Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Bruksela, dnia 22 marca 2006 r.

Najmniej bezpieczne linie lotnicze wyłączone z europejskiego ruchu powietrznego

Komisja Europejska przyjęła dziś pierwszą unijną listę linii lotniczych objętych zakazem świadczenia usług w Unii Europejskiej[1]. Czarna lista najmniej bezpiecznych linii lotniczych zostanie opublikowana na stronie internetowej Komisji. Została przygotowana na podstawie zgłoszeń krajowych i po przeprowadzeniu dogłębnej analizy z udziałem ekspertów z państw członkowskich. Lista wymienia 92 towarzystwa lotnicze, wobec których zastosowano całkowity zakaz oraz 3 towarzystwa, na które nałożono ograniczenia w świadczeniu usług. Od dziś zakaz świadczenia usług lotniczych wobec określonych przewoźników w danym państwie członkowskim będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej.

„Unia Europejska prezentuje obecnie spójne podejście do nakładania zakazów na linie lotnicze”, powiedział Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport. „Czarna lista pozwoli wyeliminować niesolidne linie lotnicze z Europy. Sprawi również, że wszyscy przewoźnicy działający w Europie będą spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa."

Przyjęcie tej listy przez Komisję jest wynikiem jednomyślnej opinii Komitetu ds. bezpieczeństwa lotniczego, składającego się z ekspertów z państw członkowskich, wydanej dnia 15 marca 2006 r. Pierwsza czarna lista UE zawierająca nazwy niebezpiecznych linii lotniczych została sporządzona na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 [2], które weszło w życie 16 stycznia. Od tego czasu państwa członkowskie przekazały Komisji informacje o wszelkich zakazach lotów i ograniczeniach w świadczeniu usług lotniczych na ich terytorium oraz o powodach zakazów. Komisja zwróciła się do wszystkich przedmiotowych linii lotniczych o przedstawienie opinii i skontaktowała się z organami lotnictwa cywilnego odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad nimi. Niektóre linie lotnicze zgłosiły uwagi na piśmie, inne przedstawiły je Komisji i Komitetowi ds. bezpieczeństwa lotniczego ustnie.

Zakazy i ograniczenia w świadczeniu usług lotniczych są nakładane wyłącznie w oparciu o dowody naruszenia obiektywnych i przejrzystych kryteriów opublikowanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Kryteria te uwzględniają wyniki kontroli prowadzonych w europejskich portach lotniczych, korzystanie z niewłaściwie serwisowanych, przestarzałych samolotów, niezdolność linii lotniczych do naprawy wad stwierdzonych podczas inspekcji oraz niezdolność odpowiedzialnych organów do należytego nadzorowania linii lotniczych.

Państwa członkowskie poinformowały, że pięć krajów dysponuje niewłaściwym systemem nadzoru regulacyjnego. Jednym z najważniejszych następstw przyjęcia czarnej listy będzie odejście od praktyki wygodnej bandery, która umożliwiała wydawanie certyfikatów przewoźnika lotniczego niepewnym liniom lotniczym przez niektóre państwa.

Komisja zamierza również kontynuować programy wsparcia technicznego dla organów lotnictwa cywilnego krajów trzecich. Czarna lista pozwoli ukierunkować programy współpracy na kraje, które gotowe są przestrzegać międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a którym brakuje koniecznych środków. W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja poświęciła na takie programy prawie 80 milionów euro.

Zakazy, które od teraz obowiązują w całej UE, dotyczą zarówno lotów pasażerskich, jak i firm transportowych. Dzisiejsza decyzja Komisji nakłada również ograniczenia w świadczeniu usług na trzy towarzystwa lotnicze, które nie mają już prawa latać na terenie UE określonymi rodzajami samolotów.

Europejska czarna lista będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo lotnicze w Unii Europejskiej. Oprócz swego skutku represyjnego czarna lista będzie zachęcać wszystkie linie lotnicze działające w Europie do pełnego przestrzegania norm bezpieczeństwa, zniechęcając jednocześnie niesolidnych przewoźników do prowadzenia działalności w Europie. Pozwoli to również unikać rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie wydawanych przez nie zakazów lotów i ograniczeń. Ponieważ lista będzie szeroko dostępna, będzie miała zasięg ogólnoświatowy. Komisja zaleca pasażerom unikanie podróżowania takimi liniami lotniczymi do innych części świata.

Czarna lista to pierwszy etap. Lista będzie aktualizowana tak często, jak to konieczne, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Komisja przyjęła dziś również zasady aktualizacji listy. W przypadku gdy przewoźnik uzna, że powinien zostać skreślony z listy, ponieważ spełnia już normy bezpieczeństwa, powinien skontaktować się z Komisją lub z określonym państwem członkowskim. Eksperci Komitetu ds. bezpieczeństwa lotniczego ocenią wtedy dowody dostarczone przez linie lotnicze lub ich właściwy organ nadzoru. Komisja podejmie ostateczną decyzję w oparciu o opinię Komitetu.

Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku wpisu przewoźnika na listę. Komisja może wtedy działać albo na wniosek danego państwa członkowskiego, albo z własnej inicjatywy (nie miała takiego prawa przy sporządzaniu pierwszej listy, która opiera się wyłącznie na zgłoszeniach krajowych). Komisja będzie podejmować działania w oparciu o informacje zebrane przez jej własne służby, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), państwa członkowskie lub Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.

Uwaga : Oprócz czarnej listy Komisja zaproponowała ostatnio zwiększenie uprawnień EASA (IP/05/1422). Odnośny wniosek zawiera przepis dotyczący poświadczania zgodności ex ante działalności prowadzonej przez operatorów państwa trzeciego z zasadniczymi wymogami w odniesieniu do statków powietrznych świadczących usługi w UE. Obecnie żadne z państw członkowskich nie wydaje certyfikatów operatorom państw trzecich. Komisja zwraca się do Rady I Parlamentu Europejskiego o przyjęcie tego wniosku.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2005/l_344/l_34420051227pl00150022.pdf)


Side Bar