Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brusel 22 februára 2006

Bezpečnosť cestnej premávky: treba vyvinúť viac úsilia

Európska komisia dnes zhodnotila úsilie v oblasti boja proti nedostatočnej bezpečnosti cestnej premávky od roku 2001. Významný pokrok dosiahli najmä niektoré členské štáty. V porovnaní s rokom 2001 sa v roku 2005 znížil počet obetí cestnej premávky o 8 000. Tento pokrok však nie je dostačujúci a bude potrebné vyvinúť viac úsilia tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, ktorého cieľom je znížiť počet obetí cestnej premávky do roku 2010 o polovicu.

„Dosiahnutý pokrok musí podnietiť všetkých zainteresovaných k ešte väčšiemu úsiliu“ vyhlásil  Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu.

Od roku 2001 prispela Európska únia prostredníctvom Európskeho akčného programu pre bezpečnosť cestnej premávky prijatého v roku 2003 k tomu, aby sa bezpečnosť na cestách stala jednou z hlavných politických snáh členských štátov. Mnohé z členských štátov, ktoré tak dovtedy neurobili, prijali národné plány na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ktorých spoločným cieľom sa v mnohých prípadoch stalo zníženie počtu obetí cestnej premávky o polovicu.

Hlavné údaje strednodobého hodnotenia:

  • V štátoch, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie, bolo v roku 2001 zaznamenaných 50 000 obetí cestnej premávky. Spoločným cieľom, ktorý bol navrhnutý v roku 2001 a aktualizovaný po rozšírení v roku 2004 je neprekročiť počet 25 000 obetí v roku 2010. V roku 2005 bolo zaznamenaných 41 600 obetí cestnej premávky, čo predstavuje slabé zníženie o 17,5 % v priebehu 4 rokov. Podľa súčasného vývoja by mala Únia počítať s maximálnym počtom 32 500 obetí v roku 2010 a nie 25 000.
  • Medzi štátmi pretrvávajú významné kontrasty: rozdiel medzi štátmi s lepšími a horšími výsledkami predstavuje rozpätie od 1 do 3 (čo sa týka počtu obetí na milión obyvateľov) a od 1 do 5 (čo sa týka počtu obetí na milión osobných automobilov).
  • Čo sa týka počtu obetí za rok na milión obyvateľov a na milión osobných automobilov, štáty, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v porovnaní s európskym priemerom sú Malta, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Švédsko, Nemecko a Fínsko. Medzi štáty, ktoré čelia najväčším problémom v prípade uvedených dvoch indikátorov, patrí Poľsko, Portugalsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Cyprus a Česká republika.
  • Pokiaľ ide o vývoj počtu obetí cestnej premávky v období od roku 2001 do roku 2004, rýchlejšie zníženie ako 14 %, priemer EÚ-25, zaznamenalo deväť členských štátov (Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko a Švédsko). Osem ďalších členských štátov (Belgicko, Dánsko, Grécko, Španielsko, Írsko, Rakúsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo) zaznamenalo slabý pokrok (zníženie aspoň o 5 %, ktoré je však nižšie alebo rovnaké ako priemer). Osem ďalších (Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, Cyprus a Litva) zaznamenalo len slabý pokrok, či dokonca opačný vývoj. Tieto čísla však treba hodnotiť opatrne, najmä pokiaľ ide o veľmi malé členské štáty, kde má aj malý počet vážnych dopravných nehôd výrazný vplyv na národný výsledok.

Významný pokrok sa dosiahol na európskej úrovni, a to v rôznych aspektoch bezpečnosti cestnej premávky, akými sú nedávne prijatie právneho predpisu o čase jazdy a odpočinku profesionálnych vodičov (IP/06/110), opatrenia týkajúce sa bezpečnosti dopravných prostriedkov, výchovno-vzdelávacie a informačné kampane. Naliehavou záležitosťou je urýchliť návrh týkajúci sa vodičského preukazu, ktorého cieľom je bojovať proti falšovaniu vodičských preukazov a zlepšiť schopnosti a tým aj bezpečnosť motocyklistov. V absolútnych hodnotách sa v rokoch 2000 až 2003 počet úmrtí motocyklistov zvýšil, zatiaľ čo celkový počet obetí cestnej premávky sa znížil. V návrhu týkajúcom sa vodičského preukazu (IP/03/1435) sa stanovuje postupný prístup k jednotlivým kategóriám oprávnenia viesť vozidlo pre vodičov najsilnejších motoriek a zavádza sa povinnosť vlastniť vodičský preukaz pre vodičov mopedov. Podpredseda Jacques Barrot na túto tému vyhlásil: „Dúfam, že Rada sa bude čo najskôr zaoberať otázkou vodičského preukazu. Aby sme lepšie chránili motocyklistov, treba zvýšiť naše úsilie“.

Komisia má v úmysle začať nové iniciatívy po prijatí revízie Bielej knihy o dopravnej politike, ktoré sa plánuje na koniec apríla 2006. Neformálna rada ministrov dopravy bude diskutovať o bezpečnosti cestnej premávky v Bregenzi (Rakúsku) 2. a 3. marca.
K dnešnému oznámeniu Komisie sú pripojené viaceré prílohy obsahujúce okrem iného aj štatistické údaje a spisy týkajúce sa jednotlivých krajín:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Akčný program Európskej únie pre bezpečnosť cestnej premávky:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar