Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Bruxelles, den 22. marts 2006

EU bandlyser usikre flyselskaber

I dag vedtog Europa-Kommissionen den første liste over luftfartsselskaber der ikke må flyve i EU[1]. Denne sortliste over usikre flyselskaber lægges nu ud på Kommissionens websted. Sortlisten er sammensat ud fra nationale bidrag og efter grundig analyse sammen med eksperter fra medlemsstaterne. Af de sortlistede selskaber får 92 totalt flyveforbud, mens 3 får indskrænket deres operationsmuligheder. Fra nu af gælder det princip at selskaber der nægtes adgang til én medlemsstat, bliver afvist i hele EU.

"Nu har EU en samlet politik for afvisning af usikre flyselskaber", siger Jacques Barrot, der er næstformand for Kommissionen og transportkommissær. "Denne sortliste vil holde tvivlsomme luftfartsselskaber ude og sikre at alle luftfartsselskaber der opererer i luftrummet over Europa, opfylder de strengeste sikkerhedsnormer."

Listen vedtages i Kommissionen på grundlag af en enstemmig indstilling den 15. marts 2006 fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, hvor eksperter fra medlemsstaterne har sæde. Det er EU's første sortlistning af usikre flyselskaber, og den bygger på forordning 2111/2005[2], der trådte i kraft den 16. januar. I mellemtiden har medlemsstaterne forsynet Kommissionen med oplysninger om hvilke flyveforbud og driftsbegrænsninger der gælder på deres område, og hvordan de er begrundet. Kommissionen har opfordret alle de berørte luftfartsselskaber til at tilkendegive deres opfattelse af sagen og kontaktet de luftfartsmyndigheder der skal føre regelmæssigt tilsyn med dem. Nogle luftfartsselskaber indsendte skriftlige bemærkninger mens andre forelagde dem mundtligt for Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed.

Flyveforbud og driftsindskrænkninger iværksættes kun når der er beviser for at objektive og gennemsigtige kriterier som foreligger offentligt i ovennævnte forordning, ikke er opfyldt. Kriterierne ser på hvad der kommer frem ved inspektioner i europæiske lufthavne, om der benyttes dårligt vedligeholdte eller forældede fly, om luftfartsselskaberne er i stand til at rette op på de mangler der afsløres under inspektionerne, og om de ansvarlige tilsynsmyndigheder er i stand til at føre det tilsyn de skal føre med selskaberne.

Medlemsstaternes indberetninger viste at fem lande har utilstrækkelige tilsynssystemer. En vigtig følge af sortlistningen bliver at sætte en stopper for den bekvemmelighedsflagning hvor nogle lande udsteder godkendelser (AOC'er) til tvivlsomme luftfartsselskaber.

Kommissionen vil i øvrigt fortsætte med at yde teknisk bistand til de civile luftfartsmyndigheder i tredjelande. Sortlisten kan desuden være med til at rette samarbejdsprogrammerne mod lande der gerne vil opfylde de internationale sikkerhedsnormer, men ikke har resurserne til det. Gennem de sidste fem år har Kommissionen brugt op mod 80 mio. EUR på den slags programmer.

De nye EU-dækkende forbud omfatter både passagerflyvning og fragtselskaber, og vedtagelsen indebærer desuden driftsindskrænkninger for tre selskaber som ikke længere må flyve ind i EU med bestemte flytyper.

Den europæiske sortliste får reel betydning for luftfartssikkerheden i EU. Udover at den virker som straf, vil den også tilskynde alle flyselskaber der opererer i Europa, til at overholde alle sikkerhedsnormer og afskrække skrupelløse selskaber fra at oprette ruter i Europa. Den sikrer at der ikke opstår indbyrdes afvigende, nationale flyveforbud og indskrænkninger. Den brede offentliggørelse betyder at virkningen bliver mærkbar over hele verden, for Kommissionen fraråder folk at rejse med disse selskaber også andre steder end i Europa.

Den sortliste der vedtages i dag er kun et første skridt. Den vil blive ajourført efter behov og mindst hver tredje måned. Til den ende har Kommissionen i dag desuden vedtaget regler for ajourføringen. Mener et flyselskab at det bør slettes af listen fordi det igen opfylder sikkerhedsnormerne, skal det kontakte Kommissionen eller en medlemsstat. Eksperterne i Udvalget for Luftfartssikkerhed vil så bedømme det bevismateriale flyselskabet eller dets tilsynsmyndighed forelægger, og Kommissionen vil træffe endelig afgørelse på grundlag af udvalgets indstilling.

Samme procedure vil blive fulgt hvis der skal føjes et selskab til listen. Her kan Kommissionen handle efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ, en ret den ikke havde under udarbejdelsen af den første liste, som udelukkende bygger på nationalt input. Kommissionen vil handle ud fra oplysninger indsamlet af dens egne tjenestegrene, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), medlemsstaterne eller Organisationen for International Civil Luftfart.

Bemærk:

Udover denne sortliste har Kommissionen for nylig foreslået at EASA's opgaver udvides (IP/05/1422). Det forslag indeholder bestemmelser om forudgående certificering af at tredjelandes flyselskaber opfylder væsentlige krav til drift af fly i EU. I øjeblikket er der ingen EU-medlemsstater der udsteder certifikater til tredjelandsoperatører. Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at godkende dette forslag.

MEMO/06/127 : Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] EFT L 344, 27.12.2005, s.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2005/l_344/l_34420051227da00150022.pdf)


Side Bar