Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Brüssel, 22. märts 2006

Euroopa taevast kaitstakse ohtlike lennuettevõtjate eest

Euroopa Komisjon võttis täna vastu esimese nimekirja nende ELi lennuettevõtjate kohta, kellel on keelatud tegutseda Euroopa Liidus[1]. Ohtlike lennuettevõtjate must nimekiri avaldatakse komisjoni veebisaidil. Must nimekiri on koostatud liikmesriikidelt saadud andmete põhjal ja tänu liikmesriikide ekspertide põhjalikule analüüsile olukorra kohta. Nimekiri sisaldab 92 äriühingut, kellel täielikult keelatakse tegutseda, ja 3 äriühingut, kelle suhtes on kehtestatud tegevuspiirangud. Alates nüüdsest kohaldatakse põhimõtet, et ühes liikmesriigis keelatud äriühingutel on keelatud tegutseda kogu ELis.

Euroopa Liit kohaldab nüüd lennuettevõtjate tegevuse keelustamise suhtes ühtset lähenemisviisi,“ ütles komisjoni asepresident Jacques Barrot, kes vastutab transpordiküsimuste eest. „Kõnealune must nimekiri hoiab kahtlased lennuettevõtjad Euroopast eemal. Samuti tagatakse sellega, et kõik Euroopas tegutsevad lennuettevõtjad vastavad kõige kõrgematele ohutusstandarditele.“

Komisjon tugines nimekirja vastuvõtmisel üksmeelsele arvamusele, millele liikmesriikide ekspertidest koosnev lennundusohutuse komitee jõudis 15. märtsil 2006. ELi esimese ohtlike lennuettevõtjate musta nimekirja koostamisel on lähtutud määrusest (EÜ) nr 2111/2005,[2] mis jõustus 16. jaanuaril. Alates sellest ajast on liikmesriigid teavitanud komisjoni kõikidest lennukeeldudest või tegevuspiirangutest oma territooriumil ja selliste keeldude põhjustest. Komisjon kutsus kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid üles avaldama oma seisukohti ja võttis ühendust nende ametliku kontrollimise eest vastutavate tsiviillennundusametitega. Mõned lennuettevõtjad esitasid oma märkused kirjalikult, mõned aga suuliselt komisjonile ja lennundusohutuse komiteele. Lennukeelud ja tegevuspiirangud kehtestatakse üksnes juhul, kui on tõendeid eespool nimetatud määruses avaldatud objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide rikkumise kohta. Kõnealustes kriteeriumides keskendutakse Euroopa lennujaamades läbiviidud kontrolli tulemustele, halvasti hooldatud, vananenud või aegunud õhusõidukite kasutamisele, asjaomaste lennuettevõtjate suutmatusele kõrvaldada inspekteerimise jooksul tuvastatud puudusi ning lennuettevõtja tegevuse kontrollimise eest vastutava asutuse suutmatusele nõuetekohaselt täita oma ülesannet.

Liikmesriigid teatasid, et viies riigis on ametliku kontrolli süsteem ebapiisav. Üks musta nimekirja olulisi tagajärgi on, et kaotatakse mugavuslipu kasutamise tava, mille kohaselt mõnedes riikides antakse lennutegevusluba kahtlastele lennuettevõtjatele.

Samuti soovib komisjon jätkata kolmandate riikide tsiviillennundusametite jaoks ettenähtud tehnilise abi programme. Must nimekiri aitab keskenduda selliseid riike käsitlevatele koostööprogrammidele, kes soovivad järgida rahvusvahelisi ohutusstandardeid, kuid kellel puuduvad selleks vajalikud vahendid. Komisjon on viimase viie aasta jooksul kulutanud sellistele programmidele ligikaudu 80 miljonit eurot.

Nüüd kogu ELis kehtestatavad lennukeelud hõlmavad nii reisijate- kui ka kaubavedusid korraldavaid lennuettevõtjaid. Komisjoni tänase otsusega kehtestatakse ka tegevuspiirangud kolme äriühingu suhtes, kes ei tohi enam lennata ELis konkreetset liiki õhusõidukitega.

Euroopa must nimekiri mõjutab oluliselt Euroopa Liidu lennundusohutust. Lisaks karistuslikule mõjule innustab must nimekiri kõiki Euroopas tegutsevaid lennuettevõtjaid järgima täielikult ohutusstandardeid ja paneb kohusetundetumad lennuettevõtjad loobuma kavatsusest alustada teenuste osutamist Euroopas. Sellega välditakse lahknevusi eri riikides kehtestatud lennukeeldude ja tegevuspiirangute vahel. Tänu nimekirja laialdasele avaldamisele on sellel mõju kogu maailmas. Komisjon soovitab inimestel hoiduda kõnealustel lennuliinidel reisimisest mujal maailmas.

Täna vastu võetud must nimekiri on esimene sellekohane samm. Nimekirja ajakohastatakse vastavalt vajadusele ja vähemalt üks kord kvartalis. Komisjon võttis täna vastu ka nimekirja ajakohastamise eeskirjad. Kui mõni lennuettevõtja leiab, et ta tuleks nimekirjast välja arvata, kuna ta vastab uuesti ohutusstandarditele, peaks ta võtma ühendust komisjoni või liikmesriigiga. Lennundusohutuse ekspertide komitee hindab kõnealuse lennuettevõtja või järelevalveasutuse esitatud tõendusmaterjali. Komisjon teeb oma lõpliku otsuse komitee arvamuse alusel.
Samasugust menetlust kohaldatakse ka juhul, kui lennuettevõtja tuleks lisada nimekirja. Seejuures võib komisjon tegutseda liikmesriigi palvel või omal algatusel, kusjuures tegemist on õigusega, mida tal esimese nimekirja koostamisel ei olnud, sest esimene nimekiri koostati ainult liikmesriikidelt saadud andmete alusel. Komisjon teeb otsuse oma talitustelt, Euroopa Lennundusohutusametilt (EASA), liikmesriikidelt või Rahvusvaheliselt Tsiviillennundusorganisatsioonilt saadud teabe alusel.

Märkus : Lisaks mustale nimekirjale tegi komisjon hiljuti ettepaneku suurendada EASA osatähtsust (IP/05/1422). See ettepanek sisaldab sätet kolmandate riikide lennuettevõtjate eelsertifitseerimise kohta seoses nende vastavusega ELis tegutsevate õhusõidukite suhtes kehtestatud oluliste nõuetega. Praegu ei anna ükski ELi liikmesriik välja tegevuslube kolmandate riikide lennuettevõtjatele. Komisjon kutsub nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles heaks kiitma kõnealust ettepanekut.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] ELT L 344, 27.12.2005, lk 15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar