Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Briuselis, 2006 m. kovo 2 d.

Komisija siūlo konkrečias priemones, kad ES parama būtų teikiama geriau ir greičiau

Šiandien priimtuose trijuose komunikatuose Komisija siūlo konkrečias priemones, skirtas pagerinti ES paramos vystymuisi ir išorės pagalbos veiksmingumą. Šiuose siūlymuose atsižvelgiama į ES įsipareigojimus 2005 m. iš esmės padidinti paramą, pagerinti jos poveikį ir teikti ją greičiau, siekiant iki 2015 m. įvykdyti Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Komisija siūlo veiksmų planą, kuriame numatytas bendras su valstybėmis narėmis pagalbos planavimas, ir mano, kad Sąjunga sugebės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

„Šiais siūlymais galime tesėti savo pažadus: daugiau nuveikti vystymosi labui, ir daryti tai geriau bei greičiau. Nors vystymosi politika priklauso ir toliau priklausys bendrai Bendrijos ir valstybių narių kompetencijai, tai netrukdo mums suvienyti jėgas, suderinti taikomą tvarką ir pasiskirstyti užduotis. ES yra didžiausia paramos teikėja pasaulyje, bet išleidus kiekvieną eurą skurdo bus mažiau, jeigu šią svarbią užduotį vykdysime sumaniai ir koordinuotai, kaip pasižadėjome daryti praėjusiais metais keliuose tarptautiniuose forumuose“, – kalbėjo Komisijos narys L. Michelis.

Už išorės santykius ir kaimynystės politiką atsakinga Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner sakė: „Išorės pagalbos veiksmingumas yra Komisijos darbotvarkės prioritetas. Šiandien Komisija kloja pamatus, siekdama geresnio koordinavimo, didesnės sanglaudos ir veiksmingesnio Europos teikiamos paramos poveikio. Greita ir gerai organizuota pagalba turi tapti taisykle. To sieksiu ateinančiais metais!“

Trimis šiandien priimtais komunikatais siekiama pagerinti ES paramos vystymuisi veiksmingumą, darnumą ir poveikį. Komisija siūlo veiksmų planą, įskaitant 9 veiksmus tam tikram terminui, kurį turės įgyvendinti Komisija ir valstybės narės kartu. Kai kurių veiksmų galima imtis tuojau pat, pavyzdžiui, pradėti tiksliau planuoti ES pagalbą rengiant regioninius pagalbos teikėjų atlasus, remti vietos koordinavimo procesus ir tobulinti bendrą pagalbos planavimo sistemą. Kita veikla, pavyzdžiui, pasiūlytas ES fondų bendro finansavimo mechanizmas, gali būti įgyvendinta per ateinančius ketverius metus.

  • Komunikate „Teikti daugiau, greičiau ir geriau“ siūlomas konkretus veiksmų planas. Kiekvienam veiksmui įgyvendinti yra numatytas tvarkaraštis 2006–2007 m.
  • Komunikate „Bendras daugiametis planavimas“ pateikiamas vienas pirmųjų konkrečių veiksmų plano rezultatų. Komunikate siūloma bendra ES paramos vystymuisi planavimo sistema, kad būtų galima gerinti paramos veiksmingumą.
  • Komunikate „Vystymosi finansavimas ir paramos veiksmingumas“ aptariami ES pasiekti rezultatai vykdant įsipareigojimus, t. y. atsižvelgiant į paramos apimtį ir jos teikimo veiksmingumą. Dėl 2003–2004 m. laikotarpio komunikate teigiama, kad ES bendrai yra pajėgi įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Vis dėlto kai kurių valstybių narių atskiri rezultatai dar netenkina. Naujųjų valstybių narių gebėjimas laikytis įsipareigojimų vertinamas labai teigiamai.

Be šių trijų komunikatų Komisija patikslino ir atnaujino „2006 m. ES pagalbos teikėjų atlasą“, kuriame ES pagalba planuojama pasauliniu mastu. Papildomos dalys, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečiam regionui, suteiks galimybę atlikti išsamesnę ES pagalbos teikėjų koordinavimo regionuose analizę ir palengvins užduočių pasiskirstymą ES („kas ką daro, su kuo ir kur“). Jau parengta pirmoji dalis, susijusi su Vakarų Afrika.

Pagrindinė informacija

Atsižvelgdama į nedidelę pažangą įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus (visų pirma Afrikoje į pietus nuo Sacharos), 2005 m. birželio mėn. ES ėmėsi politinės iniciatyvos vystymosi politikos srityje. Sąjunga priėmė ambicingą iniciatyvą – skirti daugiau paramos besivystančioms šalims (0,56 % BNP arba apie 20 mlrd. EUR per metus iki 2010 m.), didinti paramos veiksmingumą (valstybėms narėms koordinuojant ir derinant savo veiksmus) ir pagrindinį dėmesį skirti Afrikai nurodant, kad Afrikos žemynas turėtų gauti ne mažiau kaip 50 % didesnę paramą.

Be to, 2005 m. gruodžio mėn. Europos Sąjunga susitarė dėl patikslintos Vystymosi politikos deklaracijos („Europos susitarimas“). Pirmą kartą ES istorijoje joje pateikiami bendri visos ES vystymosi politikos strateginiai tikslai.

Šiandien priimtais komunikatais ketinama įgyvendinti ES ir EBPO 2005 m. įsipareigojimus ir dėsningai laikytis „Europos susitarimo“ nuostatų.
Daugiau informacijos adresu:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar