Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL HU PL

IP/06/340

Brussel, 21 maart 2006

[De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

"Breedband voor iedereen": de Commissie zet alle beleidsinstrumenten in om de breedbandkloof te overbruggen

De Commissie beschouwt de breedbanddekking als cruciaal voor de bevordering van groei en werkgelegenheid in Europa. Daarom moeten, met volledige inachtneming van de regels voor staatssteun, alle instrumenten van het telecom-, structuur- en plattelandsbeleid van de EU worden ingezet in een gezamenlijke poging om iedereen in Europa breedbandtoegang tot internet te verschaffen, met name in de minder ontwikkelde gebieden. Dat is de conclusie van "Overbrugging van de breedbandkloof", een mededeling die vandaag gezamenlijk is gepresenteerd door de Europese commissarissen voor Informatiemaatschappij en media, Concurrentie, Regionaal beleid en Landbouw en plattelandsontwikkeling.

"Breedbandtoegang tot internet is onmisbaar voor elektronisch zakendoen en voor de groei en werkgelegenheid in de gehele economie. Breedbandtoegang wordt het best gestimuleerd door te zorgen voor concurrentie en open markten", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Maar breedbandtoegang mag zich niet tot de grote steden beperken. Als de EU en haar 25 lidstaten verstandig gebruik maken van alle beleidsinstrumenten, ligt 'breedband voor iedereen' tegen 2010 zeker binnen bereik. Maar dan moet wel nu actie worden ondernomen."

EU-commissaris voor Concurrentie, Neelie Kroes, wees er op hoe belangrijk het is om hierbij de EU-regels voor staatssteun te respecteren: "De uitrol van breedband kan op het platteland en in afgelegen gebieden worden belemmerd door een falende marktwerking. In zulke gevallen kan het wenselijk zijn gerichte overheidssteun te verlenen, bijvoorbeeld in de vorm van particulier-private partnerschappen voor de aanleg van open netwerken. Maar we moeten er wel voor waken dat staatssteun het particulier initiatief verdringt of concurrentievervalsend werkt in een mate die indruist tegen het gemeenschappelijk belang."

"In echte gevallen van falende marktwerking, kunnen de EU-structuurfondsen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de investeringen in breedbandinfrastructuur en -diensten, het bevorderen van het concurrentie- en innovatievermogen en het zoveel mogelijk betrekken van alle regio's in Europa bij de kenniseconomie", zo voegde Europees Commissaris voor Regionaal beleid, Danuta Hübe, eraan toe.

Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling benadrukte: "Dankzij ons nieuw beleid ten aanzien van plattelandsontwikkeling gaat er nu meer geld naar nieuwe investeringsmogelijkheden voor het platteland. De aandacht richt zich vooral op breedband- en informatie- en communicatietechnologie, waarvoor we, in het kader van ons LEADER-initiatief, al projecten financieren – van het noorden van Schotland tot het zuiden van Spanje. We willen deze opnemen in de kernactiviteiten van onze programma's voor plattelandsontwikkeling. Voor het Fonds voor plattelandsontwikkeling is voor de periode 2007-2013 € 70 miljoen uitgetrokken, met daarbovenop nog eens de nationale bijdragen. Ik dring er bij de lidstaten op aan bij hun nationale strategieën voor plattelandsontwikkeling profijt te trekken van het potentieel van breedband."

Dat breedband in de afgelopen drie jaar zo snel populair is geworden, is vooral te danken aan de combinatie van concurrerende infrastructuren en doeltreffende telecommunicatiewetgeving. De breedbandpenetratie kwam eind 2005 met bijna 60 miljoen aansluitingen in de gehele EU uit op naar schatting 13% van de bevolking ofwel 25% van de huishoudens. Ondanks de snelle groei heeft breedband als gevolg van de lage en wisselvallige winst op investeringen nog steeds niet alle minder ontwikkelde gebieden in de EU bereikt. In 2005 was breedband, voor de EU15, beschikbaar voor 60% van de bedrijven en huishoudens in afgelegen gebieden en op het platteland, tegenover 90% in stedelijke gebieden. De kloof is nog dieper in de nieuwe lidstaten. De breedbandsnelheden zijn op het platteland vaak ook lager, wat het moeilijker maakt de grote hoeveelheden data te transporteren die voor e-business, e-overheid, e-gezondheidszorg en multimediatoepassingen noodzakelijk zijn. Op het platteland bedragen deze gemiddeld nog geen 512 kbps, terwijl deze in stedelijke gebieden blijven stijgen en nu al vaak de 1 Mbps overschrijden, zodat diensten met "rijke" inhoud mogelijk zijn.

Dankzij de EU-voorschriften inzake telecommunicatie worden regionale en lokale markten toegankelijk gemaakt voor de meest efficiënte aanbieders van breedband. Buiten de grote agglomeraties in de EU is de winst op investeringen door de geringe vraag als gevolg van de lage bevolkingsdichtheid en de grote afstand lager, waardoor commerciële aanbieders worden afgeschrikt. Publiek-private partnerschappen zijn daarom nodig om de uitrol van díe combinatie van breedbandtechnologieën te stimuleren die het best past bij de lokale behoeften en de voordelen ervan betaalbaar houdt. De Structuurfondsen en het Fonds voor plattelandsontwikkeling van de EU kunnen de lokale overheden helpen met het opzetten van lokale diensten op basis van breedbandverbindingen, waarbij het staatssteunbeleid ervoor moet zorgen dat de overheidsbijdragen die ten laste van nationale fondsen komen, de concurrentieverhoudingen niet verstoren. De Commissie heeft in het afgelopen jaar al een aantal breedbandprojecten goedgekeurd, aangezien zij in de betrokken gevallen tot de conclusie kwam dat de steun verenigbaar was met de regels voor staatssteun (VK, Spanje, Oostenrijk en Ierland) of dat het niet om staatssteun ging (twee beslissingen m.b.t. Frankrijk).

Om de uitrol van geavanceerde breedbandaansluitingen in Europa te versnellen, presenteert de Commissie vandaag twee belangrijke actielijnen:

  • versterking van de nationale breedbandstrategieën, waarvoor duidelijke doelstellingen moeten worden geformuleerd en die op regionale behoeften moeten inspelen, waaronder een strategische benadering voor het gebruik van EU- en nationale steun voor minder ontwikkelde gebieden en het platteland;
  • een betere uitwisseling van beste praktijken, in het bijzonder door het opzetten van een website die als centraal toegangpunt fungeert waarop lokale overheden en de industrie informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Voorts zal de Commissie begin 2007 een grote conferentie inzake "Breedband voor iedereen" organiseren om de voordelen van breedbanddiensten onder de aandacht van de plattelandsgemeenschappen te brengen.

Zie ook MEMO/06/132
http://ec.europa.eu/information_society/industry/comms/broadband/index_en.htm


Side Bar