Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Bruxelles, den 2. marts 2006

Kommissionen foreslår konkrete foranstaltninger, der kan forbedre og fremskynde leveringen af EU-bistand

I tre meddelelser, der blev godkendt i dag, foreslår Kommissionen konkrete foranstaltninger, der kan gøre EU’s udviklingsbistand og eksterne bistand mere effektiv. Disse forslag er en opfølgning af EU’s tilsagn i 2005 om at ville øge bistanden væsentligt og forbedre dens indvirkning og få den hurtigere frem, således at millennium-udviklingsmålene kan nås inden 2015. Kommissionen foreslår en handlingsplan, ifølge hvilken bistanden skal programmeres sammen med medlemsstaterne, og Kommissionen er af den opfattelse, at EU er godt i gang med at opfylde sine finansielle forpligtelser.

”Med disse forslag kan vi opfylde de løfter, vi har givet om at gøre mere for udviklingen og gøre det bedre og hurtigere. Selv om Fællesskabet og medlemsstaterne deler og fortsat vil dele ansvaret for udvikling mellem sig, forhindrer det os ikke i at samle vore kræfter, harmonisere vore procedurer og dele arbejdet. EU er verdens største bistandsdonor, men hver eneste euro, vi bruger, vil kunne bidrage mere til fattigdomsbekæmpelse, hvis vi deles om dette enorme arbejde på en fornuftig måde og koordinerer det, sådan som vi lovede det sidste år i forskellige internationale fora”, sagde kommissæren, Louis Michel.

Kommissæren for eksterne forbindelser og naboskabspolitik Benita Ferrero-Waldner, sagde: ”En effektiv ekstern bistand står højt på Kommissionens dagsorden. Kommissionen forsøger nu at opnå en bedre koordinering, en større sammenhæng og en større indvirkning af den europæiske bistand overalt på kloden. Reglen må være, at bistanden bliver leveret hurtigt og uden problemer. Det er, hvad jeg ønsker for de kommende år!”

Sigtet i de tre meddelelser, der blev godkendt i dag, er at gøre EU’s udviklingsbistand mere effektiv, mere sammenhængende og mere virkningsfuld. Kommissionen foreslår en handlingsplan med 9 tidsbegrænsede tiltag, som skal gennemføres i fællesskab af Kommissionen og medlemsstaterne. Nogle af tiltagene, som for eksempel en præcis kortlægning af EU-bistanden med regionale donoratlasser, støtte til lokale koordinationsprocesser og udvikling af en fælles ramme til programmering af bistanden, kan sættes i gang med det samme. Andre, som den foreslåede samfinansieringsmekanisme for EU-midler, vil kunne gennemføres i løbet af de næste 4 år.

  • Meddelelsen om mere, hurtigere og bedre bistand er en konkret handlingsplan. For hvert tiltag er der en operationel arbejdsplan for 2006-2007.
  • Meddelelsen om fælles flerårig programplanlægning er et af de første konkrete resultater af handlingsplanen. Der foreslås en fælles EU-ramme for programmeringen af udviklingsbistanden, som kan forbedre dens effektivitet.
  • I meddelelsen om udviklingsfinansiering og udviklingsbistandens effektivitet ses der på, om EU har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til bistandens størrelse og dens effektivitet. For perioden 2003-2004 er det ifølge meddelelsen næsten lykkedes for EU som helhed at opfylde sine finansielle forpligtelser. Men for nogle af medlemsstaterne er de individuelle resultater stadig utilstrækkelige. De nye medlemsstaters evne til at opfylde deres forpligtelser bliver bedømt meget positivt.

Til støtte for de tre meddelelser har Kommissionen revideret og opdateret EU’s donoratlas for 2006, der er en kortlægning af EU-bistanden globalt set. Med supplerende bind, hvor der fokuseres på en særlig region, vil det blive lettere at foretage specifikke analyser af EU-donorsamarbejdet i en regional kontekst, og det vil lette arbejdsdelingen inden for EU (”hvem gør hvad og sammen med hvem”). Der foreligger allerede et bind om Vestafrika.

Baggrund

I lyset af de beskedne fremskridt, der er gjort med hensyn til at gennemføre millennium-udviklingsmålene, især i Afrika syd for Sahara, overtog EU i juni 2005 den politiske ledelse af udviklingspolitikken. EU nåede til enighed om et ambitiøst initiativ om at give mere bistand til udviklingslandene (0,56 % af BNI inden 2010 eller rundt regnet 20 mia. EUR mere om året), at øge bistandseffektiviteten ved at koordinere og harmonisere bistanden medlemsstaterne imellem og at fokusere på Afrika, således at det afrikanske kontinent skal have mindst 50 % af den ekstra bistand.

I december 2005 nåede Den Europæiske Union også til enighed om en revideret udviklingspolitisk erklæring, den såkaldte ”europæiske konsensus”. For første gang i EU’s historie er der tale om fælles strategiske mål for udviklingspolitikken for hele EU.

De meddelelser, der blev godkendt i dag, er en logisk følge af den ”europæiske konsensus”, og de vil indfri EU’s og OECD’s tilsagn fra 2005.
Yderligere oplysninger findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar