Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Brüssel, 27. märts 2006

Liikmesriigid lepivad kokku Euroopa juhiloa suhtes

Täna jõudis ministrite nõukogu poliitilise kokkuleppeni Euroopa Komisjoni 2003. aasta Euroopa juhiluba käsitleva otsuse suhtes (COM(2003)621 – IP/03/1435). Euroopa ühtsed eeskirjad lihtsustavad ELi autojuhtide vaba liikumist, takistavad pettusi, kui juhiluba kasutatakse isikuttõendava dokumendina ja parandavad teede ohutust, eriti kehtib see mootorrataste kohta. Ühtne krediitkaardisuurune juhiluba asendab enam kui 110 erinevat praegu kasutuses olevat juhiluba.

Asepresident Barrot tervitas kokkulepet öeldes: „Euroopa juhiluba on teedeohutuse ja pettusevastase võitluse jaoks elulise tähtsusega. Reisimine Euroopas muutub lihtsamaks ja bürokraatlikud raskused kaovad. Kõikidel autojuhtidel on selged, kaasaegsed juhiload, mida tunnustatakse kõikides liikmesriikides – mul on hea meel, et nõukogul õnnestus jõuda selle kokkuleppeni“.

Uus juhiluba tagab teede suurema ohutuse, määratledes paremini erinevate juhikategooriate kohaldamisala. Tehakse täpselt selgeks, kes võib missugust sõidukit juhtida. Nähakse ette mopeedijuhi loa kasutuselevõtmine ning kehtestatakse suuremate ja võimsamate mootorrataste kasutamisele järk-järgulise ülemineku põhimõte. Viimase kategooria luba on võimalik ilma eelneva kogemuseta saada 24aastaselt pärast teoreetilist ja praktilist eksamit. Isikud, kes soovivad enne seda vanust sõita kõige võimsamate mootorratastega, peavad eelnevalt omama kaheaastast kogemust väiksema võimsusega mootarratastega. Uute eeskirjadega kehtestatakse miinimumnõuded ka juhieksami vastuvõtjatele.

Uue õigusaktiga astutakse tähtis samm juhilubadega seotud pettuste ja nn juhiloa turismi[1] vastu võitlemisel. Liikmesriigid tõhustavad koostööd, et ajutiselt juhtimisõiguseta autojuhtidele ei antaks uut juhiluba välja mõnes muus liikmesriigis. Selleks tuleb luua ELi hõlmav juhilubade andmevõrk. Kasutusele võetakse ühtne krediitkaardisuurune tõhustatud turvaelementidega juhiluba ning siiani kasutusel olevad 110 eri liiki juhiluba kaovad järk-järgult kasutuselt. Pärast direktiivi jõustumist on liikmesriikidel praeguste juhilubade väljavahetamiseks aega 26 aastat. Kokku on lepitud konkreetsete sätete suhtes, et tagada ka edaspidi mingi sõiduki juhtimisõiguse vastastikune tunnustamine.

Uus direktiiv jätab liikmesriikidele vabaduse otsustada, kas kasutada uuel juhiloal kiipi või mitte. Kummagi valiku puhul peavad liikmesriigid järgima ELi andmekaitseeeskirju.

Tulevikus on juhilubade kehtivusaeg piiratud. Uute eeskirjade kohaselt kehtib juhiluba 10 aastat, liikmesriigid võivad seda pikendada 15 aastani. Liikmesriigid võivad lubade uuendamise siduda meditsiinilise läbivaatusega.

Pärast tänast poliitilist kokkulepet võtab Euroopa Parlament direktiivi ametlikult vastu selle aasta jooksul teisel lugemisel. Nii jõustub direktiiv 2006. aasta lõpus ja seda kohaldatakse hiljemalt 2012. aasta lõpust.

MEMO/06/143


[1] Mõistega kirjeldatakse nähtust, kus kodanikud, kes on pidanud juhiloa tõsise rikkumise tõttu oma riigi ametiasutustele loovutama, saavad mõnes teises liikmesriigis uue juhiloa, mida peab tunnustama ka päritoluriik.


Side Bar