Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Brüssel, 2. märts 2006

Komisjon soovitab konkreetseid meetmeid ELi abi tõhustamiseks ja kiirendamiseks

Täna kiitis komisjon heaks kolm teatist, milles ta soovitab konkreetseid meetmeid ELi arenguabi ja välisabi tõhustamiseks. Need ettepanekud moodustavad järje ELi 2005. aastal võetud kohustustele suurendada oluliselt abimäärasid ning abi tulemuslikkust ja selle osutamise kiirust, et täita aastatuhande arengueesmärkidega 2015. aastaks seatud ülesanded. Komisjon koostas tegevusplaani, milles nähakse ette abi kavandamine üheskoos liikmesriikidega ja kinnitatakse, et Euroopa Liit hoolitseb oma finantskohustuste täitmise eest.

„Nendele soovitustele toetudes saame täita oma lubadused: teha arengu heaks senisest rohkem, paremini ja kiiremini. Kuigi arenguküsimused kuuluvad nüüd ja ka edaspidi ühenduse ja liikmesriikide jagatud pädevusse, ei takista see meil jõudude ühendamist, menetluste lähendamist ja ülesannete jagamist. EL on maailma suurim abiandja, ent kui me jagame selle tohutu töö omavahel leidlikult ja kooskõlastatult, nagu me kõik möödunud aastal mitmel rahvusvahelisel foorumil tõotasime, siis aitame iga kulutatud euroga veelgi enam kaasa võitlusele vaesuse vastu,“ ütles volinik Michel.

Välissuhete ja naabruspoliitika volinik Benita Ferrero-Waldner sõnas: „Välisabi tõhusus on komisjoni töökavas äärmiselt tähtsal kohal. Praegu sillutab komisjon kogu maalilmas teed Euroopa abi suuremale kooskõlastatusele, sidususele ja tulemuslikkusele. Abi kiirus ja sihipärasus peab kujunema reegliks. See on minu eesmärk lähematel aastatel!“

Kolme täna heakskiidetud teatise eesmärk on suurendada ELi arenguabi tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust. Komisjon on koostanud tegevuskava 9 ajaliselt piiritletud tegevussuunaga, mida komisjon ja liikmesriigid hakkavad ühiselt ellu viima. Mõnede tegevussuundadega, nagu ELi abi täpse kavandamisega doonorriikide piirkondlike atlaste abil, kohaliku kooskõlastamise toetamisega ning abi kavandamise ühise raamistiku väljatöötamisega, võib algust teha kohe. Teisi suundi, näiteks kavandatud kaasrahastamist ELi fondidest, saab ellu viia järgmise nelja aasta jooksul.

  • Teatises abi suurendamise, kiirendamise ja tõhustamise kohta esitatakse konkreetne tegevusplaan. Iga tegevussuuna jaoks on koostatud ajakava aastaiks 2006–2007.
  • Teatis, mis käsitleb mitmeaastaste programmide ühist koostamist, kajastab üht esimest ülesannet tegevuskava elluviimisel. Selles soovitatakse luua ELi arenguabi kavandamise ühine raamistik, et tõsta selle abi tõhusust.
  • Teatises arengu rahastamine ja abi tulemuslikkuse kohta kirjeldatakse ELi tulemusi oma kohustuste täitmisel nii abi mahu kui ka selle tõhususe seisukohast. Ajavahemiku 2003–2004 kohta öeldakse teatises, et EL tervikuna sai oma finantskohustuste täitmisega hakkama. Mõnede liikmesriikide suutlikkus ei olnud siiski piisav. Uute liikmesriikide võimele kohustusi täita on antud väga positiivne hinnang.

Lisaks kolmele nimetatud teatisele vaatas komisjon üle ja ajakohastas „ELi doonorriikide atlase“, mis annab ülevaate ELi abist kogu maailmas. Selle lisaköited, millest igaüks keskendub mingile konkreetsele piirkonnale, hõlbustavad ELi doonorriikide koostöö senisest täpsemat analüüsimist ja tööülesannete jaotamist ELi piires (kes, mida, kus ja koos kellega teeb). Esimene, Lääne-Aafrikat käsitlev köide on juba kättesaadav.

Taustandmed

Arvestades senist üsna aeglast edasiminekut aastatuhande arengueesmärkide suunas, eriti Saharast lõuna poole jäävatel Aafrika aladel, asus EL 2005. aasta juunis arengupoliitikat aktiivselt juhtima. Liit leppis kokku julges algatuses, millega arengumaadele antakse abi senisest suuremas mahus (2010. aastaks 0,56% SKT-st, see on umbes 20 miljardit eurot lisaks), liikmesriikide vahelise kooskõlastamise ja lähendamise abil senisest tõhusamalt ning keskendudes Aafrika riikidele, mis tähendab, et Aafrika mandrile suunatakse vähemalt 50% abi lisasummadest.

2005. aasta detsembris kiitis Euroopa Liit heaks ka arengupoliitikat käsitleva läbivaadatud avalduse, nn „Euroopa konsensuse“. Selles sõnastatakse esimest korda ELi ajaloos arengupoliitika ühised strateegilised eesmärgid, mida järgib kogu EL.

Täna heaks kiidetud teatistes seatakse eesmärgiks täita ELi ja OECD 2005. aasta kohustused ja need teatised tulenevad loogiliselt "Euroopa konsensusest".
Lisateave aadressil

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar