Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brussell, it-22 ta’ Frar 2006

Is-sikurezza fit-triq: irridu nżidu l-isforzi tagħna

Illum il-Kummissjoni Ewropea tat rendikont dwar il-ġlieda Ewropea għas-sikurezza fit-toroq mill-2001. Saru progressi importanti, l-aktar f’ċerti Stati Membri. Fl-2005, inqatlu 8000 ruħ anqas fuq it-toroq Ewropej milli fl-2001. Iżda dan il-progress mhuwiex biżżejjed u jeħtieġ li jissaħħu l-isforzi nazzjonali u Ewropej sabiex jintlaħaq l-għan li sa l-2010 l-imwiet fuq it-toroq jonqsu b’nofs.

"Il-progressi li saru għandhom iħeġġu lil kull min hu kkonċernat biex jagħmel aktar milli qed jagħmel bħalissa", stqarr Jacques Barrot, Viċi President tal-Kummissjoni inkarigat mit-trasport.

Sa mill-2001 u bis-saħħa tal-Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq adottat fl-2003, l-Unjoni Ewropea kkontribwiet sabiex is-sikurezza fit-toroq tkun minn ta’ fuqnett fil-preokkupazzjonijiet politiċi ta’ l-Istati Membri. Bosta minn fosthom li ma kinux għadhom fasslu pjani nazzjonali għas-sikurezza fit-toroq issa għamlu dan, bil-għan komuni li jnaqqsu b’nofs in-numru tal-vittimi fuq it-toroq.

Il-punti essenzjali tar-reviżjoni f’nofs triq huma dawn li ġejjin:

  • Il-pajjiżi li llum jiffurmaw l-Unjoni Ewropea kellhom 5000 mewta fuq it-toroq tagħhom fl-2001, u l-għan komuni, propost fl-2001 u mqiegħed fil-prattika wara wara t-tkabbir ta’ l-2004, hu li fl-2010 ma jkunux inqabżu il-25,000 mewta. . Bħalissa, ġew reġistrati 41,600 mewta fl-2005: tnaqqis, għalkemm mhux biżżejjed, ta’ 17.5 f'4 snin. Bir-ritmu attwali, l-Unjoni se jkollha 32,500 mewta fl-2010, u mhux massimu ta’ 25,000.
  • Hemm diifferenzi sostanzjali bejn l-Istati: id-differenza bejn dawk li marru l-aħjar u dawk li marru l-agħar qiegħda fl-inħawi ta’ minn 1 sa 3 (bħala numru ta’ mwiet għal kull miljun ruħ) u minn 1 sa 5 (bħala numru ta’ mwiet għal kull miljun karozza individwali).
  • Bħala numru ta’ vittimi fis-sena għal kull miljun abitant u għal kull miljun karozza individwali, il-pajjiżi li jmorru l-aħjar meta mqabbla mal-medja Ewropea huma Malta, ir-Renju Unit, l-Olanda, l-Iżvezja, il-Ġermanja u l-Finlandja. Fost il-pajjiżi fejn jidhru l-problemi fiż-żewġ indikaturi hemm il-Polonja, il-Portugall, il-Greċja, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Ċipru u r-Repubblika Ċeka.
  • F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-evoluzzjoni tan-numru ta’ mwiet bejn l-2001 u l-2004, disa’ Stati Membri (l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, il-Portugall, l-Iżvezja) raw tnaqqis ta' aktar minn 14%, il-medja tal-Ħamsa u Għoxrin; tmienja oħra (l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Greċja, l-Irlanda, ir-Renju Unit, Spanja,) raw progressi limitati (tnaqqis ta’ mill-inqas 5%, iżda inqas jew daqs it-tnaqqis medju) tmienja oħra (ir-Repubblika Ċeka, il-Latvja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, Ċipru u l-Litwanja) għamlu progressi dgħajfa, anzi marru lura. Dawn iċ-ċifri għandhom madankollu jiġu mistħarrġa bi prudenza, l-aktar fl-Istati Membri ż-żgħar nett fejn l-għadd limitat ta' inċidenti gravi għandu piż kbir fuq ir-riżultat nazzjonali.

F'dak li għandu x'jaqsam mar-rendikont ta' l-azzjonijiet Ewropej, dan huwa biċċa xogħol kbira u jkopri aspetti differenti tas-sikurezza fuq it-toroq, bħall-adozzjoni dan l-aħħar tal-leġiżlazzjoni dwar il-ħinijiet tas-sewqan u l-mistrieħ tas-sewwieqa professjonisti. (IP/06/110), miżuri għas-sikurezza tal-vetturi, u kampanji edukattivi u ta’ sensibilizzazzjoni. Bħalissa jeħtieġ b’mod urġenti li titmexxa l-proposta dwar il-liċenzji tas-sewqan biex tiġi miġġielda l-frodi tal-liċenzji tas-sewqan u jittejbu l-kompetenzi u b'hekk anki s-sikurezza ta' min isuq il-mutur. Fil-fatt, bħala valur assolut, l-għadd ta’ mwiet bil-muturi żdied bejn l-2000 u l-2003, filwaqt li l-għadd totali ta’ l-imwiet fuq it-toroq naqas. Il-proposta dwar il-liċenzji tas-sewqan (IP/03/1435) tipprevedi aċċess progressiv għal-liċenzja tas-sewqan għall-muturi l-aktar qawwija u tiġġeneralizza l-liċenzja għaċ-ċiklomuturi (motorini) Il-Viċi President Jacques Barrot stqarr dwar dan : «Nittama li l-Kunsill ikun jista’ jerġa’ jmexxi malajr d-dossier dwar il-liċenzji tas-sewqan. Jeħtieġ li nżidu l-isforzi tagħna sabiex inħarsu aħjar is-sewwieqa tal-muturi».

Il-Kummissjoni biħsiebha tvara inizjattivi ġodda, ġaladarba tkun ġiet adottata r-reviżjoni tal-Karta Bajda dwar it-trasport prevista għal April 2006. Il-kunsill informali tal-Ministri tat-Trasport se jiddiskuti s-sikurezza fit-toroq fi Bregenz (l-Awstrija) fit-2 u t-3 ta’ Marzu.
Il-komumikazzjoni tal-lum tal-Kummissjoni hija akkumpanjata minn bosta annessi li fihom fost l-oħrajn statistika u skedi skond il-pajjiż :

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq :

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website