Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2006

Τα κράτη μέλη συμφωνούν για την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης

Το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σήμερα σε συμφωνία επί πολιτικού επιπέδου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε διατυπωθεί από το 2003, όσον αφορά μια ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης (COM(2003)621 – IP/03/1435). Οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες θα διευκολύνουν την ελευθερία κίνησης των οδηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτρέψουν τις απάτες όταν οι άδειες οδήγησης χρησιμοποιούνται ως ταυτότητες και θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα για τους μοτοσυκλετιστές. Ένα απλό μοντέλο σε μορφή πιστωτικής κάρτας θα αντικαταστήσει τα 110 και πλέον διαφορετικά μοντέλα που κυκλοφορούν τώρα.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Barrot χαιρέτισε τη συμφωνία με την εξής δήλωση: “Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης είναι ζωτικής σημασίας για την οδική ασφάλεια και για την καταπολέμηση της απάτης. Θα διευκολύνει τα ταξίδια στην Ευρώπη χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες. Όλοι οι οδηγοί θα διαθέτουν σαφείς και σύγχρονες άδειες, αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη - χαίρομαι που το Συμβούλιο επέτυχε να καταλήξει στη συμφωνία αυτή”.

Η νέα άδεια οδήγησης θα διασφαλίσει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω καλύτερων ορισμών για το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων κατηγοριών αδειών οδήγησης. Θα καταστήσει σαφές ποιος δικαιούται ακριβώς να οδηγεί τι. Υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση άδειας για μοτοποδήλατα και θεσπίζεται η αρχή της σταδιακής πρόσβασης σε μεγαλύτερες και υψηλότερης ιπποδύναμης μοτοσυκλέτες. Η απευθείας πρόσβαση στην τελευταία κατηγορία θα καθίσταται δυνατή στην ηλικία μόλις των 24 ετών, μετά από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Όσοι επιθυμούν να οδηγούν τις μοτοσυκλέτες με την υψηλότερη ιπποδύναμη πριν από την ηλικία αυτή θα χρειάζεται να αποκτήσουν διετή εμπειρία με ελαφρότερους τύπους μηχανής. Οι νέοι κανόνες θα καθορίσουν επίσης ελάχιστα πρότυπα για τους εξεταστές υποψήφιων οδηγών.

Η νέα νομοθεσία συνιστά σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της απάτης στις άδειες οδήγησης και του φαινομένου του “τουρισμού αδειών οδήγησης”[1]. Τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται η απόκτηση νέας άδειας οδήγησης σε ένα άλλο κράτος μέλος από τους οδηγούς των οποίων η άδεια έχει προσωρινά ανακληθεί. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται επίσης να συγκροτηθεί, σε κλίμακα ΕΕ, ένα δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων για τις άδειες οδήγησης.

Ένα ενιαίο νέο μοντέλο άδειας οδήγησης με τη μορφή πιστωτικής κάρτας, με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, θα αρχίσει να χρησιμοποιείται, ενώ σταδιακά θα καταργηθούν τα 110 διαφορετικά μοντέλα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν. Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν προθεσμία 26 ετών για να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες άδειες οδήγησης. Συμφωνήθηκαν ειδικές διατάξεις ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε υφιστάμενο δικαίωμα οδήγησης ειδικού οχήματος θα εξακολουθήσει να τυγχάνει της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Η νέα οδηγία θα δώσει την ευχέρεια στα κράτη μέλη να προβλέψουν ίσως να τοποθετηθεί στο νέο μοντέλο μια ηλεκτρονική μικροπλακέτα. Όποια και να είναι η επιλογή των κρατών μελών, πρέπει να τηρηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία δεδομένων.

Στο μέλλον η διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης θα είναι περιορισμένη. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν δεκαετή περίοδο ισχύος για τις άδειες, διάστημα το οποίο τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σε 15 έτη. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να επιβάλουν ιατρικές εξετάσεις κατά τη στιγμή της διοικητικής ανανέωσης της άδειας.

Κατόπιν της σημερινής συμφωνίας επί πολιτικού επιπέδου, η επίσημη έγκριση της οδηγίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δοθεί σε δεύτερη ανάγνωση αργότερα εντός του έτους. Έτσι, η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει στα τέλη του 2006 και επομένως θα είναι εφαρμοστέα το αργότερο στα τέλη του 2012.

MEMO/06/143


[1] Ο όρος αυτός περιγράφει το ακόλουθο φαινόμενο: πολίτες που οφείλουν να παραδώσουν την άδειά τους οδήγησης στις αρχές του κράτους στο οποίο διαβιούν λόγω σοβαρής παράβασης αποκτούν νέα άδεια οδήγησης σε ένα άλλο κράτος μέλος, άδεια η οποία αναγνωρίζεται έπειτα επίσης στο κράτος μέλος όπου διαβιούν.


Side Bar