Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Bryssel den 22 februari 2006

[Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Europeiska tekniska institutet: kommissionen föreslår ett nytt flaggskepp för högsta kvalitet

Kommissionen föreslår att Europeiska rådet inrättar ett europeiskt tekniskt institut (ETI) som är tänkt att bli ett nytt flaggskepp för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation. I ett meddelande som antogs idag fastställer kommissionen de viktigaste inslagen i förslaget till ett europeiskt tekniskt institut, vilket ursprungligen lades fram 2005 som del i omstöpningen av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning, och vilket nu är färdigt att diskuteras av stats- och regeringscheferna. Kommissionens arbete bygger på resultaten av ett omfattande offentligt samråd som gav mer än 700 inlägg.

‘Högsta kvalitet behöver flaggskepp: därför måste Europa ha ett starkt europeiskt institut för teknik, där man samlar de bästa begåvningarna och företagen och sprider resultaten i hela Europa”, sade Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”ETI blir en enkel och flexibel organisation”, betonade ordförande Barroso. “Institutet kommer att utbilda personer med grundexamen och doktorander, bedriva forskning och vara verksamt inom innovation, såväl på vissa strategiska temaområden som inom vetenskap och innovationsledning’’.

“Om Europa ska behålla sin konkurrenskraft måste vi se till att vi förbättrar kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation,” sade Ján Figel’, Europeiska kommissionens ledamot för utbildning, kultur och flerspråkighet. “Det är en vanlig uppfattning att denna koppling inte fungerar i Europa så bra som det borde. Europa misslyckas ständigt med att omsätta resultat från forskning och utveckling till kommersiella möjligheter, innovation och arbetstillfällen.

Europeiska tekniska institutet kommer i synnerhet att inrikta sig på att förena de tre sidorna i kunskapstriangeln: utbildning, forskning och innovation. Dessa tre områden är nyckeln till kunskapssamhället. ETI kommer att få en struktur och en kombination av partner som är särskilt avsedd att integrera och fast förbinda dessa tre områden.

ETI:s struktur kommer att bestå av två nivåer: dels en styrelse med en liten stödförvaltning (som blir ETI:s kärna), dels en rad kunskapsgemenskaper, som är utspridda över hela Europa och verksamma inom strategiska ämnesövergripande områden. Man förväntar sig att ETI bekostas ut en rad olika källor, däribland EU, medlemsstaterna och näringslivet.

ETI kommer att sträva efter att dra till sig de bästa och mest begåvade studenterna, forskarna och personalen från hela världen. De kommer att arbeta tillsammans med ledande företag inom utveckling och tillvaratagande av den mest avancerade kunskapen och forskningen, och på så sätt främja forskning och innovationsledning allmänt sett. Integreringen av forskarlag från universitet, forskningscentrum och företag kommer att ge institutet ett försprång framför universitet och nätverk med traditionell organisation. Vidare kommer den nya ETI-modellen att fungera som en sporre för reform genom att inspirera till förändringar i de institut som redan finns.

Det bör också påpekas att det kommer att finnas möjligheter för privat finansiering av ETI. Institutet kommer att erbjuda den privata sektorn en ny integrera koppling till utbildning och forskning, med nya möjligheter till kommersialisering av forskning och ett närmare ömsesidigt utbyte.

Efter ett omfattade samråd med allmänheten och sakkunniga, som ledde till över 700 inlägg, och med beaktande av olika ståndpunkter, har kommissionen kommit fram till slutsatsen att EU måste på ett bättre sätt samla sina mänskliga, finansiella och fysiska resurser inom forskning och högre utbildning. Detta innebär inte att man inrättar ett nytt universitet på ett visst ställe, utan en ny juridisk enhet på flera platser där man samlar de bästa arbetslagen och universitetsinstitutionerna inom strategiska områden i hela Europa. Detta möter behovet att främja en innovations- och företagskultur inom forskning och utbildning samt nya organisatoriska modeller som är anpassade till dagens behov. På så sätt får ETI en uppgift som inte är lik någon annan inom något befintligt eller planerat EU-initiativ eller nationellt universitet.

Det finns en rad incitament för att partnerorganisationerna ska få sina bästa arbetslag att medverka i ETI alltmedan de förblir på plats: synlighet som drar till sig de bästa studenterna, forskarna och personalen, förtur till resultat av kunskap, finansiella incitament, en drivkraft för förändring och effekter på det lokala planet.

Kommissionen uppmanar Europeiska rådet att studera innehållet i dagens meddelande och att instämma i vikten av detta initiativ. Kommissionen kommer att lägga fram ett formellt förslag före utgången av 2006. Om rättsakten för inrättande av ETI kan antas år 2008, skulle styrelsen kunna tillsättas i början av 2009, tillsammans med de första anställda. Kartläggningen av kunskapsgemenskaperna torde kunna inledas år 2009.
Ytterligare information finns på:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar