Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006

Ο ευρωπαϊκός ουρανός προστατεύεται από τις αεροπορικές εταιρείες με προβλήματα ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον πρώτο ευρωπαϊκό κατάλογο αεροπορικών εταιρειών για τις οποίες προβλέπεται απαγόρευση εκτέλεσης πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1]. Αυτός ο «μαύρος πίνακας» επισφαλών αεροπορικών εταιρειών θα δημοσιευθεί τώρα στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Καταρτίστηκε με βάση τα στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη και τα οποία εξετάστηκαν διεξοδικά σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 92 εταιρείες για τις οποίες προτείνεται πλήρης απαγόρευση και 3 εταιρείες που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών λειτουργίας. Από τώρα και στο εξής, θα ισχύει ως αρχή ότι η απαγόρευση λειτουργίας μιας εταιρείας σε ένα κράτος μέλος συνεπάγεται απαγόρευση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τώρα συνεπή προσέγγιση όσον αφορά την απαγόρευση λειτουργίας αεροπορικών εταιρειών», δήλωσε ο κ. Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές. «Χάρη στον μαύρο πίνακα, οι αμφιβόλου ασφαλείας αεροπορικές εταιρείες θα κρατηθούν μακριά από την Ευρώπη. Έτσι θα υπάρχει επίσης βεβαιότητα ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις στον ευρωπαϊκό ουρανό ανταποκρίνονται στα ανώτατα πρότυπα ασφαλείας».

Η Επιτροπή εξέδωσε τον κατάλογο αυτό σε συνέχεια της ομόφωνης γνώμης που διατύπωσε, στις 15 Μαρτίου 2006, η επιτροπή για την ασφάλεια των μεταφορών, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ο πρώτος ευρωπαϊκός «μαύρος πίνακας» επισφαλών εταιρειών βασίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2111/2005[2], ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 16 Ιανουαρίου. Έκτοτε, τα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τυχόν απαγορεύσεις πτήσεων ή τους περιορισμούς λειτουργίας που επιβλήθηκαν στην επικράτειά τους και για τους λόγους που τα οδήγησαν στις απαγορεύσεις αυτές. Η Επιτροπή κάλεσε όλες τις ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες να εκφράσουν τις απόψεις τους και απευθύνθηκε στις αρχές πολιτικής αεροπορίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των εταιρειών αυτών. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους εγγράφως, ενώ άλλες τις παρουσίασαν προφορικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην επιτροπή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Απαγορεύσεις και περιορισμοί λειτουργίας επιβάλλονται μόνο με βάση στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την παραβίαση των αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων που δημοσιεύθηκαν στον προαναφερθέντα κανονισμό. Τα κριτήρια αυτά επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, στη χρήση πλημμελώς συντηρημένων, απαρχαιωμένων ή πεπαλαιωμένων αεροσκαφών, στην ανικανότητα των αεροπορικών εταιρειών να αποκαθιστούν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και στην ανικανότητα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία μιας αεροπορικής εταιρείας να εκτελεί ορθά το έργο αυτό.

Τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι πέντε χώρες διαθέτουν ακατάλληλο σύστημα ρυθμιστικής εποπτείας. Μία από τις σημαντικές συνέπειες του «μαύρου πίνακα» θα είναι η εξάλειψη της πρακτικής των σημαιών ευκαιρίας, βάσει της οποίας ορισμένες χώρες εκδίδουν πιστοποιητικά αερομεταφορέων για αεροπορικές εταιρείες αμφιβόλου ασφαλείας.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να εξασφαλίσει τη συνέχιση των προγραμμάτων τεχνικής συνδρομής προς τις αρχές πολιτικής αεροπορίας τρίτων χωρών. Ο «μαύρος πίνακας» θα συμβάλλει στην εστίαση των προγραμμάτων συνεργασίας σε χώρες που είναι πρόθυμες να ακολουθήσουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, αλλά δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, η Επιτροπή δαπάνησε περίπου 80 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα αυτά.

Οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται τώρα σε ολόκληρη την ΕΕ αφορούν τόσο εταιρείες που εκτελούν επιβατικές πτήσεις όσο και εταιρείες μεταφοράς φορτίου. Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής επιβάλλει επίσης περιορισμούς λειτουργίας για τρεις εταιρείες οι οποίες δεν δύνανται πλέον να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών.

Ο ευρωπαϊκός «μαύρος πίνακας» θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγραφή στον «μαύρο πίνακα» δεν θα αποτελέσει μόνο παραδειγματική τιμωρία, αλλά θα ενθαρρύνει επίσης όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη να συμμορφωθούν πλήρως με τα πρότυπα ασφαλείας και θα αποτρέψει ανεύθυνες αεροπορικές εταιρείες να αρχίσουν να εκτελούν δρομολόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποφευχθούν επίσης ανακολουθίες μεταξύ των απαγορεύσεων και περιορισμών πτήσης που επιβάλλουν τα διάφορα κράτη μέλη. Χάρη στην ευρεία δημοσιοποίησή του, ο κατάλογος αυτός θα έχει αντίκτυπο παγκοσμίως. Η Επιτροπή συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια με αυτές τις αεροπορικές εταιρείες σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ο «μαύρος πίνακας» που δημοσιεύεται σήμερα αποτελεί το πρώτο βήμα. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται όσο συχνά χρειάζεται και τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα τους κανόνες για την ενημέρωση του καταλόγου. Όταν μια αεροπορική εταιρεία πιστεύει ότι πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο επειδή πληροί και πάλι τα πρότυπα ασφαλείας, οφείλει να απευθυνθεί στην Επιτροπή ή σε κράτος μέλος. Οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής για την ασφάλεια των αερομεταφορών θα αξιολογήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υποβάλει η αεροπορική εταιρεία ή η εποπτική της αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει την τελική απόφαση βάσει της γνώμης της επιτροπής.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και όταν πρέπει να προστεθεί μια αεροπορική εταιρεία στον κατάλογο. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει μετά από σχετικό αίτημα κράτους μέλους ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, ενώ δεν διέθετε την ευχέρεια αυτή για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου, ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει στηριζόμενη σε πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες της, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τα κράτη μέλη ή η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας.

Σημείωση : Πέρα από τον «μαύρο πίνακα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης πρόσφατα τη διεύρυνση του ρόλου του EASA (IP/05/1422). Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με την εκ των προτέρων πιστοποίηση της συμμόρφωσης αερομεταφορέων τρίτων χωρών με τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για τη λειτουργία αεροσκαφών στην ΕΕ. Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν εκδίδει επί του παρόντος πιστοποιητικά για αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar