Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Briselē, 2006. gada 22. martā

Eiropas gaisa telpas aizsardzība pret nedrošām aviosabiedrībām

Eiropas Komisija šodien pieņēma pirmo ES sarakstu ar aviosabiedrībām, kuru darbība Eiropas Savienībā ir aizliegta[1]. Šo nedrošo aviosabiedrību melno sarakstu publicēs Komisijas tīmekļa vietnē. Melno sarakstu sagatavoja, pamatojoties uz valstu sniegtajām ziņām un ņemot vērā dalībvalstu ekspertu veiktās padziļinātās analīzes. Sarakstā iekļautas 92 aviosabiedrības, kuru darbība ir aizliegta pilnībā, un 3 sabiedrības, attiecībā uz kurām noteikti darbības ierobežojumi. Princips, ko turpmāk piemēros, ir šāds: ja kādā no dalībvalstīm kādai aviosabiedrībai ir noteikts darbības aizliegums, šis aizliegums ir spēkā visā ES teritorijā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais par transporta politiku Žaks Barro situāciju komentēja šādi: „Eiropas Savienībai beidzot ir saskaņota pieeja aviosabiedrību darbības aizliegumu jautājumā. Ar šā melnā saraksta palīdzību no Eiropas gaisa telpas tiks izskaustas šaubīgās aviosabiedrības. Vienlaikus tādējādi arī tiks nodrošināts, ka visas aviosabiedrības, kuras savu darbību veic Eiropas gaisa telpā, atbilst visstingrākajiem drošības standartiem.”

Komisija lēmumu pieņēma pēc vienprātīgā atzinuma, ko 2006. gada 15. martā pauda dalībvalstu ekspertu Aviācijas drošības komiteja. Eiropas pirmā nedrošo aviosabiedrību melnā saraksta pamats ir Regula (EK) Nr. 2111/2005[2], kas stājās spēkā 16. janvārī. Kopš minētās regulas spēkā stāšanās brīža dalībvalstis ir informējušas Komisiju par visiem gaisa pārvadājumu aizliegumiem vai darbības ierobežojumiem to teritorijā, kā arī par to, kādi ir šādu aizliegumu iemesli. Komisija aicināja visas attiecīgās aviosabiedrības paust savu viedokli un sazinājās ar tām civilās aviācijas atbildīgajām iestādēm, kas atbild par šo aviosabiedrību regulāro pārraudzību. Dažas aviosabiedrības savus apsvērumus iesniedza rakstveidā, savukārt citas ar šiem apsvērumiem Aviācijas drošības komiteju iepazīstināja mutiski.

Aizliegumus un darbības ierobežojumus nosaka tikai tad, ja tos var pamatot ar pierādījumiem par objektīvu un pārskatāmu iepriekš minētajā regulā publicēto kritēriju pārkāpumu. Šajos kritērijos tiek akcentēti šādi aspekti: Eiropas lidostās veikto pārbaužu rezultāti, slikti ekspluatētu, novecojušu vai nolietotu gaisa kuģu izmantošana, aviosabiedrību nespēja novērst pārbaužu gaitā konstatētās nepilnības, kā arī atbildīgās struktūras nespēja kontrolēt, vai aviosabiedrība savus pienākumus pilda pienācīgi.

Dalībvalstis ir ziņojušas par piecām valstīm, kuru regulatīvās pārraudzības sistēmas nav pietiekamas. Vēl melnā saraksta ieviešana ir svarīga tādēļ, lai izskaustu tā saukto „izdevīgo karogvalstu” praksi, kas dažās valstīs pastāv, kā rezultātā gaisa kuģa ekspluatācijas atļaujas izsniedz arī šaubīgām aviosabiedrībām.

Komisija arī ir iecerējusi turpināt tehniskās palīdzības programmu īstenošanu trešo valstu civilās aviācijas iestādēm. Ar šā melnā saraksta palīdzību īpaša uzmanība tiks veltīta sadarbības programmām ar valstīm, kuras vēlas nodrošināt atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem, bet nevar to īstenot resursu trūkuma dēļ. Pēdējo piecu gadu laikā Komisijas izdevumi saistībā ar šādām programmām ir bijuši gandrīz 80 miljonu euro apmērā.

Tātad turpmāk aizliegumi ir spēkā visā ES teritorijā, un tie attiecas gan uz pasažieru, gan uz kravu gaisa pārvadājumiem. Jaunajā Komisijas lēmumā ir arī paredzēti darbības ierobežojumi trīs aviosabiedrībām, kurām jāpārtrauc veikt lidojumus ES ar noteiktiem gaisa kuģiem.

Eiropas gaisa pārvadātāju melnais saraksts faktiski ietekmēs aviācijas drošību Eiropas Savienībā. Turklāt, līdztekus tā represīvajam raksturam, šis saraksts arī motivēs visas aviosabiedrības, kas darbojas Eiropas gaisa telpā, nodrošināt pilnīgu atbilstību drošības prasībām, kā arī nepieļaus apšaubāmām aviosabiedrībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības teritorijā. Ieviešot šo melno sarakstu, tiks arī novērstas neatbilstības attiecībā uz lidojumu aizliegumu un ierobežojumu noteikšanu dažādās valstīs. Tā kā šo sarakstu plaši publiskos, visai pasaulei tas būs ļoti nozīmīgs. Komisija iesaka cilvēkiem izvairīties ceļot ar šīm aviosabiedrībām arī citās pasaules daļās.

Tikko pieņemtais melnais saraksts ir tikai pirmais paveiktais solis. Sarakstu atjaunina tik bieži, cik tas nepieciešams, un ne retāk kā ik pēc trīs mēnešiem. Komisija šajā sakarā ir arī pieņēmusi noteikumus, kā notiek šā saraksta atjaunināšana. Ja kāda aviosabiedrība ir pārliecināta, ka tā jāsvītro no melnā saraksta, jo atkal ir panākta atbilstība visiem drošības standartiem, tad šai sabiedrībai ir jāsazinās ar Komisiju vai dalībvalsti. Aviācijas drošības ekspertu komiteja izvērtēs aviosabiedrības vai tās uzraudzības iestādes iesniegtos pierādījumus par atbilstību drošības prasībām. Galīgo lēmumu, pamatojoties uz Komitejas atzinumu, pieņems Komisija. Tādu pašu procedūru piemēro, lai kādu aviosabiedrību iekļautu šajā sarakstā. Tādējādi Komisija var rīkoties gan pēc dalībvalsts lūguma, gan arī pēc savas pašas iniciatīvas. Jāpiebilst, ka Komisijai iniciatīvas tiesību, lai sagatavotu pirmo melno sarakstu, nebija, jo šā saraksta pamatā ir tikai dalībvalstu sniegtās ziņas. Komisija rīkosies saskaņā ar tās dienestu, Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA), dalībvalstu, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) rīcībā esošo informāciju.

Piezīme: Līdztekus jaunizveidotajam melnajam sarakstam Komisija nesen ir arī ierosinājusi paplašināt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) kompetences jomu (IP/05/1422). Šajā priekšlikumā ir iekļauti noteikumi trešo valstu gaisa pārvadātāju iepriekšējai atbilstības sertificēšanai, kuros ietvertas būtiskas prasības attiecībā uz Eiropas Savienībā ekspluatētajiem gaisa kuģiem. Pašlaik neviena dalībvalsts neizdod ekspluatācijas atļaujas trešo valstu pārvadātājiem. Komisija aicina Padomi un Eiropas Parlamentu apstiprināt šo priekšlikumu.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1].http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar