Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

V Bruselu dne 22. března 2006

Ochrana evropského vzdušného prostoru před nebezpečnými leteckými dopravci

Evropská komise dnes přijala první evropský seznam leteckých dopravců, kteří v Evropské unii nesmějí provozovat letecké služby[1]. Tato černá listina nebezpečných leteckých dopravců, která nyní bude zveřejněna na internetových stránkách Komise, byla sestavena na základě příspěvků členských států a po důkladné analýze společně s odborníky ze členských států. Listina obsahuje 92 společností, jejichž letecký provoz je zakázán úplně, a 3 společnosti, pro jejichž letecký provoz platí jistá omezení. Od nyní se bude uplatňovat zásada, že společnosti zakázané v jednom ze členských států mají zákaz leteckého provozu v celé EU.

„V souvislosti se zákazy provozu leteckých dopravců nyní Evropská unie postupuje jednotně“, uvedl Jacques Barrot, místopředseda Komise odpovědný za dopravu. „Díky této černé listině nebudou v Evropě působit pochybní dopravci. Listina také přispěje k zajištění toho, aby všichni letečtí dopravci působící v evropském vzdušném prostoru splňovali ty nejpřísnější bezpečnostní normy.“

Komise seznam přijala na základě jednomyslného stanoviska Výboru pro bezpečnost letectví tvořeného odborníky ze členských států ze dne 15. března 2006. Tato první evropská černá listina nebezpečných leteckých dopravců vychází z nařízení (ES) č. 2111/2005[2], které vstoupilo v platnost 16. ledna. Od té doby informovaly členské státy Komisi o všech zákazech letů nebo omezeních provozu platných na jejich územích a o důvodech těchto zákazů. Komise vyzvala všechny dotčené letecké dopravce, aby předložili svá stanoviska, a kontaktovala úřady pro civilní letectví zodpovědné za jejich regulační dohled. Někteří letečtí dopravci své připomínky předložili písemně a někteří je Komisi a Výboru pro bezpečnost letectví přednesli ústně.

Zákazy a omezení leteckého provozu se uvalují pouze na základě důkazů o nedodržení objektivních a transparentních kritérií, která jsou stanovena ve výše uvedeném nařízení. Tato kritéria se zaměřují na výsledky kontrol prováděných na evropských letištích, používání špatně udržovaných nebo zastaralých letadel, neschopnost leteckých dopravců odstranit nedostatky zjištěné při kontrole a neschopnost příslušného úřadu zodpovědného za dozor nad leteckým dopravcem tento dozor řádně vykonávat.

Členské státy podaly zprávu o tom, že systém regulačního dohledu je v pěti zemích nedostatečný. Jedním z důležitých důsledků černé listiny je, že bude učiněna přítrž registracím pod cizí vlajkou, pomocí kterých vydávají některé země osvědčení leteckého provozovatele pochybným leteckým společnostem.

Komise má také v úmyslu pokračovat v programech technické podpory pro úřady pro civilní letectví ve třetích zemích. Černá listina přispěje k tomu, aby byly programy spolupráce zaměřeny na země, které chtějí splňovat mezinárodní bezpečnostní normy, avšak nemají dostatek potřebných zdrojů. V průběhu posledních pěti let vynaložila Komise na tyto programy částku ve výši téměř 80 milionů EUR.

Zákazy, které jsou nyní uvaleny v celé EU, se týkají společností zajišťujících osobní i nákladní leteckou dopravu. Dnešní rozhodnutí Komise rovněž ukládá omezení provozu třech společností, které pro své lety do EU již nebudou smět používat určené typy letadel.

Evropská černá listina bude mít skutečný dopad na bezpečnost letectví v Evropské unii. Kromě svého kárného dopadu bude motivovat všechny letecké dopravce působící v Evropě k tomu, aby v plném rozsahu splňovali bezpečnostní normy, a méně svědomité dopravce odradí od toho, aby v Evropě začali poskytovat své služby. Seznam přispěje k jednotnosti zákazů a omezení leteckého provozu jednotlivých států. Bude široce přístupný, a proto bude mít celosvětový dopad. Komise doporučuje cestujícím, aby nevyužívali služeb uvedených leteckých dopravců ani v ostatních částech světa.

Černá listina v dnešní podobě je první fází. Seznam bude aktualizován vždy v případě potřeby a alespoň jednou za tři měsíce. Komise dnes také přijala pravidla pro aktualizaci seznamu. Pokud se některý letecký dopravce domnívá, že by měl být ze seznamu vymazán, jelikož bezpečnostní normy již splňuje, měl by se obrátit na Komisi nebo na členský stát. Výbor tvořený odborníky v oblasti bezpečnosti letectví vyhodnotí důkazy předložené leteckým dopravcem nebo jeho dozorčím úřadem. Komise své konečné rozhodnutí přijme na základě stanoviska výboru.

Stejný postup se použije pro zapsání dalších leteckých dopravců do seznamu. Zde může Komise jednat na žádost členského státu anebo také z vlastní iniciativy, což při sestavování prvního seznamu, který vychází výhradně z příspěvků členských států, nemohla. Komise bude jednat okamžitě poté, co obdrží informace od svých útvarů, Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), členských států nebo Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Poznámka : Kromě přijetí černé listiny Komise nedávno navrhla rozšíření úlohy EASA (IP/05/1422). Dotyčný návrh obsahuje ustanovení o osvědčení ex ante o dodržování nejdůležitějších podmínek pro provoz letadel v EU ze strany provozovatelů ze třetích zemí. V současné době nevydává osvědčení pro provozovatele ze třetích zemí žádný členský stát EU. Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby tento návrh schválily.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklisthttp://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s.15
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar