Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Brusel 22. marca 2006

Európsky vzdušný priestor chránený pred leteckými spoločnosťami, ktoré nie sú bezpečné

Európska komisia dnes prijala prvý zoznam EÚ týkajúci sa leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Európskej únii[1]. Tento čierny zoznam leteckých spoločností, ktoré nie sú bezpečné, bude uverejnený na internetovej stránke Komisie. Čierny zoznam bol zostavený na základe údajov jednotlivých štátov a po dôkladnej analýze odborníkov z členských štátov. Zoznam obsahuje 92 spoločností, ktoré podliehajú úplnému zákazu vykonávania leteckej dopravy, a 3 spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prevádzky. Spoločnosti, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v jednom členskom štáte, budú odteraz podliehať tomuto zákazu v rámci celej EÚ.

„Európska únia pristupuje odteraz k zákazu činnosti leteckých spoločností jednotne“, povedal Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu. „Vďaka tomuto čiernemu zoznamu sa do Európy nedostanú pochybné letecké spoločnosti. Taktiež sa ním zabezpečí, že všetky letecké spoločnosti pôsobiace v európskom vzdušnom priestore budú spĺňať najvyššie bezpečnostné normy“.

Prijatie zoznamu Komisiou nasleduje po jednomyseľnom stanovisku odborníkov členských štátov z 15. marca 2006 vo Výbore pre leteckú bezpečnosť. Tento prvý čierny zoznam leteckých spoločností, ktoré nie sú bezpečné, vychádza z nariadenia (ES) č. 2111/2005[2], ktoré nadobudlo účinnosť 16. januára. Členské štáty odvtedy informovali Komisiu o všetkých zákazoch vykonávania leteckej dopravy alebo obmedzeniach prevádzky na svojom území a o ich dôvodoch. Komisia vyzvala všetky dotknuté letecké spoločnosti, aby vyjadrili svoje stanoviská a kontaktovali orgány civilného letectva zodpovedné za ich regulačný dohľad. Niektoré letecké spoločnosti predložili svoje pripomienky písomne, iné ich Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť vyjadrili ústne.

Zákazy a obmedzenia prevádzky sú uvalené len na základe dôkazu o porušení objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sú uverejnené v spomenutom nariadení. Tieto kritériá sa sústreďujú na kontroly vykonané na európskych letiskách; používanie nedostatočne udržiavaných, zastaraných či nemoderných lietadiel; neschopnosť leteckých spoločností napraviť nedostatky identifikované počas inšpekcií, neschopnosť zodpovedných orgánov dohliadnuť na leteckú spoločnosť, aby riadne plnila svoje poslanie.

Členské štáty podali správu, že päť krajín má nedostatočný systém regulačného dohľadu. Jedným z významných dôsledkov čierneho zoznamu bude vykorenenie pohodlných spôsobov, v rámci ktorých niektoré krajiny vydávajú oprávnenia leteckých prevádzkovateľov pre leteckú prevádzku pochybným leteckým spoločnostiam.

Komisia má tiež v úmysle pokračovať v programoch technickej pomoci orgánom civilného letectva tretích krajín. Čierny zoznam pomôže zacieliť programy spolupráce na krajiny, ktoré sú ochotné plniť medzinárodné bezpečnostné normy, ale trpia nedostatkom potrebných zdrojov. Za posledných päť rokov vydala Komisia na tieto programy skoro 80 miliónov eur.

Zákazy uvalené na celom území EÚ sa týkajú osobnej aj nákladnej leteckej dopravy. Dnešným rozhodnutím Komisie sa teda obmedzuje prevádzka trom spoločnostiam, ktoré s určitými typmi lietadiel už nemôžu lietať do EÚ.

Európsky čierny zoznam bude mať skutočný vplyv na leteckú bezpečnosť v Európskej únii.

Okrem represívnych účinkov bude zoznam podnecovať všetky letecké spoločnosti pôsobiace v Európe, aby v plnej miere spĺňali bezpečnostné normy, a bude odrádzať neseriózne letecké spoločnosti od toho, aby začali v Európe poskytovať svoje služby. Zabráni tiež rozdielom medzi jednotlivými vnútroštátnymi zákazmi a obmedzeniami prevádzky. Prostredníctvom svojho širokého uverejnenia nadobudne zoznam svetový vplyv. Komisia odporúča ľuďom, aby necestovali s týmito leteckými spoločnosťami v iných častiach sveta.

Dnešný čierny zoznam je prvým krokom. Zoznam sa bude aktualizovať podľa potreby, avšak minimálne každé tri mesiace. Komisia dnes taktiež prijala pravidlá, podľa ktorých sa má tento zoznam aktualizovať.

Ak sa letecká spoločnosť domnieva, že by mala byť zo zoznamu vyradená, pretože opäť spĺňa bezpečnostné normy, môže kontaktovať Komisiu alebo členský štát. Výbor odborníkov pre leteckú bezpečnosť potom posúdi dôkazy, ktoré mu poskytla letecká spoločnosť alebo jej nadriadený orgán. Komisia prijme svoje konečné rozhodnutie na základe stanoviska výboru.

Rovnaký postup sa uplatní v prípade, že sa má do zoznamu doplniť určitá letecká spoločnosť. Tu môže Komisia konať na žiadosť členského štátu alebo na základe vlastnej iniciatívy, práva, ktoré nemala pri zostavovaní prvého zoznamu zostaveného výlučne z národných príspevkov. Komisia bude konať na základe informácií získaných jej vlastnými útvarmi, Európskou agentúrou pre leteckú bezpečnosť (EASA), členskými štátmi alebo Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Poznámka : Okrem čierneho zoznamu Komisia taktiež nedávno navrhla rozšíriť úlohu agentúry EASA (IP/05/1422). Tento návrh obsahuje ustanovenie o certifikácii ex ante súladu prevádzkovateľov tretích krajín so základnými požiadavkami na prevádzkované lietadlá v EÚ. Žiadny z členských štátov EÚ v súčasnosti nevydáva certifikáty pre prevádzkovateľov tretích krajín. Komisia vyzýva Radu a Európsky parlament, aby tento návrh schválili.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklisthttp://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_344/l_34420051227sk00150022.pdf)


Side Bar