Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Bruksela, dnia 22 lutego 2006 r.

Bezpieczeństwo drogowe: trzeba zwiększyć wysiłki

Komisja Europejska dokonała dziś podsumowania działań prowadzonych w Europie od 2001 w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach. Dokonano znacznych postępów, szczególnie w niektórych państwach członkowskich. W 2005 r. na europejskich drogach zginęło o ponad 800 osób mniej niż w 2001 r. Ale postęp ten jest niewystarczający i trzeba będzie zwiększyć wysiłki na szczeblu krajowym i europejskim, aby osiągnąć cel zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do 2010 r.

Odnotowane postępy powinny skłonić wszystkie zainteresowane podmioty do dalszych starań”, stwierdził Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji, komisarz ds. transportu.

Od 2001 r. i dzięki przyjętemu w 2003 r. Europejskiemu programowi działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego Unia Europejska przyczynia się do uwzględniania bezpieczeństwa drogowego jako jedno z pierwszoplanowych działań politycznych państw członkowskich. Wiele spośród tych państw, które dotychczas nie miały krajowego planu na rzecz bezpieczeństwa drogowego, opracowało takie plany, ujmując w nim często wspólny cel zmniejszenia o połowę liczby ofiar na drogach.

Zasadnicze dane dotyczące połowy okresu są następujące:

- W państwach wchodzących obecnie w skład UE zanotowano 50 000 ofiar śmiertelnych na drogach w 2001 r., natomiast wspólnym celem, zaproponowanym w 2001 r. i zaktualizowanym po rozszerzeniu w 2004 r. jest nieprzekroczenie liczby 25 000 ofiar śmiertelnych w 2010 r. Jednak w 2005 r. zanotowano około 41 600 ofiar śmiertelnych, czyli spadek, lecz niewystarczający - 17,5 % w ciągu 4 lat. W aktualnym tempie Unia osiągnie poziom 32 500 ofiar śmiertelnych w 2010 r., a nie maksymalnie 25 000.

- Istnieją wciąż znaczące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami: różnica pomiędzy najlepiej i najsłabiej radzącymi sobie w tej dziedzinie mieści się w przedziale od 1 do 3 (liczba ofiar śmiertelnych na mln mieszkańców) oraz od 1 do 5 (liczba ofiar śmiertelnych na mln pojazdów prywatnych).

  • Pod względem liczby ofiar śmiertelnych na mln mieszkańców oraz liczby ofiar śmiertelnych na mln pojazdów prywatnych państwa, które wypadają najlepiej w stosunku do średniej europejskiej to: Malta, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Niemcy i Finlandia. Wśród państw, które mają największe problemy z wymienionymi wskaźnikami wymienia się Polskę, Portugalie, Grecję, Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry, Cypr i Republikę Czeską.
  • Pod względem zmiany liczby ofiar śmiertelnych między 2001 i 2004 r. dziewięć państw odnotowało szybszy spadek niż średnia dla 25 państw członkowskich wynosząca 14 % (Niemcy, Estonia, Francja, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Szwecja). Osiem państw (Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Austria, Finlandia i Wielka Brytania) odnotowało ograniczony postęp (spadek o co najmniej 5 %, lecz poniżej lub najwyżej na poziomie wspomnianej średniej). Osiem państw (Republika Czeska, Łotwa, Węgry, Polska, Słowenia, Słowacja, Cypr oraz Litwa) odnotowały słaby postęp, lub nawet regres. Wskaźniki te należy jednak traktować z rozwagą, szczególnie w odniesieniu do trzech małych państw członkowskich, gdzie ograniczona liczba poważnych wypadków wpływa znacząco na wyniki kraju.

Dokonując bilansu działań europejskich należy stwierdzić, że są one znaczące i obejmują różne aspekty bezpieczeństwa drogowego, jak np. przyjęte ostatnio prawodawstwo w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zawodowych (IP/06/110), środki w odniesieniu do bezpieczeństwa pojazdów, kampanie edukacyjne i uświadamiające. Obecnie należy pilnie rozważyć propozycję wprowadzenia prawa jazdy mającą na celu zwalczanie oszust związanych z prawem jazdy i podniesienia wymagań kwalifikacyjnych w odniesieniu do motocyklistów, a przez to ich bezpieczeństwa. Istotnie w wartościach bezwzględnych liczba śmiertelnych ofiar wśród motocyklistów wzrosła między 2000 i 2003 r., podczas gdy ogólna liczba ofiar śmiertelnych na drogach zmniejszyła się. Propozycja dotycząca prawa jazdy (IP/03/1435) przewiduje stopniowe przyznawanie prawa jazdy na motocykle o większej mocy i wprowadzenie powszechnego prawa jazdy na motorowery. W tej kwestii wiceprzewodniczący Jacques Barrot stwierdził: „Mam nadzieję, że Radzie uda się szybko odblokować sprawę prawa jazdy. Trzeba zwiększyć nasze wysiłki, aby lepiej chronić motocyklistów.”

Komisja przewiduje obecnie zapoczątkowanie nowych inicjatyw po przyjęciu nowej wersji Białej księgi w sprawie transportu przewidzianym na koniec kwietnia 2006 r. Na nieformalnym spotkaniu Rady w Bregens (Austria) ministrowie transportu przedyskutują w dniach 2 i 3 marca kwestię bezpieczeństwa drogowego.
Dzisiejszemu komunikatowi Komisji towarzyszy szereg załączników zawierających m.in. dane statystyczne i dokumenty dotyczące poszczególnych państw:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Program działań w zakresie bezpieczeństwa drogowego:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar