Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Brusel 22. februára 2006

[ ]

Európsky technologický inštitút: Komisia navrhuje nové stredisko špičkovej kvality

Komisia navrhuje Európskej rade zriadiť Európsky technologický inštitút (ETI), ktorý by sa mal stať novým strediskom špičkovej kvality v oblastiach vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií. V oznámení, ktoré bolo dnes prijaté, Komisia vymedzila základné prvky návrhu na zriadenie ETI. Návrh, ktorý bol pôvodne predložený roku 2005 počas revízie lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, teraz posúdia predstavitelia štátov a vlád. Komisia založila svoju prácu na výsledkoch konzultácií so širokou verejnosťou, počas ktorých zhromaždila vyše 700 príspevkov.

„Špičkovosť treba sústrediť do stredísk, a preto Európa musí mať silný Európsky technologický inštitút, v ktorom sa stretnú najlepšie mozgy a spoločnosti, a ktorý bude šíriť výsledky v celej Európe,“ vyhlásil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Ako ďalej zdôraznil, „ETI bude pružnou organizáciou s jednoduchou štruktúrou.“ Bude poskytovať vzdelanie absolventom vysokých škôl a doktorandom, uskutočňovať výskum a aktívne pôsobiť v oblasti inovácií, tak v niektorých strategických tematických oblastiach, ako aj v oblasti vedy a riadenia inovácií.“

“Ak má Európa zostať konkurencieschopná, musíme zabezpečiť lepšie prepojenie vzdelávania, výskumu a inovácií,” uviedol Ján Figeľ, komisár EK pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť, a dodal: „Vo všeobecnosti je známe, že v Európe tieto prepojenia nefungujú tak dobre, ako by mali. Európa neustále zaznamenáva neúspech v premieňaní výsledkov výskumu a vývoja na obchodné príležitosti, inovácie a pracovné miesta.“

Európsky technologický inštitút sa zameria najmä na zlúčenie troch strán vedomostného trojuholníka: vzdelávania, výskumu a inovácií. Tieto tri oblasti sú kľúčom k vedomostnej spoločnosti. ETI bude mať štruktúru a zmes partnerov osobitne navrhnutých tak, aby sa tieto tri oblasti integrovali a neoddeliteľne prepojili.

Štruktúra ETI bude mať: správnu radu s malou administratívnou podporou (bude jadrom ETI) a vedomostné spoločenstvá rozmiestnené po celom území Európy a vyvíjajúce činnosť v strategických transdisciplinárnych oblastiach. Očakáva sa, že ETI bude financovaný z mnohých zdrojov vrátane EÚ, členských štátov a podnikateľských kruhov.

Cieľom ETI bude pritiahnuť najlepších a najtalentovanejších študentov, výskumných pracovníkov a zamestnancov na svete. Budú pracovať spoločne s vedúcimi podnikmi na rozvoji a využívaní špičkových vedomostí a výskumu a vo všeobecnosti tým prispievať k zlepšovaniu schopností v oblasti riadenia výskumu a inovácií. Začlenením tímov z univerzít, výskumných centier a spoločností inštitút získa výhodnejšie postavenie v porovnaní s univerzitami alebo sieťami, ktoré sú organizované tradičným spôsobom. Okrem toho nový model ETI poslúži ako katalyzátor reforiem tým, že bude iniciovať zmeny v existujúcich inštitúciách.

Vo významnej miere poskytne tiež príležitosť na prilákanie súkromného kapitálu do ETI. V dôsledku toho ETI ponúkne súkromnému sektoru nové integrované prepojenie so vzdelávaním a výskumom, spolu s novými príležitosťami na komercializáciu výskumu a tesnejšiu dvojsmernú výmenu.

Po rozsiahlych konzultáciách s verejnosťou a expertmi v tejto oblasti – Komisii bolo doručených vyše 700 príspevkov – a po zvážení rôznych pozičných dokumentov, Komisia dospela k záveru, že EÚ sa potrebuje lepšie sústrediť na svoje ľudské, finančné a materiálne zdroje v oblastiach výskumu a vyššieho vzdelávania. Neznamená to vytvorenie novej univerzity na jednom mieste, ale vytvorenie nového právneho subjektu na viacerých miestach, ktorý spojí najlepšie tímy a univerzitné organizačné útvary zo strategických oblastí na území celej Európy. Je to reakcia na potrebu podporovať inovácie a podnikateľskú kultúru v oblastiach výskumu a vzdelávania, ako aj nové organizačné modely, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám. ETI bude teda plniť úlohu, ktorá sa líši od akejkoľvek existujúcej alebo plánovanej iniciatívy EÚ alebo univerzít v jednotlivých štátoch.

Partnerské organizácie sú stimulované viacerými faktormi, aby sa ich najlepšie tímy podieľali na činnosti ETI, a to bez toho, aby sa museli premiestniť: viditeľnosť, ktorá pritiahne najlepších študentov, výskumných pracovníkov a zamestnancov, privilegované kontakty, ktoré ovplyvnia ďalšie šírenie vedomostí, finančná motivácia, dynamika na dosiahnutie zmien a miestne vedľajšie produkty.

Komisia vyzýva Európsku radu, aby posúdila prvky vymedzené v dnešnom oznámení, a aby vyjadrila súhlas s významom tejto iniciatívy. Komisia do konca roku 2006 predloží oficiálny návrh. V prípade, že by sa v roku 2008 mohol prijať právny nástroj zriaďujúci ETI, začiatkom roku 2009 by mohla byť vymenovaná správna rada a prví zamestnanci. Identifikácia vedomostných spoločenstiev by sa mohla začať v roku 2009.
Ďalšie informácie nájdete na :

http://ec.europa.eu/education/index_en.html.

MEMO/06/88


Side Bar