Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL HU

IP/06/340

Bruksela, dnia 21 marca 2006 r.

[ ]

„Dostęp szerokopasmowy dla wszystkich”: Komisja mobilizuje wszystkie dostępne jej instrumenty w celu zniwelowania różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych

Komisja uważa zwiększenie rozpowszechnienia sieci szerokopasmowych za kluczowy czynnik wspierania wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie. W związku z tym należy wykorzystać wspólnotowe regulacje w dziedzinie sektora telekomunikacji oraz instrumenty polityki strukturalnej i dotyczącej obszarów wiejskich – przy pełnym uwzględnieniu zasad pomocy państwa – celem zapewnienia szybkiego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim Europejczykom, w szczególności mieszkańcom słabiej rozwiniętych regionów. Tak brzmi główny wniosek komunikatu Komisji Europejskiej „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych”, przedstawionego dziś wspólnie przez komisarzy ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, konkurencji, polityki regionalnej oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

„Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest warunkiem wstępnym dla rozwoju e-biznesu, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach gospodarki. Konkurencja i otwarte rynki są bez wątpienia najlepszymi siłami napędowymi rozbudowy łączy szerokopasmowych w UE", stwierdza Viviane Reding, Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Dostęp do tych łączy nie może być jednak ograniczony tylko do dużych miast. Jeśli UE i 25 państw członkowskich właściwie wykorzystają wszystkie dostępne im instrumenty polityki, istnieją duże szanse udostępnienia łączy szerokopasmowych wszystkim Europejczykom do roku 2010. Ale odpowiednie działania trzeba rozpocząć już teraz.”

Neelie Kroes, Komisarz ds. konkurencji, podkreśla w tym kontekście znaczenie wspólnotowych zasad w zakresie pomocy państwa: „Na obszarach wiejskich i oddalonych mechanizmy rynkowe mogą okazać się nieskuteczne i nie będą sprzyjać rozbudowie łączy szerokopasmowych. W takich przypadkach właściwie ukierunkowana pomoc państwa może okazać się uzasadniona, np. w formie partnerstw publiczno-prywatnych wspierających budowę otwartych sieci. Ale musimy dopilnować, by pomoc państwa nie wypierała prywatnej inicjatywy, ani nie zakłócała konkurencji w stopniu sprzecznym z interesami ogółu.”

„Tam, gdzie rzeczywiście zawodzą mechanizmy rynkowe, fundusze strukturalne UE odgrywają istotną rolę w pobudzaniu inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i odpowiednie usługi, zwiększając konkurencyjność i innowacje oraz umożliwiając wszystkim europejskim regionom pełne uczestnictwo w gospodarce opartej na wiedzy”, dodaje Danuta Hübner, Komisarz ds. polityki regionalnej.

Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, podkreśla: „Dzięki nowej polityce rozwoju obszarów wiejskich pomoc finansowa coraz częściej przeznaczona jest na tworzenie nowych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na wsi. Nasza uwaga skupia się szczególnie na technologiach teleinformatycznych, w tym na dostępie szerokopasmowym; projekty w tym zakresie finansujemy w ramach inicjatywy LEADER – od północnej Szkocji po południową Hiszpanię. Chcielibyśmy uczynić z nich główną oś naszych programów rozwoju obszarów wiejskich. Fundusz rozwoju obszarów wiejskich dysponuje w latach 2007-2013 kwotą 70 mld EUR, którą uzupełnia finansowanie krajowe. Zachęcam państwa członkowskie do wykorzystania potencjału dostępu szerokopasmowego w ramach krajowych strategii rozwoju obszarów wiejskich.”

Znaczny postęp, jaki nastąpił w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie wykorzystania łączy szerokopasmowych w Europie, wynika w dużej mierze z połączenia efektów, jakie przynoszą konkurujące infrastruktury oraz skuteczne regulacje sektora telekomunikacji. Na koniec 2005 roku w całej UE istniało prawie 60 mln linii szerokopasmowego dostępu, co odpowiada mniej więcej 13 % populacji lub 25 % gospodarstw domowych. Mimo szybkiego tempa rozbudowy, sieci szerokopasmowe nie dotarły jeszcze do niektórych słabiej rozwiniętych regionów UE, a przyczyną takiej sytuacji są niskie i niepewne stopy zwrotu z inwestycji. W roku 2005 łącza szerokopasmowe były dostępne dla ponad 90 % przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na obszarach miejskich państw UE-15, a jedynie dla około 60 % tychże na obszarach wiejskich i oddalonych, przy czym różnice te są jeszcze większe w nowych państwach członkowskich. Na obszarach wiejskich niższa jest również często szybkość połączeń, co utrudnia transmisję dużych ilości danych niezbędną dla zastosowań w dziedzinie e-biznesu, elektronicznej administracji, elektronicznych usług opieki zdrowotnej oraz treści multimedialnych. Prędkość transmisji danych na obszarach wiejskich wynosi przeciętnie mniej niż 512 kb/s, zaś w miastach szybko rośnie i w chwili obecnej przekracza często 1 Mb/s, co pozwala na korzystanie z usług o bogatej zawartości.

Wspólnotowe regulacje sektora telekomunikacji umożliwiają otwieranie rynków regionalnych i lokalnych dla najbardziej konkurencyjnych usługodawców w zakresie dostępu szerokopasmowego. Jednakże poza wielkomiejskimi centrami UE słaby popyt, wynikający z niskiej gęstości zaludnienia i dużych odległości, oznacza niższe stopy zwrotu z inwestycji i może zniechęcać podmioty komercyjne. W tej sytuacji potrzebne są partnerstwa publiczno-prywatne celem wprowadzenia takich technologii szerokopasmowych, które będą najlepiej odpowiadać lokalnym potrzebom i pozwolą korzystać z ich zalet po przystępnej cenie. Unijne fundusze strukturalne oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mogą pomóc władzom lokalnym w stworzeniu lokalnych usług na bazie łączy szerokopasmowych, zaś polityka w zakresie pomocy państwa będzie gwarantować, że wsparcie publiczne ze środków krajowych nie zakłóca konkurencji. W ciągu ostatniego roku Komisja zatwierdziła już szereg projektów w zakresie dostępu szerokopasmowego, uznając, że w wielu przypadkach wsparcie było zgodne z zasadami pomocy państwa (w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii, Austrii i Irlandii) lub że pomoc państwa nie została udzielona (dwie decyzje dotyczące Francji).

Komisja proponuje w chwili obecnej dwa główne obszary działań służące przyspieszeniu wprowadzenia zaawansowanej łączności szerokopasmowej w Europie:

  • wzmocnienie krajowych strategii w zakresie łączy szerokopasmowych, które powinny określić konkretne cele oraz uwzględniać potrzeby regionalne, w tym strategiczną koncepcję wykorzystania funduszy wspólnotowych i krajowych na obszarach wiejskich i słabo rozwiniętych;
  • zintensyfikowanie wymiany sprawdzonych rozwiązań, w szczególności poprzez stworzenie strony internetowej, która będzie funkcjonować jako główna platforma informacyjna dla władz lokalnych i przedsiębiorstw służąca wymianie informacji i doświadczeń. Na początku 2007 roku Komisja zorganizuje również konferencję pod hasłem „Dostęp szerokopasmowy dla wszystkich”, która umożliwi przedstawienie korzyści, jakie usługi szerokopasmowe mogą przynieść społecznościom na obszarach wiejskich.

Zobacz również dokument MEMO/06/132
http://ec.europa.eu/information_society/industry/comms/broadband/index_en.htm


Side Bar