Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Brussel, 22 maart 2006

Onveilige luchtvaartmaatschappijen geweerd uit het Europese luchtruim

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste EU-lijst goedgekeurd van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Europese Unie een verbod wordt opgelegd[1]. Deze zwarte lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen wordt op de website van de Commissie gepubliceerd. De lijst is samengesteld op basis van nationale bijdragen en na een grondige analyse die samen met deskundigen uit de lidstaten is uitgevoerd. Aan 92 maatschappijen op de lijst wordt een totaalverbod opgelegd en aan 3 exploitatiebeperkingen. Voortaan geldt het beginsel dat wanneer in één lidstaat een verbod wordt opgelegd aan een maatschappij, dit verbod in de hele EU geldt.

"Het opleggen van een verbod aan luchtvaartmaatschappijen gebeurt nu op coherente wijze in de Europese Unie", verklaarde Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en bevoegd voor vervoer. "Deze zwarte lijst zal ervoor zorgen dat dubieuze luchtvaartmaatschappijen Europa niet meer in komen en dat alle maatschappijen die actief zijn in het Europese luchtruim aan de hoogste veiligheidsnormen beantwoorden".

Het uit deskundigen van de lidstaten samengestelde comité inzake de veiligheid van de luchtvaart heeft op 15 maart 2006 unaniem advies uitgebracht, waarna de lijst door de Commissie is goedgekeurd. Deze eerste EU-lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 2111/2005[2], die op 16 januari in werking is getreden. Sinds de inwerkingtreding van de verordening hebben de lidstaten de Commissie in kennis gesteld van alle vluchtverboden en exploitatiebeperkingen die ze op hun grondgebied hebben opgelegd en van de redenen daarvan. De Commissie heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen vervolgens gevraagd hun standpunt uiteen te zetten en heeft contact opgenomen met de burgerluchtvaartautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben schriftelijk geantwoord, andere hebben hun standpunt mondeling uiteengezet ten overstaan van de Commissie en het comité inzake veiligheid van de luchtvaart.

Verboden en operationele beperkingen worden alleen opgelegd wanneer is aangetoond dat de in de bovengenoemde verordening vermelde objectieve en transparante criteria niet zijn nageleefd. Deze criteria hebben met name betrekking op de resultaten van controles die in Europese luchthavens zijn uitgevoerd, op het gebruik van slecht onderhouden of verouderde vliegtuigen, op het onvermogen van de betrokken luchtvaartmaatschappijen om de tijdens de inspecties vastgestelde tekortkomingen te verhelpen en op het onvermogen van de voor toezicht op de luchtvaartmaatschappijen bevoegde autoriteiten om deze taak goed uit te voeren.

De lidstaten hebben meegedeeld dat in vijf landen het systeem voor regelgevend toezicht niet voldoet. Een belangrijk gevolg van de zwarte lijst is dat de praktijk van goedkope vlaggen, waarbij sommige landen Air Operation Certificates afgeven aan dubieuze luchtvaartmaatschappijen, zal worden uitgeroeid.

De Commissie is ook voornemens de programma's voor technische bijstand aan burgerluchtvaartautoriteiten van derde landen te blijven voortzetten. De zwarte lijst zal er mede toe bijdragen dat de samenwerkingsprogramma's worden toegespitst op landen die aan de internationale veiligheidsnormen willen voldoen maar niet over de nodige middelen daartoe beschikken. In de loop van de vijf afgelopen jaren heeft de Commissie bijna 80 miljoen euro aan dergelijke programma's besteed.

De verboden die nu in de hele EU worden opgelegd gelden zowel voor passagiers- als voor goederenmaatschappijen. De Commissie heeft ook besloten exploitatiebeperkingen op te leggen aan drie maatschappijen, die niet langer gebruik mogen maken van bepaalde vliegtuigtypes voor hun vluchten naar de EU.

De Europese zwarte lijst zal een aanzienlijke invloed hebben op de veiligheid van de luchtvaart in de Europese Unie. De zwarte lijst is niet alleen bestraffend, maar zal alle luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Europa er ook toe aanzetten volledig aan de veiligheidsnormen te voldoen en zal onscrupuleuze maatschappijen ervan weerhouden hun diensten in Europa aan te bieden. De zwarte lijst heeft ook tot gevolg dat discrepanties in de manier waarop de lidstaten vluchtverboden en beperkingen opleggen worden vermeden. De Commissie beveelt de burgers aan om deze luchtvaartmaatschappijen ook in andere delen van de wereld te mijden.

Deze zwarte lijst is slechts een eerste stap. De lijst wordt zo vaak als nodig, en minstens om de drie maanden, bijgewerkt. De Commissie heeft vandaag ook de regels voor de bijwerking van de lijst vastgesteld. Als een luchtvaartmaatschappij van mening is dat zij van de lijst moet worden geschrapt omdat ze opnieuw aan de veiligheidsnormen voldoet, moet ze contact opnemen met de Commissie of een lidstaat. De deskundigen van het comité inzake veiligheid van de luchtvaart beoordelen vervolgens de bewijsstukken die door de luchtvaartmaatschappij of de relevante toezichthoudende autoriteit zijn verstrekt. De Commissie baseert haar uiteindelijke beslissing op het advies van het comité.

Voor het toevoegen van een luchtvaartmaatschappij aan de lijst wordt dezelfde procedure gevolgd, met dit verschil dat de Commissie niet alleen op verzoek van een lidstaat maar ook op eigen initiatief een maatschappij kan toevoegen, een recht dat zij niet had bij het opstellen van de eerste lijst, die uitsluitend op nationale bijdragen is gebaseerd. De Commissie kan dus optreden naar aanleiding van informatie die is verzameld door haar eigen diensten, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), de lidstaten of de internationale burgerluchtvaartorganisatie.

Opmerking : De Commissie heeft recentelijk ook voorgesteld de rol van EASA uit te breiden (IP/05/1422). Zij stelt onder meer voor om ex ante na te gaan of exploitanten uit derde landen voldoen aan de essentiële voorschriften voor het exploiteren van luchtvaartuigen in de EU en daarvoor een certificaat uit te reiken. Op dit ogenblik geeft geen enkele EU-lidstaat certificaten af aan exploitanten uit derde landen. De Commissie roept de Raad en het Europees Parlement op dit voorstel goed te keuren.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] OJ L 344, 27.12.2005, p.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar