Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brussel, 22 februari 2006

Verkeersveiligheid: de inspanningen moeten worden opgedreven

De Europese Commissie heeft vandaag de balans opgemaakt van de strijd tegen de verkeersonveiligheid die sinds 2001 in Europa wordt gevoerd. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt, vooral in bepaalde lidstaten. Het aantal verkeersdoden op de Europese wegen is in 2005 met meer dan 8 000 gedaald ten opzichte van 2001. Deze daling is echter ontoereikend; de doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2010 met de helft te verminderen, zal alleen worden gehaald als de nationale en Europese inspanningen worden opgedreven.

"De geboekte vooruitgang moet alle betrokken aansporen om nog meer inspanningen te leveren", verklaarde Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie bevoegd voor vervoer.

Sinds 2001, en mede dankzij het in 2003 vastgestelde Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid, is de Europese Unie erin geslaagd verkeersveiligheid helemaal bovenaan de politieke prioriteiten van de lidstaten te plaatsen. Zo hebben verscheidene lidstaten, die dit nog niet eerder hadden gedaan, verkeersveiligheidsplannen opgesteld waarin ook vaak de gemeenschappelijke doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2010 met de helft te verminderen, is overgenomen.

Dit zijn de belangrijkste vaststellingen van de balans die halverwege is opgemaakt:

  • In de landen die nu deel uitmaken van de Europese Unie vielen in 2001 50 000 verkeersdoden. De gemeenschappelijke doelstelling, die in 2001 is vastgesteld en na de uitbreiding van 2004 is geactualiseerd, is dit cijfer tegen 2010 te doen dalen tot hoogstens 25 000. In 2005 vielen 41 600 verkeersdoden. Deze daling met 17,5% over 4 jaar is ontoereikend. Als de daling zich tegen dit tempo voortzet zullen er in 2010 nog steeds 32 500 slachtoffers vallen in plaats van het beoogde maximum van 25 000.
  • De verschillen tussen de lidstaten zijn groot: het verschil tussen de best en de slechtst presterende landen varieert van 1 tot 3 verkeersdoden per miljoen inwoners en van 1 tot 5 verkeersdoden per miljoen personenauto's.
  • De landen die, wat het aantal verkeersslachtoffers per miljoen inwoners en per miljoen personenauto's betreft, beter presteren dan het Europese gemiddelde zijn Malta, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Duitsland en Finland. De landen die het slechtst presteren voor deze twee indicatoren zijn Polen, Portugal, Griekenland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Cyprus en Tsjechië.
  • In negen lidstaten (Duitsland, Estland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Zweden) was de daling van het aantal verkeersdoden tussen 2001 en 2004 groter dan 14%, het gemiddelde van de 25 lidstaten; In acht lidstaten (België, Denemarken, Griekenland, Spanje, Ierland, Oostenrijk, Finland, het Verenigd Koninkrijk) werd beperkte vooruitgang geboekt (de daling bedroeg er minstens 5% maar was kleiner dan of hoogstens gelijk aan het Europees gemiddelde); in de overige acht lidstaten (Tsjechië, Letland, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Cyprus en Litouwen) was de vooruitgang zeer beperkt of was er zelfs sprake van een achteruitgang. Deze cijfers moeten evenwel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, met name voor de zeer kleine lidstaten omdat een beperkt aantal zware ongevallen daar een grote invloed heeft op de nationale resultaten.

De balans is sterk beïnvloed door de Europese acties met betrekking tot diverse aspecten van de verkeersveiligheid, zoals de recente goedkeuring van de wetgeving op de rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs (IP/06/110), de maatregelen inzake de veiligheid van voertuigen en de vormings- en bewustmakingscampagnes. Nu moet dringend werk worden gemaakt van het voorstel voor een Europese rijbewijswetgeving, dat onder meer tot doel heeft fraude met rijbewijzen te bestrijden en de vaardigheden en dus ook de veiligheid van bromfietsers te vergroten. Het aantal slachtoffers onder bromfietsers is in absolute cijfers gestegen tussen 2000 en 2003, terwijl het totale aantal verkeersslachtoffers is gedaald. Het voorstel voor een rijbewijs (IP/03/1435) voorziet in een geleidelijke toegang tot het rijbewijs voor de zwaarste motorrijwielen en in de algemene invoering van een rijbewijs voor bromfietsers. "Ik hoop dat de Raad er snel in zal slagen het dossier van de rijbewijzen te deblokkeren. We moeten onze inspanningen opdrijven om motorrijders beter te beschermen", aldus vice-voorzitter Jacques Barrot.

De Commissie is voornemens nieuwe initiatieven te nemen zodra de herziening van het witboek vervoer, die voor eind april 2006 is gepland, is goedgekeurd. Verkeersveiligheid staat op de agenda van de informele raad van ministers van vervoer, die op 2 en 3 maart plaatsvindt in Bregenz (Oostenrijk).
Deze mededeling van de Commissie gaat vergezeld van diverse bijlagen, met onder meer statistische gegevens en fiches per land:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar