Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Bryssel den 27 mars 2006

Medlemsstaterna enas om ett EU-körkort

I dag nådde ministerrådet en politisk överenskommelse om ett förslag om EU-körkort som Europeiska kommissionen lagt fram år 2003 (KOM(2003)621 – IP/03/1435). Gemensamma EU-regler kommer att göra det lättare för bilförare från EU:s medlemsstater att röra sig fritt i unionen, förhindra bedrägerier om körkort används som identitetshandling och öka trafiksäkerheten, inte minst för motorcyklar. En enda körkortsmodell i kreditkortsformat ska ersätta de över 110 olika modeller som i dag finns i unionen.

Vice ordföranden Jacques Barrot, som är mycket nöjd med överenskommelsen, kommenterade: ”EU-körkortet är av avgörande betydelse för trafiksäkerheten och för bedrägeribekämpning. Det kommer att göra det lättare att resa i Europa utan att stöta på byråkratiska hinder. Alla bilförare kommer att ha klara, moderna körkort som erkänns i alla medlemsstater. Jag är väldigt glad att rådet lyckades nå denna överenskommelse”.

Det nya körkortet kommer att garantera ökad trafiksäkerhet, eftersom tillämpningsområdet för de olika körkortskategorierna blir entydigare definierat. Det kommer att bli helt klart vilka fordon varje förare har rätt att köra. Dessutom kommer det att införas körkort för mopeder, samtidigt som principen om stegvis tillgång till större och tyngre motorcyklar införs. Direkt tillgång till tunga motorcyklar blir först möjlig när man har fyllt 24, och förutsätter att man klarar ett teoretiskt och ett praktiskt prov. De som vill köra de tyngsta motorcyklarna innan de fyllt 24 måste först skaffa sig två års erfarenhet på lättare typer av motorcyklar. De nya bestämmelserna omfattar också miniminormer för förarprövare.

Den nya lagstiftningen är ett viktigt led i kampen mot bedrägerier med körkort och fenomenet "körkortsturism"[1]. Medlemsstaterna kommer att bygga ut sitt samarbete för att se till att förare som tillfälligt fått sitt körkort indraget inte skaffar sig ett nytt körkort i en annan medlemsstat. Man kommer i det sammanhanget också att behöva inrätta ett EU-övergripande nät för utbyte av uppgifter om körkort. Det kommer att införas en ny körkortsmodell i kreditkortsformat, med förbättrade säkerhetsegenskaper, och de 110 olika modeller som i dag är i omlopp i unionen kommer stegvis att fasas ut. När direktivet träder i kraft kommer medlemsstaterna att ha 26 år på sig att ersätta de befintliga körkorten. Man har kommit överens om särskilda villkor för att garantera att alla befintliga tillstånd att köra en viss fordonstyp även framöver kommer att vara föremål för ömsesidigt erkännande.

Det nya direktivet ger medlemsstaterna frihet att välja om de vill införa ett mikrochip i den nya modellen eller inte. Oberoende av hur de bestämmer sig måste medlemsstaterna följa EU:s regler om skydd av personuppgifter.

I framtiden kommer körkortens giltighetstid att vara begränsad. De nya reglerna går ut på att körkort ska vara giltiga i tio år, med möjlighet för medlemsstaterna att öka giltighetstiden till 15 år. Medlemsstaterna har rätt att införa läkarundersökningar när körkorten förnyas.

Efter dagens politiska överenskommelse kommer direktivets formella antagande av Europaparlamentet att kunna ske i parlamentets andra behandling av ärendet, senare under året. Direktivet kommer därför att träda i kraft i slutet av 2006 och vara tillämpligt senast i slutet av 2012.

MEMO/06/143


[1] Med körkortsturism avses fenomenet att personer som har fått lämna in sitt körkort till myndigheterna i sitt hemland till följd av ett allvarligare brott skaffar sig ett nytt körkort i en annan medlemsstat, eftersom sådana körkort sedan också godkänns i det egna landet.


Side Bar