Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/06/360

Bryssel den 22 mars 2006

Kommissionen ger Sverige närmare 82 miljoner euro för att hantera sviterna av den svåra stormen 2005

Danuta Hübner, som är den EU-kommissionär som ansvarar för regionalpolitiken och solidaritetsfonden, har undertecknat ett avtal som innebär att EU kommer att betala 81 724 975 euro till Sverige för att täcka kostnaderna för katastrofinsatserna i samband med den svåra stormen i januari 2005. Stödet betalas ut genom EU:s solidaritetsfond. Det avser att täcka de offentliga medel som betalats ut till akuta katastrofinsatser, särskilt till räddningstjänst, uppröjning i de drabbade områdena och återställande av grundläggande infrastruktur till ett funktionsdugligt tillstånd.

Kommissionär Hübner som ansvarar för solidaritetsfonden sade att ”Sverige drabbades särskilt hårt av den svåra stormen i början av förra året. Genom det avtal vi ingått i dag ger vi ett ekonomiskt stöd för att täcka en del av de extraordinära kostnaderna för att förbättra situationen för de delar av befolkningen som drabbats svårt av denna naturkatastrof”.

Den 8 och 9 januari 2005 drabbades norra Europa av en svår storm som orsakade betydande skada. Till följd av en begäran från de estniska, lettiska, litauiska och svenska myndigheterna har EU-kommissionen föreslagit att det genom EU:s solidaritetsfond utbetalas fyra bidrag på sammanlagt närmare 93 miljoner euro i syfte att hantera sviterna av stormen.

De skador som orsakats av stormen är enligt de svenska myndigheterna sannolikt de mest omfattande som orsakats av någon naturkatastrof i Sverige i modern tid. Skadorna var särskilt omfattande i de södra delarna av landet och uppgår uppskattningsvis till närmare 2,3 miljarder euro. Stormen som kostade nio personer livet fällde 75 miljoner kubikmeter skog och orsakade el- och teleavbrott.

Bakgrund

Genom EU:s solidaritetsfond, som inrättades 2002, beviljas stöd till medlemsstaterna och anslutande länder i samband med större katastrofer. Dess årliga anslag uppgår till 1 miljard euro. För att vara berättigad till stöd från solidaritetsfonden krävs det att det berörda landet lämnar en underbyggd uppskattning av skadorna, vilken kommissionen därefter bedömer utifrån vissa kriterier som har till syfte att säkra att EU:s medel används för att tillgodose de mest akuta behoven.

Villkoren för mottagarens genomförande av stödet måste fastställas i ett avtal mellan kommissionen och mottagarlandet.

Den 6 april 2005 antog kommissionen ett förslag om en ny och förbättrad solidaritetsfond för EU (2007–2013) som även skulle omfatta andra katastrofer än naturkatastrofer. Förslaget innehåller även förbättrade kriterier för stödberättigande och genomförandemekanismer (se MEMO/05/111)
Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar