Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Briuselis, 2006 m. kovo 22 d.

Į Europos oro erdvę nepaklius saugos reikalavimų neatitinkančios oro laivyno bendrovės

Šiandien Europos Komisija patvirtino pirmąjį oro laivyno bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, ES sąrašą[1]. Šis saugos reikalavimų neatitinkančių oro laivyno bendrovių „juodasis sąrašas“ dabar bus skelbiamas Komisijos tinklavietėje. „Juodasis sąrašas“ buvo sudarytas remiantis valstybių pateikta informacija ir valstybių narių ekspertams atlikus išsamią analizę. Į sąrašą įrašytos 92 bendrovės, kurioms draudžiama vykdyti bet kokią veiklą, ir trys bendrovės, kurių veikla apribojama iš dalies. Nuo šiol, jeigu tam tikroms oro laivyno bendrovėms buvo uždrausta veiklą vykdyti vienoje valstybėje narėje, joms nebus leidžiama vykdyti veiklos visoje ES.

„Europos Sąjunga, uždrausdama oro laivyno bendrovių veiklą, nuo šiol laikysis nuoseklaus požiūrio", – sakė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot. „Šis „juodasis sąrašas“ užkirs kelią nepatikimų oro laivyno bendrovių veiklai Europoje. „Jis taip pat užtikrins, kad visos oro laivyno bendrovės, kurių orlaiviai skraido Europos oro erdvėje, atitiktų aukščiausius saugos reikalavimus“.

Komisija sąrašą patvirtino 2006 m. kovo 15 d. sulaukusi Aviacijos saugos komiteto, sudaryto iš valstybių narių ekspertų, vieningos nuomonės. Šis pirmasis ES saugos reikalavimų neatitinkančių oro laivyno bendrovių “juodasis sąrašas” yra pagrįstas sausio 16 d. įsigaliojusiu Reglamentu (EB) Nr. 2111/2005[2]. Valstybės narės, įsigaliojus minėtam reglamentui, Komisijai pranešė apie visus draudimus vykdyti skrydžius arba apribojimus vykdyti veiklą, kuriuos jos taikė savo teritorijoje, ir nurodė tokių draudimų priežastis. Komisija visas suinteresuotas oro laivyno bendroves paragino išdėstyti savo nuomonę ir susisiekė su civilinės aviacijos institucijomis, atsakingomis už teisės aktais nustatytą tų oro laivyno bendrovių priežiūrą. Keletas oro laivyno bendrovių pateikė raštiškų pastabų, kitos bendrovės Komisijai ir Aviacijos saugos komitetui pastabas išdėstė žodžiu.

Draudimai vykdyti veiklą ir vykdomos veiklos apribojimai buvo taikomi tik gavus įrodymų apie tai, kad nesilaikoma objektyvių ir skaidrių kriterijų, kurie buvo paskelbti minėtame reglamente. Juos taikant didžiausias dėmesys skiriamas Europos oro uostose atliekamiems patikrinimams, blogai prižiūrimų, pasenusios konstrukcijos arba senų orlaivių naudojimui, oro laivyno bendrovių nesugebėjimui pašalinti per patikrinimus nustatytų trūkumų ir už oro laivyno bendrovių priežiūrą atsakingos institucijos nesugebėjimui tinkamai atlikti savo funkcijų.

Valstybės narės pranešė, kad penkiose valstybėse galiojanti teisės aktais nustatytos priežiūros sistema neatitinka privalomų reikalavimų. Vienas svarbus “juodojo sąrašo” padarinys – nebus leidžiama naudoti patogios valstybės vėliavos, nes kai kurios valstybės, pasirėmusios minėta tvarka, nepatikimoms oro laivyno bendrovėms yra išdavusios oro vežėjo pažymėjimus.

Be to, Komisija trečiųjų šalių civilinės aviacijos institucijoms ir toliau ketina taikyti techninės pagalbos programas. “Juodasis sąrašas” padės bendradarbiavimo programas pirmiausia skirti valstybėms, siekiančioms laikytis tarptautinių saugos standartų, tačiau neturinčioms pakankamų išteklių. Komisija per praėjusius penkerius metus minėtoms programoms yra skyrusi beveik 80 milijonų eurų.

Draudimai vykdyti veiklą, kurie pastaruoju metu buvo nustatyti visoje ES, buvo taikyti ir keleivinių, ir krovininių orlaivių bendrovėms. Šiandieniniame Komisijos sprendime taip pat nustatomi apribojimai trijų oro laivyno bendrovių veiklai, t. y. joms į ES nebeleidžiama vykdyti skrydžių tam tikrų tipų orlaiviais.

Europos “juodasis sąrašas” iš tikro turės poveikio aviacijos saugai Europos Sąjungoje. Be baudžiamojo poveikio, “juodasis sąrašas” taip pat skatins visas Europoje veiklą vykdančias oro laivyno bendroves laikytis visų saugos reikalavimų ir užkirs kelią neatsakingoms oro laivyno bendrovėms pradėti teikti savo paslaugas Europoje. Taip pat bus išvengta neatitikimų, nes valstybės narės taikys vienodas sąlygas uždrausdamos skrydžius arba nustatydamos veiklos apribojimus. Plačiai paskelbus minėtą sąrašą į jį bus atsižvelgiama visame pasaulyje. Komisija rekomenduoja žmonėms nesinaudoti minėtų oro laivyno bendrovių paslaugomis kitose pasaulio vietose.

Šiandieninis “juodasis sąrašas” laikytinas tik pirmąja priemone. Jis bus atnaujinamas taip dažnai, kiek reikės, tačiau ne dažniau nei kartą per tris mėnesius. Komisija šiandien taip pat nustatė taisykles pagal kurias minėtas sąrašas bus atnaujinamas. Jeigu oro laivyno bendrovė manytų, kad ji turėtų būti išbraukta iš sąrašo, nes pradėjo laikytis saugos reikalavimų, ji turėtų susisiekti su Komisija arba valstybe nare. Šiuo atveju Aviacijos saugos ekspertų komitetas įvertins oro laivyno bendrovės arba tos oro laivyno bendrovės priežiūros institucijos pateiktus įrodymus. Galutinį sprendimą priims Komisija, remdamasi komiteto nuomone.

Tokia pati tvarka taikoma, jeigu oro laivyno bendrovę būtų reikalinga įrašyti į sąrašą. Minėtame pasiūlyme yra nustatyta, kad Komisija sprendimą gali priimti gavusi valstybės narės prašymą arba savo nuožiūra (pastarosios teisės Komisija neturėjo rengdama pirmąjį sąrašą, kuris buvo pagrįstas tik valstybių narių pateiktais duomenimis). Komisija sprendimą priims atsižvelgdama į informaciją, kurią bus pateikusios Komisijos tarnybos, Europos Aviacijos saugos agentūra (EASA), valstybės narės arba Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

Pastaba : Komisija, be "juodojo sąrašo”, pastariosiomis dienomis taip pat pasiūlė išplėsti EASA įgaliojimus (IP/05/1422). Minėtame pasiūlyme yra numatyta nuostata dėl būsimo veiklos vykdytojų, kurie yra iš trečiųjų šalių, patikrinimo, ar jie laikosi esminių reikalavimų, kurie Europos Sąjungoje taikomi eksploatuojant orlaivius. Jokia ES valstybė narė šiuo metu pažymėjimų neišduoda veiklos vykdytojams iš trečiųjų šalių. Komisija Tarybą ir Europos Parlamentą ragina patvirtinti šį pasiūlymą.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] OL L 344, 2005 12 27, p.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar