Osmadvaceti výzvami, které dnes zaslala sedmnácti členským státům, se Komise odhodlaně pustila do rozhodné akce zaměřené na kontrolu souladu právních předpisů pro vnitřní trh s energií a na podrobné prověřování plnění všech základních zákonů, jimiž členské státy transponovaly směrnice o plynu a elektrické energii. Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Švédsko, Slovensko a Spojené království obdrží výzvu s upozorněním na nesprávnou transpozici nebo špatnou aplikaci (což je případ Španělska). Jinak Komise pokračuje v řízení u Soudního dvora, k němuž pohnala země, které ještě neoznámily vnitrostátní prováděcí opatření (Španělsko a Lucembursko). Dále pak pokračuje v prověřování souladu právních předpisů Portugalska a Maďarska s dotyčnými právními předpisy Společenství.

Pan Andris Piebalgs, komisař pro energii, důrazně prohlásil : „Členské státy musejí rychle a úplně provést směrnice o plynu a elektrické energii, nejenom co do formy, ale i ve věci samé. Po důkladném zkoumání se Komise rozhodla, že zahájí značný počet řízení pro nesplnění povinnosti vůči členským státům, které tato pravidla neaplikovaly včetně opatření nezbytných pro dosažení vyšší úrovně růstu a konkurenceschopnosti v Evropě.“

Směrnice, jimiž se vytváří vnitřní trh s plynem a elektrickou energií, mají podstatný význam pro to, aby se v Evropě podařilo dosáhnout opravdu konkurenčního trhu s energií. To, aby evropské texty byly správně transponovány do vnitrostátních právních předpisů, má klíčový význam k tomu, aby mohly fungovat trhy a aby bylo zaručeno skutečné otevření trhů všem spotřebitelům k 1. červenci 2007.

Evropská komise činí dotvoření vnitřních trhů s elektrickou energií a plynem jednou ze šesti prioritních oblastí své strategie pro bezpečnou, konkurenční a trvalou energii, kterou přijala v březnu 2006. Podle Evropské komise nebude trvalé, konkurenční a bezpečné zásobování energií možné, pokud nebudou existovat otevřené a konkurenční energetické trhy umožňující evropským podnikům, aby se staly konkurenty v evropském měřítku spíše než aktéry s dominantním postavením na vnitrostátní úrovni.

Komise se domnívá, že vytvoření takového evropského trhu s energií bude určující pro snížení cen energie, zvýšení bezpečnosti našeho zásobování a zesílení konkurenceschopnosti. Jenomže mezi přístupy členských států v otázkách otevřenosti ještě přetrvává mnoho rozdílů, které brání tomu, aby vznikl opravdu konkurenční evropský trh.

Ve zprávě o dotvoření vnitřního trhu s elektrickou energií a plynem z listopadu 2005 Komise uvedla, že 2005 bude dávat absolutní prioritu provádění směrnic. Komise zajišťuje velmi důkladné sledování transpozice směrnic jak co do litery, tak co do jejich ducha.

Zahájené kroky souvisejí s tím, že ve více aspektech směrnic došlo u členských států k nesouladu a že v případě Španělska byly projednávány dvě žaloby.

Při prověřování souladu s ustanoveními evropských směrnic byla věnována zvláštní pozornost aspektům, které vytvářejí zásady moderní regulace trhu a které zaručují hospodářskou soutěž, totiž stupni otevřenosti trhu, reálné možnosti změnit dodavatele, vzniku nových soutěžitelů vstupujících na trh, kteří musejí mít přístup mimo veškerou diskriminaci, zaručený silnými a nezávislými regulátory, přičemž je zároveň zaručena ochrana spotřebitele a u elektrické energie je zavedeno právo na dodávku energie.

V této souvislosti byly zjištěny tyto hlavní problémy transpozice:

  • přetrvávání reglementovaných cen, zejména ku prospěchu způsobilých klientů, čímž se blokuje vstup nových soutěžitelů na trh;
  • neexistence právního rozdělení a nedostatečnost manažerského rozdělení správců dopravních sítí a distribučních sítí elektrické energie a plynu pro zajištění jejich nezávislosti;
  • přístup třetích stran na síť poznamenaný diskriminací a nedostatečná transparence tarifů;
  • volný výběr dodavatele;
  • kompetence regulátorů, zejména u stanovení sazeb pro přístup na sítě;
  • preferenční přístup u některých historických smluv v oblasti elektrické energie nebo plynu;
  • neexistence oznamování závazků veřejné služby a nedostatečné informace pro uvedení původu elektrické energie.

V případě Rakouska neexistují některé regionální zákony, federální zákon byl přijat ve lhůtě, avšak nemá přímé právní účinky.


Side Bar