Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brusel 22 februára 2006

Bezpečnosť cestnej premávky: treba vyvinúť viac úsilia

Európska komisia dnes zhodnotila úsilie v oblasti boja proti nedostatočnej bezpečnosti cestnej premávky od roku 2001. Významný pokrok dosiahli najmä niektoré členské štáty. V porovnaní s rokom 2001 sa v roku 2005 znížil počet obetí cestnej premávky o 8 000. Tento pokrok však nie je dostačujúci a bude potrebné vyvinúť viac úsilia tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, ktorého cieľom je znížiť počet obetí cestnej premávky do roku 2010 o polovicu.

„Dosiahnutý pokrok musí podnietiť všetkých zainteresovaných k ešte väčšiemu úsiliu“ vyhlásil  Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu.

Od roku 2001 prispela Európska únia prostredníctvom Európskeho akčného programu pre bezpečnosť cestnej premávky prijatého v roku 2003 k tomu, aby sa bezpečnosť na cestách stala jednou z hlavných politických snáh členských štátov. Mnohé z členských štátov, ktoré tak dovtedy neurobili, prijali národné plány na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ktorých spoločným cieľom sa v mnohých prípadoch stalo zníženie počtu obetí cestnej premávky o polovicu.

Hlavné údaje strednodobého hodnotenia:

  • V štátoch, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie, bolo v roku 2001 zaznamenaných 50 000 obetí cestnej premávky. Spoločným cieľom, ktorý bol navrhnutý v roku 2001 a aktualizovaný po rozšírení v roku 2004 je neprekročiť počet 25 000 obetí v roku 2010. V roku 2005 bolo zaznamenaných 41 600 obetí cestnej premávky, čo predstavuje slabé zníženie o 17,5 % v priebehu 4 rokov. Podľa súčasného vývoja by mala Únia počítať s maximálnym počtom 32 500 obetí v roku 2010 a nie 25 000.
  • Medzi štátmi pretrvávajú významné kontrasty: rozdiel medzi štátmi s lepšími a horšími výsledkami predstavuje rozpätie od 1 do 3 (čo sa týka počtu obetí na milión obyvateľov) a od 1 do 5 (čo sa týka počtu obetí na milión osobných automobilov).
  • Čo sa týka počtu obetí za rok na milión obyvateľov a na milión osobných automobilov, štáty, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v porovnaní s európskym priemerom sú Malta, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Švédsko, Nemecko a Fínsko. Medzi štáty, ktoré čelia najväčším problémom v prípade uvedených dvoch indikátorov, patrí Poľsko, Portugalsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Cyprus a Česká republika.
  • Pokiaľ ide o vývoj počtu obetí cestnej premávky v období od roku 2001 do roku 2004, rýchlejšie zníženie ako 14 %, priemer EÚ-25, zaznamenalo deväť členských štátov (Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko a Švédsko). Osem ďalších členských štátov (Belgicko, Dánsko, Grécko, Španielsko, Írsko, Rakúsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo) zaznamenalo slabý pokrok (zníženie aspoň o 5 %, ktoré je však nižšie alebo rovnaké ako priemer). Osem ďalších (Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, Cyprus a Litva) zaznamenalo len slabý pokrok, či dokonca opačný vývoj. Tieto čísla však treba hodnotiť opatrne, najmä pokiaľ ide o veľmi malé členské štáty, kde má aj malý počet vážnych dopravných nehôd výrazný vplyv na národný výsledok.

Významný pokrok sa dosiahol na európskej úrovni, a to v rôznych aspektoch bezpečnosti cestnej premávky, akými sú nedávne prijatie právneho predpisu o čase jazdy a odpočinku profesionálnych vodičov (IP/06/110), opatrenia týkajúce sa bezpečnosti dopravných prostriedkov, výchovno-vzdelávacie a informačné kampane. Naliehavou záležitosťou je urýchliť návrh týkajúci sa vodičského preukazu, ktorého cieľom je bojovať proti falšovaniu vodičských preukazov a zlepšiť schopnosti a tým aj bezpečnosť motocyklistov. V absolútnych hodnotách sa v rokoch 2000 až 2003 počet úmrtí motocyklistov zvýšil, zatiaľ čo celkový počet obetí cestnej premávky sa znížil. V návrhu týkajúcom sa vodičského preukazu (IP/03/1435) sa stanovuje postupný prístup k jednotlivým kategóriám oprávnenia viesť vozidlo pre vodičov najsilnejších motoriek a zavádza sa povinnosť vlastniť vodičský preukaz pre vodičov mopedov. Podpredseda Jacques Barrot na túto tému vyhlásil: „Dúfam, že Rada sa bude čo najskôr zaoberať otázkou vodičského preukazu. Aby sme lepšie chránili motocyklistov, treba zvýšiť naše úsilie“.

Komisia má v úmysle začať nové iniciatívy po prijatí revízie Bielej knihy o dopravnej politike, ktoré sa plánuje na koniec apríla 2006. Neformálna rada ministrov dopravy bude diskutovať o bezpečnosti cestnej premávky v Bregenzi (Rakúsku) 2. a 3. marca.
K dnešnému oznámeniu Komisie sú pripojené viaceré prílohy obsahujúce okrem iného aj štatistické údaje a spisy týkajúce sa jednotlivých krajín:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Akčný program Európskej únie pre bezpečnosť cestnej premávky:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website