Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Bryssel 22. maaliskuuta 2006

Euroopan ilmatilaa suojellaan alikuntoisilta lentokoneilta

Euroopan komissio hyväksyi tänään ensimmäisen EU:n laajuisen luettelon lentoyhtiöistä, jotka eivät saa toimia Euroopan unionissa[1]. Tämä ns. musta lista julkaistaan komission verkkosivuilla. Musta lista on koottu jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella ja sitä on edeltänyt jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa tehty yksityiskohtainen selvitys. Luettelossa 92 lentoyhtiötä asetetaan täydelliseen toimintakieltoon ja kolmen yhtiön toimintaa rajoitetaan tietyiltä osin. Tästä lähtien periaatteena on, että yhdessä jäsenvaltiossa kielletyt lentoyhtiöt ovat kiellettyjä koko EU:ssa.

Euroopan unionilla on nyt yhtenäiset periaatteet lentoyhtiöiden toimintakieltoja varten”, totesi Jacques Barrot, liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja. ”Tämä musta lista pitää arveluttavat lentoyhtiöt poissa Euroopasta. Sillä voidaan myös varmistaa, että kaikki Euroopan ilmatilassa toimivat lentoyhtiöt noudattavat tiukkoja turvallisuusnormeja.”

Jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuva lentoturvallisuuskomitea hyväksyi mustan listan yksimielisesti 15. maaliskuuta 2006. Tämä ensimmäinen EU:n musta lista turvallisuudeltaan puutteellisista lentoyhtiöistä perustuu asetukseen (EY) N:o 2111/2005[2], joka tuli voimaan 16. tammikuuta. Sen jälkeen jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle tiedot kaikista alueellaan voimassa olevista lentotoimintakielloista ja -rajoituksista sekä niiden syistä. Komissio pyysi kaikkia kyseisiä lentoyhtiöitä esittämään oman näkemyksensä asiasta ja otti yhteyttä niiden valvonnasta vastaaviin siviili-ilmailuviranomaisiin. Osa lentoyhtiöistä toimitti kantansa kirjallisesti, osa esitti näkemyksensä suullisesti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle.

Lentokieltoja tai -rajoituksia asetetaan ainoastaan silloin, jos on näyttöä siitä, että edellä mainitussa asetuksessa julkaistuja objektiivisia ja selkeitä kriteerejä ei ole noudatettu. Kriteereissä keskitytään Euroopan lentokentillä tehtyjen tarkastusten tuloksiin, riittämättömästi huollettuihin, vanhanaikaisiin tai yli-ikäisiin lentokoneisiin, lentoyhtiöiden kyvyttömyyteen korjata tarkastuksissa todetut puutteet sekä lentoyhtiöiden valvonnasta vastaavien viranomaisten kyvyttömyyteen suoriutua tehtävästään.

Jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaan valvontajärjestelmä on riittämätön viidessä maassa. Yksi mustan listan tärkeistä vaikutuksista on, että se auttaa kitkemään pois mukavuuslippumaita, jotka myöntävät lentotoimintalupia arveluttaville lentoyhtiöille.

Komissio aikoo myös jatkaa teknisen avun antamista kolmansien maiden siviili-ilmailuviranomaisille. Musta lista auttaa kohdentamaan yhteistyöohjelmia maihin, jotka ovat halukkaita noudattamaan kansainvälisiä turvallisuusnormeja, mutta joilla ei ole tähän tarvittavia resursseja. Viimeisten viiden vuoden aikana komissio on käyttänyt tällaisiin tukiohjelmiin lähes 80 miljoonaa euroa.

Nyt julkaistavien lentokieltojen kohteina on sekä matkustaja- että rahtiliikenneyhtiöitä. Lisäksi tämänpäiväisellä komission päätöksellä rajoitetaan kolmen lentoyhtiön toimintaa kieltämällä niitä käyttämästä tiettyjä lentokonetyyppejä EU:n alueella.

EU:n mustalla listalla on todellista vaikutusta lentoturvallisuuteen EU:n alueella. Rankaisuvaikutuksen lisäksi sillä kannustetaan kaikkia Euroopassa toimivia lentoyhtiöitä noudattamaan kaikilta osin turvallisuusnormeja ja vähennetään arveluttavien lentoyhtiöiden halukkuutta käynnistää toimintaa Euroopassa. Lisäksi sillä poistetaan epäjohdonmukaisuudet kansallisten lentokieltojen ja -rajoitusten välillä. Laajan julkisuutensa vuoksi listalla on maailmanlaajuisia vaikutuksia. Komissio kehottaa matkustajia välttämään kyseisiä lentoyhtiöitä muuallakin maailmassa.

Tänään julkaistava lista on ensiaskel. Listaa päivitetään aina kun se on tarpeen ja joka tapauksessa kolmen kuukauden välein. Komissio on tänään vahvistanut myös listan päivittämistä koskevat säännöt. Jos lentoyhtiö katsoo jälleen täyttävänsä turvallisuusnormit ja haluaisi näin ollen pois listalta, se voi ottaa yhteyttä suoraan komissioon tai johonkin jäsenvaltioon. Tämän jälkeen lentoturvallisuuskomitea arvioi lentoyhtiön tai sen valvonnasta vastaavan viranomaisen toimittamat todisteet. Komissio tekee lopullisen päätöksen lentoturvallisuuskomitean lausunnon perusteella.

Samaa menettelyä noudatetaan, jos jokin lentoyhtiö halutaan asettaa listalle. Tässä komissio voi jatkossa toimia jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Tätä ensimmäistä listaa laadittaessa komissiolla ei vielä ollut aloiteoikeutta, vaan lista perustuu puhtaasti jäsenvaltioiden lentokieltoihin ja -rajoituksiin. Jatkossa komissio toimii omilta yksiköiltään, Euroopan lentoturvallisuusvirastolta (EASA), jäsenvaltioilta tai Kansainväliseltä siviili-ilmailujärjestöltä (ICAO) saamiensa tietojen perusteella.

Huomioitavaa:

Mustan listan lisäksi komissio on hiljattain ehdottanut Euroopan lentoturvallisuusviraston tehtävien laajentamista (IP/05/1422). Ehdotuksen mukaan EU:n alueelle pyrkivät EU:n ulkopuoliset lentoyhtiöt voitaisiin tarkastaa etukäteen sen varmistamiseksi, että ne pystyvät täyttämään olennaiset vaatimukset. Yksikään EU:n jäsenvaltio ei toistaiseksi myönnä tällaisia vaatimustenmukaisuustodistuksia EU:n ulkopuolelta tuleville lentoyhtiöille. Komissio pyytää neuvoston ja Euroopan parlamentin tukea ehdotukselleen.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] EUVL L 344, 27.12.2005, s.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2005/l_344/l_34420051227fi00150022.pdf).


Side Bar