Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Bruxelles, den 27. marts 2006

Medlemsstaterne når til enighed om EU-kørekort

Ministerrådet nåede i dag frem til en aftale om Europa-Kommissionens forslag fra 2003 vedrørende EU-kørekort (KOM(2003) 621 – IP/03/1435). Fælles EU-regler letter den frie bevægelighed for bilister og motorcyklister i EU, de modvirker bedrageri, når kørekort benyttes som identitetspapir, og fremmer trafiksikkerheden for især motorcykler. En fælles model i kreditkortformat vil erstatte de mere end 110 forskellige modeller, som benyttes på nuværende tidspunkt.

Næstformand Barrot var tilfreds med aftalen og udtalte: "EU-kørekortet er af stor betydning for trafiksikkerheden og bedrageribekæmpelsen. Det gør det lettere og mindre bureaukratisk at rejse i EU. Alle kørere vil få entydige og moderne kørekort, som anerkendes i alle medlemsstater – det glæder mig meget, at det lykkedes Rådet at nå frem til denne aftale".

Trafiksikkerheden forbedres med det nye kørekort, idet de forskellige kørekortkategoriers gyldighedsområde defineres tydeligere. Dermed står det helt klart, hvilke køretøjer man har ret til at føre. Der indføres knallertkørekort og et princip om gradvis adgang til større og tungere motorcykler. Det er først muligt at få direkte adgang til sidstnævnte kategori, efter at man er fyldt 24 år og har bestået en teori- og køreprøve. De personer under 24 år, som ønsker at køre på de tungeste motorcykler, vil først skulle høste to års erfaring med lettere typer. Der fastsættes også mindstekrav til motorsagkyndige i de nye regler.

Den nye lovgivning er et vigtigt skridt for bekæmpelsen af bedrageri, hvor der benyttes kørekort, og fænomenet "kørekortturisme"[1]. Medlemsstaterne vil styrke samarbejdet for at forhindre, at personer, som midlertidigt har fået frakendt kørekortet, kan opnå et nyt kørekort i en anden medlemsstat. Til dette formål må der oprettes et EU-dækkende netværk til udveksling af data om kørekort. Den fælles kørekortmodel i kreditkortformat vil blive indført med forbedrede sikkerhedselementer, og de nuværende 110 forskellige kørekortmodeller vil gradvist blive udfaset. Fra direktivet er trådt i kraft, vil medlemsstaterne have 26 år til at erstatte de eksisterende kørekort. Der er indført specifikke bestemmelser for at garantere, at alle bestående rettigheder til at føre specifikke køretøjstyper fortsat vil nyde gensidig anerkendelse.

Ifølge det nye direktiv vælger medlemsstaterne selv, om de ønsker at indføre den nye model kørekort med eller uden chip. Uanset hvilken løsning medlemsstaterne vælger, skal de dog overholde EU's regler for databeskyttelse.

Kørekort vil fremover have en begrænset gyldighedsperiode. Ifølge de nye regler er gyldighedsperioden for kørekort 10 år, hvilket medlemsstaterne dog kan forhøje til 15 år. Medlemsstaterne kan indføre lægeundersøgelser i forbindelse med den administrative fornyelse.

Med den politiske aftale, som er opnået i dag, vil direktivet formelt kunne vedtages senere på året i forbindelse med Europa-Parlamentets andenbehandling. Direktivet kan dermed træde i kraft ved udgangen af 2006, og det skal dermed anvendes senest ved udgangen af 2012.

MEMO/06/143


[1] Udtrykket dækker følgende fænomen; borgere, som har fået inddraget kørekortet af myndighederne i deres bopælsstat på grund af en alvorlig forseelse, opnår et nyt kørekort i en anden medlemsstat, og dette kørekort må efterfølgende anerkendes i bopælsstaten.


Side Bar