Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2006

Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή καλύτερης και ταχύτερης βοήθειας από την ΕΕ

Σε τρεις ανακοινώσεις που εγκρίθηκαν σήμερα, η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής και εξωτερικής βοήθειας την οποία παρέχει η ΕΕ. Οι εν λόγω προτάσεις αποτελούν συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ το 2005 για σημαντική αύξηση της βοήθειας και βελτίωση του αντίκτυπού της καθώς και της ταχύτητας παροχής της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που έχουν τεθεί για το 2015. Η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τον από κοινού προγραμματισμό της βοήθειας με τα κράτη μέλη και θεωρεί ότι η Ένωση βρίσκεται σε καλό δρόμο για την τήρηση των χρηματοδοτικών δεσμεύσεών της.

«Με τις προτάσεις αυτές, μπορούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας: να πράξουμε περισσότερα για την ανάπτυξη, και τούτο καλύτερα και ταχύτερα. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη είναι και θα παραμείνει αρμοδιότητα που κατανέμεται μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας, να εναρμονίσουμε τις διαδικασίες μας και να καταμερίσουμε τις εργασίες. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας του κόσμου, αλλά κάθε ευρώ που δαπανάται θα συμβάλλει περισσότερο στην καταπολέμηση της φτώχειας εάν καταμεριστεί μεταξύ μας το τεράστιο αυτό έργο με έξυπνο και συντονισμένο τρόπο, όπως το υποσχεθήκαμε όλοι πέρυσι σε διάφορα διεθνή φόρουμ», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Michel.

Η Benita Ferrero-Waldner, αρμόδια Επίτροπος για τις εξωτερικές σχέσεις και την πολιτική γειτονίας τόνισε: «Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής βοήθειας αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα της Επιτροπής. Σήμερα, η Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για τη βελτίωση του συντονισμού, της συνοχής και του αντίκτυπου της ευρωπαϊκής βοήθειας ανά τον κόσμο. Η ταχεία και αποδοτικά οργανωμένη βοήθεια πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μου για τα προσεχή έτη!»

Στόχος των τριών ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν σήμερα είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της συνεκτικότητας και του αντίκτυπου της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει 9 δράσεις, οι οποίες συνοδεύονται από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και θα υλοποιηθούν από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ορισμένες δράσεις, όπως η ακριβής χαρτογράφηση της βοήθειας της ΕΕ με τη βοήθεια περιφερειακών ατλάντων των χορηγών βοήθειας, η στήριξη τοπικών διαδικασιών συντονισμού και η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για τον προγραμματισμό της βοήθειας, μπορούν να δρομολογηθούν αμέσως. Άλλες δράσεις, όπως ο προτεινόμενος μηχανισμός συγχρηματοδότησης των κοινοτικών πόρων, μπορεί να υλοποιηθούν εντός των 4 προσεχών ετών.

  • Η ανακοίνωση «Παροχή περισσότερης, ταχύτερης και καλύτερης βοήθειας» παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Για κάθε δράση, καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα εργασιών για το 2006-2007.
  • Η ανακοίνωση «Κοινός πολυετής προγραμματισμός» αντιπροσωπεύει ένα από τα πρώτα συγκεκριμένα παραδοτέα του σχεδίου δράσης. Προτείνει ένα κοινό κοινοτικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό της αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της.
  • Η ανακοίνωση «Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας» παρακολουθεί τις επιδόσεις της ΕΕ σε σύγκριση με τις δεσμεύσεις της, όσον αφορά τόσο τον όγκο της βοήθειας όσο και την αποτελεσματικότητα της χορήγησής της. Για την περίοδο 2003-2004, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ΕΕ βρίσκεται συλλογικά σε καλό δρόμο για την τήρηση των χρηματοδοτικών δεσμεύσεών της. Εντούτοις, οι επιμέρους επιδόσεις ορισμένων κρατών μελών παραμένουν ανεπαρκείς. Η ικανότητα των νέων κρατών μελών να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους αξιολογείται πολύ θετικά.

Προς στήριξη των τριών ανακοινώσεων, η Επιτροπή αναθεώρησε και ενημέρωσε τον «Άτλαντα των χορηγών βοήθειας της ΕΕ 2006», που χαρτογραφεί τη βοήθεια της ΕΕ ανά τον κόσμο. Πρόσθετοι τόμοι με εστίαση σε μια ιδιαίτερη περιοχή θα διευκολύνουν την ειδικότερη ανάλυση της συνεργασίας των χορηγών βοήθειας της ΕΕ σε περιφερειακό πλαίσιο καθώς και τον καταμερισμό της εργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ («ποιος κάνει τι, που και με ποιον»). Ένας πρώτος τόμος για τη Δυτική Αφρική είναι ήδη διαθέσιμος.

Πλαίσιο

Λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης προόδου προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ιδίως στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, η ΕΕ ανέλαβε πολιτική πρωτοβουλία στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής τον Ιούνιο 2005. Η Ένωση ενέκρινε μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για αύξηση της βοήθειας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο (0,56% του ΑΕΕ έως το 2010, ήτοι αύξηση κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος έως το 2010), για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειάς της μέσω του συντονισμού και της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών και για τοποθέτηση της Αφρικής στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων, δηλώνοντας ότι το 50% τουλάχιστον της αύξησης της βοήθειας θα πρέπει να χορηγηθεί στην αφρικανική ήπειρο.

Το Δεκέμβριο 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης μια αναθεωρημένη δήλωση αναπτυξιακής πολιτικής, την «ευρωπαϊκή συναίνεση», η οποία διατυπώνει, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, κοινούς στρατηγικούς στόχους στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής για ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ανακοινώσεις που εγκρίθηκαν σήμερα αποβλέπουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβαν η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ το 2005 και αποτελούν λογική συνέχεια της «ευρωπαϊκής συναίνεσης».
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar