Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Bruxelles, den 22. februar 2006

Trafiksikkerhed: Der må gøres noget mere

Europa-Kommissionen har i dag gjort status over EU's indsats for større færdselssikkerhed siden 2001, og fremskridtene har være store, særlig i visse medlemsstater. I 2005 var antallet af trafikdrab på de europæiske veje faldet med 8000 i forhold til 2001. Men det er ikke nok. Hvis målet - at halvere antallet af trafikdrab frem til 2010 - skal nås, må indsatsen forstærkes både i EU og i medlemsstaterne.

"Fremskridtene viser at indsatsen hjælper, og det bør tilskynde alle til at gøre endnu mere", siger Jacques Barrot, næstformand for Kommissionen med ansvar for transportpolitikken.

Siden 2001 - og især med det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden der blev vedtaget i 2003 - har EU været med til at sætte trafiksikkerheden højt på medlemsstaternes politiske dagsorden. Flere af dem, som ikke allerede havde et nationalt trafiksikkerhedsprogram, har rettet op på denne mangel og i mange tilfælde tilsluttet sig det fælles mål: at skære antallet af trafikofre ned til det halve.

Hovedpunkterne i Kommissionens midtvejsstatus er følgende:

  • I de nuværende EU-lande kostede vejtrafikken i 2001 50.000 liv, så det fælles mål fra 2001, aktualiseret efter udvidelsen i 2004, bliver, at vejtrafikken i 2010 højst må kræve 25.000 dødsofre. Der er registreret ca. 41.600 trafikdrab i 2005, hvilket svarer til et fald på 17,5 % over 4 år. Det er ikke nok. Med den nuværende udvikling må EU påregne 32.500 trafikdræbte i 2010 og ikke maks. 25.000.
  • Der er stadig store forskelle fra land til land: forholdet mellem dem der scorer højest, og dem der scorer lavest, er 1 til 3 i antal dræbte per million indbyggere og 1 til 5 i antal dræbte per million privatbiler.
  • De bedst placerede efter begge disse målestokke er Malta, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Finland. Blandt dem der har flest problemer efter begge målestokkene, finder man Polen, Portugal, Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Cypern og Tjekkiet.
  • Mellem 2001 og 2004 er antallet af trafikdræbte faldet hurtigere end gennemsnittet for EU-25 (14 %) i ni medlemsstater: Tyskland, Estland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal og Sverige. Otte andre (Belgien, Danmark, Grækenland, Spanien, Irland, Østrig, Finland og Det Forenede Kongerige) har gjort mere beskedne fremskridt med et fald på mellem 5 % og gennemsnittet på 14 %. De sidste otte (Tjekkiet, Letland, Ungarn, Polen, Slovenien, Slovakiet, Cypern og Litauen) har gjort svage fremskridt - eller tilbageskridt. Disse tal bør dog tolkes med forsigtighed, navnlig i de små medlemsstater hvor et fåtal alvorlige ulykker vejer tungt i landsresultatet.

Indsatsen på europæisk plan har været omfattende og har berørt forskellige aspekter af færdselssikkerheden. Som eksempler kan nævnes de nylig vedtagne køre-/hviletidsbestemmelser for erhvervschauffører (IP/06/110), foranstaltninger der skal øge køretøjssikkerheden, og kampagner for større færdselssikkerhed. Nu gælder det om at gøre hurtige fremskridt med kørekortsforslaget for at bekæmpe forfalskninger og højne motorcyklisternes færdigheder og dermed deres sikkerhed. I absolutte tal steg trafikdrabene på motorcyklister nemlig mellem 2000 og 2003, en periode hvor det samlede antal trafikdræbte faldt. Efter forslaget om kørekort (IP/03/1435) skal kørekort til de kraftigste motorcykler erhverves trinvis, og knallertkørekort indføres overalt. Næstformand for Kommissionen Jacques Barrot siger herom: "Jeg håber Rådet kan få kørekortsforslaget ud af dødvandet i en fart. Vi bliver nødt til at gøre noget mere for at beskytte motorcyklisterne."

Kommissionen vil tage nye initiativer når den reviderede transporthvidbog forventeligt er klar i april 2006. Trafiksikkerheden er på dagsordenen for det uformelle transportministermøde i Bregenz (Østrig) den 2. og 3. marts.
Dagens meddelelse fra Kommissionen ledsages af flere bilag med bl.a. statistiske data og datablade per land:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
EU's handlingsprogram for trafiksikkerhed:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar