Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Bryssel den 22 februari 2006

Trafiksäkerhet: Det krävs ytterligare ansträngningar

I dag har kommissionen gjort en sammanfattande bedömning av arbetet för trafiksäkerhet sedan 2001. Avsevärda framsteg har gjorts, särskilt i vissa medlemsstater. Under 2005 dödades 8 000 personer färre i trafiken på EU:s vägar än under 2001. Men framstegen är inte tillräckliga, och det blir nödvändigt att intensifiera det nationella och europeiska arbetet för att uppnå målet att halvera antalet dödsoffer i trafiken fram till 2010.

De framsteg som har gjorts bör stimulera alla berörda parter att göra ännu mer”, förklarade Jacques Barrot, vice ordförande i kommissionen och ansvarig för transportpolitiken.
Sedan 2001, och inom ramen för det europeiska åtgärdsprogram för trafiksäkerhet som antogs 2003 har Europeiska unionen bidragit till att placera trafiksäkerheten högt upp på medlemsstaternas politiska dagordning. Flera medlemsstater som inte hade någon nationell plan tidigare har nu skapat en sådan, och det gemensamma målet är ofta att halvera antalet dödsoffer i trafiken.

De viktigaste uppgifterna från utvärderingen efter halva tiden är följande:

I de länder som nu bildar Europeiska unionen dödades 50 000 människor på vägarna 2001, och det gemensamma mål som föreslogs 2001 och sedan aktualiserades vid utvidgningen 2004 är att den siffran inte ska överstiga 25 000 år 2010. Under 2005 dödades omkring 41 600 personer – det är en otillräcklig minskning med 17,5 % på fyra år. Om antalet dödade fortsätter att minska i samma hastighet kommer vi att ha 32 500 dödsoffer på vägarna 2010, inte högst 25 000.

Det finns fortfarande avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna; avståndet mellan de mest framgångsrika länderna och de som har misslyckats mest är 1 till 3 (i antalet döda per miljoner invånare) och 1 till 5 (i antalet dödade per miljoner personbilar).

  • De medlemsstater som sköter sig bäst i förhållande till genomsnittet i EU när det gäller det årliga antalet dödsoffer per miljoner invånare och per miljoner personbilar är Malta, Förenade kungariket, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Finland. Bland de länder som har problem när man gör beräkningen med utgångspunkt från dessa två indikatorer finns Polen, Portugal, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Cypern och Tjeckien.
  • När det gäller utvecklingen av antalet trafikdödade mellan 2001 och 2004 har nio medlemsstater (Tyskland, Estland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal och Sverige) en minskning på mer än 14 %, som är genomsnittet i EU-25. Åtta andra (Belgien, Danmark, Grekland, Spanien, Irland, Österrike, Finland och Förenade kungariket) har haft begränsade framgångar (minskningar med minst 5 %, men lägre än eller lika stora som genomsnittet). Åtta andra (Tjeckien, Lettland, Ungern, Polen, Slovenien, Slovakien, Cypern och Litauen) har bara haft begränsade framgångar eller till och med fått en ökning. Dessa andelar bör emellertid bedömas med försiktighet, i synnerhet när det gäller de små medlemsstaterna, där ett begränsat antal allvarliga olyckor kan ge stort utslag i det nationella resultatet.

När det gäller resultatet av de europeiska insatserna så är de avsevärda och omfattar olika aspekter av trafiksäkerheten, exempelvis den nyligen antagna regleringen av yrkeschaufförernas arbetstider och viloperioder (IP/06/110), åtgärder för fordonssäkerhet, utbildnings- och informationsinsatser. Det är angeläget att komma vidare med förslaget till körkort för att bekämpa körkortsbedrägerierna, och att förbättra motorcyklisternas kompetens, och därmed också deras säkerhet. I absoluta tal ökade antalet motorcyklister som dödades i trafiken mellan 2002 och 2003, samtidigt som det sammanlagda antalet dödsoffer på vägarna minskade. Förslaget till körkort (IP/03/1435) innebär en stegvis utveckling av körkorten till de allra tyngsta motorcykelmodellerna och ett allmänt körkortstvång för mopeder. Vice ordförande Jacques Barrot deklarerade: ”Jag hoppas att rådet snabbt ska få igång överläggningarna om körkorten. Det krävs intensiva ansträngningar för att förbättra skyddet för motorcyklister.”

Kommissionen har för avsikt att presentera nya initiativ när vitboken om transporterna har antagits, vilket förväntas ske i slutet av april 2006. Vid ett informellt möte mellan transportministrarna som hålls i Bregenz (Österrike) den 2 och 3 mars kommer man att diskutera trafiksäkerheten. .
Dagens meddelande från kommissionen åtföljs av flera bilagor som bland annat innehåller statistiska uppgifter och särskilda uppgifter om enskilda länder:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar