Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Brussel, 27 maart 2006

De lidstaten bereiken overeenstemming over het Europees rijbewijs

De Raad van ministers heeft vandaag politieke overeenstemming bereikt over het uit 2003 daterende voorstel van de Commissie voor een Europees rijbewijs (COM(2003)621 – IP/03/1435). Gemeenschappelijke Europese regels zullen het vrije verkeer van communautaire bestuurders vergemakkelijken, fraude helpen voorkomen (wanneer de rijbewijzen ook als identificatiedocumenten worden gebruikt) en de verkeersveiligheid verbeteren, met name voor motorrijders. Het Europees rijbewijs, in kredietkaartformaat, vervangt de meer dan 110 verschillende modellen die momenteel in omloop zijn.

"Het Europees rijbewijs is van vitaal belang voor de verkeersveiligheid en de bestrijding van fraude. Het zal reizen in Europa vergemakkelijken, zonder bureaucratische hinderpalen. Alle bestuuders zullen beschikken over duidelijke, moderne rijbewijzen die in alle lidstaten worden aanvaard. Ik ben bijzonder verheugd dat de Raad erin geslaagd is overeenstemming te bereiken", aldus vice-voorzitter Barrot.

In het nieuwe rijbewijs is duidelijker gedefinieerd op welke motorvoertuigen de verschillende categorieën rijbewijzen betrekking hebben. Duidelijkheid omtrent wie wat mag besturen draagt bij tot verkeersveiligheid. De overeenkomst voorziet ook in de invoering van een rijbewijs voor bromfietsen en in een geleidelijke toegang tot zwaardere en krachtigere motoren. Directe toegang tot de categorie van de krachtigste motoren kan pas vanaf de leeftijd van 24 en na een theoretische en praktische proef. Mensen die al op jongere leeftijd met deze motoren willen rijden, moeten eerst twee jaar ervaring opdoen met lichtere types. De nieuwe regels bevatten ook minimumnormen voor examinatoren.

De nieuwe wetgeving is een belangrijke stap in de bestrijding van rijbewijzenfraude en van het fenomeen van "rijbewijstoerisme"[1]. De lidstaten zullen nauwer samenwerken om te beletten dat bestuurders van wie het rijbewijs tijdelijk is ingetrokken, een nieuw rijbewijs krijgen in een andere lidstaat. Om dit mogelijk te maken moet ook een EU-netwerk voor gegevensuitwisseling over rijbewijzen worden opgezet. De 110 verschillende modellen rijbewijzen die nu in omloop zijn, worden geleidelijk vervangen door één nieuw en beter beveiligd model in kredietkaartformaat. Na de inwerkingtreding van de richtlijn hebben de lidstaten 26 jaar de tijd om hun bestaande rijbewijzen te vervangen. Er is ook overeenstemming bereikt over speciale bepalingen om te garanderen dat de wederzijdse erkenning van alle bestaande documenten die mensen het recht verlenen een bepaald voertuig te besturen, wordt voortgezet.

De nieuwe richtlijn laat de lidstaten de vrijheid om al dan niet een microchip op het nieuwe model rijbewijs aan te brengen. Wat hun keuze ook moge wezen, de lidstaten moeten in elk geval de EU-regels inzake gegevensbescherming in acht nemen.

De geldigheidsduur van rijbewijzen wordt in de toekomst beperkt. De nieuwe regels voorzien in een geldigheidsduur van 10 jaar, die eventueel tot 15 jaar kan worden verlengd door de lidstaten. De lidstaten mogen zelf beslissen of ze bij de vernieuwing van het rijbewijs een medisch onderzoek organiseren.

Dankzij het politieke akkoord dat vandaag is bereikt, kan het Europees Parlement de richtlijn later dit jaar formeel in tweede lezing goedkeuren. De richtlijn zal derhalve eind 2006 in werking treden en uiterlijk eind 2012 van toepassing worden.

MEMO/06/143


[1] Hiermee wordt bedoeld dat burgers die na een zware overtreding hun rijbewijs moeten inleveren bij de autoriteiten van hun lidstaat, in een andere lidstaat een nieuw rijbewijs kunnen krijgen dat vervolgens door hun lidstaat moet worden erkend.


Side Bar