Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Bryssel den 22 mars 2006

Europeiska luftrummet skyddas mot osäkra flygbolag

Europeiska kommissionen har i dag antagit EU:s första förteckning över lufttrafikföretag med verksamhetsförbud i EU[1]. Denna "svarta lista" över osäkra flygbolag ska nu offentliggöras på kommissionens webbplats. Svarta listan har sammanställts enligt uppgifter från medlemsstaterna och efter en ingående analys i samarbete med nationella experter. Av de förtecknade företagen beläggs 92 med totalt verksamhetsförbud och 3 med driftsrestriktioner. Från och med nu gäller principen att förbud i en medlemsstat är lika med förbud i hela EU.

EU följer nu en enhetlig strategi för verksamhetsförbud mot flygbolag”, sade Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande med ansvar för transport. ”Svarta listan kommer att hålla tvivelaktiga flygbolag borta från EU och se till att alla flygbolag i det europeiska luftrummet uppfyller de strängaste säkerhetskraven”.

Kommissionen antog förteckningen på grundval av det enhälliga yttrande som medlemsstaternas experter i flygsäkerhetskommittén avgav den 15 mars 2006. EU:s första svarta lista över osäkra flygbolag bygger på förordning (EG) nr 2111/2005[2], som trädde i kraft den 16 januari. Medlemsstaterna har sedan dess underrättat kommissionen om alla verksamhetsförbud och driftsrestriktioner på det egna territoriet och om skälen till dessa. Kommissionen uppmanade alla berörda flygbolag att inkomma med synpunkter och kontaktade alla relevanta civila tillsynsmyndigheter. Några flygbolag inkom med skriftliga synpunkter, medan andra yttrade sig muntligt inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén.

Förbud och driftsrestriktioner införs bara om det finns bevis för att något av de objektiva och öppna kriterierna i ovan nämnda förordning inte följs. Kriterierna är inriktade på följande: resultat från kontroller på EU:s flygplatser; dåligt underhållna, gamla eller föråldrade flygplan; bristande förmåga hos flygbolagen att åtgärda upptäckta fel; bristande förmåga hos den myndighet som ansvarar för tillsynen över ett flygbolag att fullgöra sin uppgift på rätt sätt.

Medlemsstaterna meddelade att fem länder hade otillräckliga tillsynssystem. Ett viktigt syfte med svarta listan är att utrota fenomenet med bekvämlighetsflagg, som innebär att vissa länder ger tvivelaktiga flygbolag driftstillstånd.

Kommissionen vill också fortsätta att genomföra program för tekniskt bistånd till tredjelands civila tillsynsmyndigheter. Svarta listan kommer att hjälpa kommissionen att inrikta samarbetsprogrammen på de länder som vill uppfylla internationella säkerhetsnormer, men som saknar nödvändiga resurser. Under de gångna fem åren har kommissionen investerat nästan 80 miljoner euro i sådana program.

De förbud som nu införs i hela EU gäller både passagerartrafik och fraktbolag. Genom dagens kommissionsbeslut införs också driftsrestriktioner för tre bolag som inte längre får trafikera EU med de specificerade flygplanstyperna.

EU:s svarta lista kommer att få stor betydelse för flygsäkerheten i EU. Bortsett från sin straffverkan kommer svarta listan också att uppmuntra alla flygbolag med verksamhet i EU att fullt ut uppfylla säkerhetsnormerna. Den kommer dessutom att göra det mindre attraktivt för skrupelfria flygbolag att trafikera EU. Genom svarta listan undviks skillnader mellan medlemsstaternas verksamhetsförbud och restriktioner. I och med sin stora spridning kommer förteckningen att få världsomfattande verkan. Kommissionen avråder från resor med de berörda flygbolagen i andra delar av världen.

Den nya förteckningen är ett första steg. Den kommer att uppdateras så ofta som behövs, dock minst en gång var tredje månad. Kommissionen har i dag också antagit regler för förteckningens uppdatering. Om något flygbolag anser att det åter uppfyller säkerhetsnormerna och därför borde strykas ur förteckningen, kan det kontakta kommissionen eller någon medlemsstat. Experterna i flygsäkerhetskommittén kommer att granska flygbolagets eller den ansvariga tillsynsmyndighetens dokumentation. Kommissionen fattar sitt slutliga beslut på grundval av kommitténs yttrande.

Samma förfarande kommer att tillämpas på flygbolag som ska läggas till i förteckningen. Kommissionen kan i så fall agera på en medlemsstats begäran eller på eget initiativ, något som inte var möjligt när kommissionen tog fram den första förteckningen, som uteslutande bygger på bidrag från medlemsstaterna. Kommissionen kommer att agera på grundval av egna uppgifter och utifrån den information som lämnas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), medlemsstaterna eller Internationella civila luftfartsorganisationen.

Anmärkning : Parallellt till svarta listan föreslog kommissionen nyligen en utökning av EASA:s funktioner (IP/05/1422). Enligt förslaget ska det införas en förhandscertifiering av operatörer från tredjeland för att se till att de uppfyller väsentliga krav för flygtrafik i EU. För närvarande utfärdar ingen EU-medlemsstat tillstånd för operatörer från tredjeland. Kommissionen uppmanar rådet och Europaparlamentet att godkänna förslaget.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] EUT L 344, 27.12.2005, s. 15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_344/l_34420051227sv00150022.pdf).


Side Bar