Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brussell, it-22 ta’ Frar 2006

Is-sikurezza fit-triq: irridu nżidu l-isforzi tagħna

Illum il-Kummissjoni Ewropea tat rendikont dwar il-ġlieda Ewropea għas-sikurezza fit-toroq mill-2001. Saru progressi importanti, l-aktar f’ċerti Stati Membri. Fl-2005, inqatlu 8000 ruħ anqas fuq it-toroq Ewropej milli fl-2001. Iżda dan il-progress mhuwiex biżżejjed u jeħtieġ li jissaħħu l-isforzi nazzjonali u Ewropej sabiex jintlaħaq l-għan li sa l-2010 l-imwiet fuq it-toroq jonqsu b’nofs.

"Il-progressi li saru għandhom iħeġġu lil kull min hu kkonċernat biex jagħmel aktar milli qed jagħmel bħalissa", stqarr Jacques Barrot, Viċi President tal-Kummissjoni inkarigat mit-trasport.

Sa mill-2001 u bis-saħħa tal-Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq adottat fl-2003, l-Unjoni Ewropea kkontribwiet sabiex is-sikurezza fit-toroq tkun minn ta’ fuqnett fil-preokkupazzjonijiet politiċi ta’ l-Istati Membri. Bosta minn fosthom li ma kinux għadhom fasslu pjani nazzjonali għas-sikurezza fit-toroq issa għamlu dan, bil-għan komuni li jnaqqsu b’nofs in-numru tal-vittimi fuq it-toroq.

Il-punti essenzjali tar-reviżjoni f’nofs triq huma dawn li ġejjin:

  • Il-pajjiżi li llum jiffurmaw l-Unjoni Ewropea kellhom 5000 mewta fuq it-toroq tagħhom fl-2001, u l-għan komuni, propost fl-2001 u mqiegħed fil-prattika wara wara t-tkabbir ta’ l-2004, hu li fl-2010 ma jkunux inqabżu il-25,000 mewta. . Bħalissa, ġew reġistrati 41,600 mewta fl-2005: tnaqqis, għalkemm mhux biżżejjed, ta’ 17.5 f'4 snin. Bir-ritmu attwali, l-Unjoni se jkollha 32,500 mewta fl-2010, u mhux massimu ta’ 25,000.
  • Hemm diifferenzi sostanzjali bejn l-Istati: id-differenza bejn dawk li marru l-aħjar u dawk li marru l-agħar qiegħda fl-inħawi ta’ minn 1 sa 3 (bħala numru ta’ mwiet għal kull miljun ruħ) u minn 1 sa 5 (bħala numru ta’ mwiet għal kull miljun karozza individwali).
  • Bħala numru ta’ vittimi fis-sena għal kull miljun abitant u għal kull miljun karozza individwali, il-pajjiżi li jmorru l-aħjar meta mqabbla mal-medja Ewropea huma Malta, ir-Renju Unit, l-Olanda, l-Iżvezja, il-Ġermanja u l-Finlandja. Fost il-pajjiżi fejn jidhru l-problemi fiż-żewġ indikaturi hemm il-Polonja, il-Portugall, il-Greċja, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Ċipru u r-Repubblika Ċeka.
  • F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-evoluzzjoni tan-numru ta’ mwiet bejn l-2001 u l-2004, disa’ Stati Membri (l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, il-Portugall, l-Iżvezja) raw tnaqqis ta' aktar minn 14%, il-medja tal-Ħamsa u Għoxrin; tmienja oħra (l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Greċja, l-Irlanda, ir-Renju Unit, Spanja,) raw progressi limitati (tnaqqis ta’ mill-inqas 5%, iżda inqas jew daqs it-tnaqqis medju) tmienja oħra (ir-Repubblika Ċeka, il-Latvja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, Ċipru u l-Litwanja) għamlu progressi dgħajfa, anzi marru lura. Dawn iċ-ċifri għandhom madankollu jiġu mistħarrġa bi prudenza, l-aktar fl-Istati Membri ż-żgħar nett fejn l-għadd limitat ta' inċidenti gravi għandu piż kbir fuq ir-riżultat nazzjonali.

F'dak li għandu x'jaqsam mar-rendikont ta' l-azzjonijiet Ewropej, dan huwa biċċa xogħol kbira u jkopri aspetti differenti tas-sikurezza fuq it-toroq, bħall-adozzjoni dan l-aħħar tal-leġiżlazzjoni dwar il-ħinijiet tas-sewqan u l-mistrieħ tas-sewwieqa professjonisti. (IP/06/110), miżuri għas-sikurezza tal-vetturi, u kampanji edukattivi u ta’ sensibilizzazzjoni. Bħalissa jeħtieġ b’mod urġenti li titmexxa l-proposta dwar il-liċenzji tas-sewqan biex tiġi miġġielda l-frodi tal-liċenzji tas-sewqan u jittejbu l-kompetenzi u b'hekk anki s-sikurezza ta' min isuq il-mutur. Fil-fatt, bħala valur assolut, l-għadd ta’ mwiet bil-muturi żdied bejn l-2000 u l-2003, filwaqt li l-għadd totali ta’ l-imwiet fuq it-toroq naqas. Il-proposta dwar il-liċenzji tas-sewqan (IP/03/1435) tipprevedi aċċess progressiv għal-liċenzja tas-sewqan għall-muturi l-aktar qawwija u tiġġeneralizza l-liċenzja għaċ-ċiklomuturi (motorini) Il-Viċi President Jacques Barrot stqarr dwar dan : «Nittama li l-Kunsill ikun jista’ jerġa’ jmexxi malajr d-dossier dwar il-liċenzji tas-sewqan. Jeħtieġ li nżidu l-isforzi tagħna sabiex inħarsu aħjar is-sewwieqa tal-muturi».

Il-Kummissjoni biħsiebha tvara inizjattivi ġodda, ġaladarba tkun ġiet adottata r-reviżjoni tal-Karta Bajda dwar it-trasport prevista għal April 2006. Il-kunsill informali tal-Ministri tat-Trasport se jiddiskuti s-sikurezza fit-toroq fi Bregenz (l-Awstrija) fit-2 u t-3 ta’ Marzu.
Il-komumikazzjoni tal-lum tal-Kummissjoni hija akkumpanjata minn bosta annessi li fihom fost l-oħrajn statistika u skedi skond il-pajjiż :

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq :

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar