Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

V Bruselu dne 2. března 2006

Komise navrhuje konkrétní opatření pro lepší a rychlejší poskytování pomoci Evropské unie

Ve třech sděleních, která byla dnes schválena, navrhuje Komise konkrétní opatření pro zvýšení účinnosti rozvojové a vnější pomoci EU. Tyto návrhy vycházejí ze závazků EU z roku 2005 výrazně zvýšit objem pomoci, zlepšit její účinnost a zrychlit její poskytování, aby bylo do roku 2015 možné dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí. Komise navrhuje akční plán, který mimo jiné zahrnuje společné plánování pomoci s členskými státy a který má zajistit, aby Unie dostála svým finančním závazkům.

„Tyto návrhy nám pomohou splnit naše sliby, že pro rozvoj budeme dělat více, lépe a rychleji. Problematika rozvoje sice je a také zůstane ve sdílené působnosti Společenství a členských států, avšak to nám nebrání v tom, abychom spojili své síly, sladili postupy a abychom tento úkol řešili všichni dohromady. EU je největším dárcem pomoci na světě, avšak každé vynaložené euro přispěje k boji s chudobou účinněji, pokud k tomuto obtížnému úkolu budeme společně přistupovat chytře a koordinovaně – jak jsme to v minulém roce všichni slíbili na několika mezinárodních fórech,“ uvedl komisař Louis Michel.

Komisařka pro vnější vztahy a politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová prohlásila: „Účinnost vnější pomoci má v pracovním programu Komise prioritní postavení. Komise dnes připravuje půdu pro lepší koordinaci, provázanost a účinnost evropské pomoci na celém světě. Rychlá a efektivní pomoc by se měla stát pravidlem. To je mým cílem pro nadcházející roky.“

Všechna tři sdělení, která dnes byla schválena, si kladou za cíl zvýšit efektivitu, provázanost a účinnost rozvojové pomoci EU. Komise navrhuje akční plán s 9 časově omezenými opatřeními, která by měla Komise provést společně s členskými státy. Některá opatření, jako například přesné zmapování pomoci EU prostřednictvím regionálních dárcovských atlasů, podpora koordinačních postupů na místní úrovni a vytvoření společného rámce pro plánování pomoci, mohou být zahájena okamžitě. Jiná opatření, mezi něž patří navrhovaný mechanismus spolufinancování u fondů EU, by mohla být uskutečněna v průběhu příštích 4 let.

  • Sdělení „Delivering more, faster and better “ (Poskytovat více pomoci rychleji a lépe) obsahuje konkrétní akční plán. U každého opatření je uveden operativní pracovní plán na období 2006–2007.
  • Sdělení „Joint multi annual programming“ (Společné víceleté plánování) představuje jeden z prvních konkrétních výsledků akčního plánu. Sdělení obsahuje návrh společného rámce EU pro plánování rozvojové pomoci, který má přispět k větší účinnosti pomoci.
  • Sdělení „Financing for Development and Aid Effectiveness“ (Financování rozvoje a účinnost pomoci) srovnává dosažené výsledky se závazky EU, pokud jde o objem pomoci a účinnost při jejím poskytování. Ve sdělení se uvádí, že za období 2003–2004 je EU celkově na dobré cestě dostát svým finančním závazkům. Individuální výsledky některých členských států jsou však stále nedostatečné. Schopnost nových členských států splnit své závazky je hodnocena velmi pozitivně.

Aby Komise podpořila uvedená tři sdělení, přepracovala a aktualizovala „Dárcovský atlas EU 2006“, který mapuje pomoc poskytovanou ze strany EU na celém světě. Další svazky věnované konkrétnímu regionu umožní podrobnější analýzu spolupráce dárců EU v regionálním kontextu a usnadní rozdělení činností v rámci EU (rozdělení konkrétních úkolů mezi konkrétní subjekty, s vymezením místa a s uvedením spolupracujících subjektů). První svazek týkající se západní Afriky je již k dispozici.

Souvislosti

V souvislosti s nedostatečným pokrokem při plnění rozvojových cílů tisíciletí, zejména v subsaharské Africe, se EU v červnu 2005 ujala v oblasti rozvojové politiky politického vedení. Unie schválila ambiciózní iniciativu, v jejímž rámci by mělo být rozvojovým zemím poskytováno více pomoci (0,56 % HND do roku 2010 nebo do roku 2010 dalších přibližně 20 miliard EUR ročně), pomoc by měla být účinnější díky koordinovanému a jednotnému přístupu členských států a více pozornosti by mělo být věnováno Africe (nejméně 50 % z navýšené pomoci).

V prosinci 2005 schválila Evropská unie také revidované prohlášení o rozvojové politice, takzvaný evropský konsenzus. Tento dokument poprvé v historii EU uvádí společné strategické cíle pro rozvojovou politiku, které platí pro celou Evropskou unii.

Sdělení, která byla dnes schválena, mají vést ke splnění závazků EU a OECD z roku 2005 a logicky vycházejí z uvedeného evropského konsenzu.
Další informace naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar